Phòng Hành chính Tổ chức

1. Giới thiệu

- Sơ đồ tổ chức:

- Hình ảnh hoạt động:

2. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt các mặt công tác sau:

-   Tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự;

-   Đào tạo, bồi dưỡng CBVC;

-   Ban hành các loại văn bản quản lý, điều hành các mặt hoạt Nhà trường;

-   Hành chính văn phòng;

-   Tổ chức thực hiện các loại nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường

-   Thi đua khen thưởng và kỷ luật;

-   Chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ

-   Xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh, an toàn về an ninh trật tự;

-   Y tế học đường;

-   Quản lý điều hành phương tiện vận tải phục vụ công tác

3. Nhiệm vụ:

3.1. Nhiệm vụ Hành chính – Tổ chức:    

-   Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức, sắp xếp và bố trí nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức; lưu giữ hồ sơ CBVC theo quy định. Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CBVC theo đúng quy định. Theo dõi thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với CBVC.

-   Giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản có tính quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy, CBVC và các văn bản điều hành hoạt động của Trường do Phòng trực tiếp biên soạn hoặc các đơn vị khác dự thảo.

-   Tổ chức sinh hoạt chính trị và học tập nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ viên chức;

-   Theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời;

-   Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy làm việc của cơ quan, quy chế dân chủ, quy định về chuẩn mực đạo đức đối với CBVC, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Trường;

-   Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế xét thi đua, khen thưởng định kỳ, đột xuất trong CBVC và người học nghề đảm bảo chính xác, công bằng và minh bạch;

-   Phối hợp với Công đoàn vận động CBVC thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp đề ra;

-   Lập kế hoạch công tác, theo dõi thực hiện và tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo;

-   Tổ chức các cuộc họp, hội nghị do các thành viên Ban Giám hiệu chủ trì và đón tiếp khách đến tham quan, nghiên cứu học tập.

-   Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nội bộ;

-   Giải quyết thủ tục hành chính đối với các đơn vị liên quan.

-   Thực hiện các thủ tục, chế độ hợp đồng lao động đối với CBVC, giáo viên;

-   Phối hợp với phòng Đào tạo để nắm bắt chế độ giảng dạy, học tập, nghỉ hè của giáo viên;

-   Quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị liên quan để giải quyết thủ tục hành chính;

-   Tập hợp các ý kiến của cán bộ, viên chức trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường. Tổ chức tiếp dân theo quy định, mở sổ sách theo dõi tiếp nhận đơn thư và các ý kiến của công dân trên cơ sở đó theo dõi và đôn đốc thực hiện các kết luận.

3.2. Nhiệm vụ Quản lý văn thư lưu trữ - lễ tân:

- Đảm nhận công tác hành chính, tổng hợp trong toàn trường: quản lý công tác văn thư, lưu trữ, con dấu theo đúng quy định. Tổ chức in ấn phô tô, công chứng tài liệu phục vụ cho Ban giám hiệu và các phòng ban trong nhà trường;

- Tiếp nhận, chuyển giao, phân loại văn bản đi và đến; xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời;

- Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, giấy đi đường và các giấy xác nhận cho cán bộ giáo viên;  sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng;

- Phối hợp thực hiện công tác lễ tân trong các ngày lễ của trường;

- Làm thủ tục cho cán bộ giáo viên đi công tác xa, đi nước ngoài.

3.3. Quản lý phương tiện

- Quản lý và điều phối sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các phòng ban nhà trường.

- Viết, cấp lệnh điều xe ra đường theo lịch học và theo kế hoạch đã được duyệt;

3.4. Công tác bảo vệ

- Đảm bảo an ninh trật tự

- Bảo vệ tài sản của nhà trường

- Trông giữ phương tiện của CBNV - HSSV và khách

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh, phòng cháy, chữa cháy

- Đầu mối với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà trường.

3.5. Công tác vệ sinh

- Tổ chức chỉ đạo và đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường khu nhà làm việc, đường sá, sân trường, chăm sóc cây cảnh, cây xanh đảm bảo cảnh quan sạch đẹp trong trường

- Đảm bảo công tác vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên nhà trường, hành lang, cầu thang, các lớp học và phòng làm việc của lãnh đạo….

4. Liên hệ:

- Điện thoại: 38.966.888 hoặc 38.972.129                                             

- Email: caodangthuduc@ctd.edu.vn

 

Tin tức

Thông báo