CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức:

+ Chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp

+ Chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng

Tải Quyết định ban hành chuẩn đầu ra