KIỂM TRA MSSV

NHẬP THÔNG TIN


Hướng dẫn sử dụng

  • Nhập mã số sinh viên vào ô Mã số sinh viên
  • Click Kiểm tra