Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

          Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-CĐKTKTTĐ ngày 23/4/2020

          Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng và nhiệm vụ:

▪ Quản lý cán bộ, viên chức; tài sản, trang thiết bị thuộc phòng;

▪  Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy, kế hoạch chiến lược về công tác khảo thí;

▪  Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa, bộ môn ban hành và thực hiện các quy định, quy chế về kiểm tra, thi kết thúc môn học, học phần; quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với các lớp, các loại hình đào tạo theo đúng quy chế của Bộ LĐTBXH và của Trường;

▪  Tổ chức xây dựng, quản lý quy trình và công cụ đánh giá đào tạo phù hợp với từng ngành học, môn học; tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi;

▪  Giúp Hiệu trưởng triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy, xây dựng các quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường;

+ Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng và tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ LĐTBXH và của Trường;

+ Phối hợp phòng Đào tạo trong xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo;

+ Làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá; tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá; cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm;

+ Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên - học sinh, cựu sinh viên- học sinh, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, từ đó lập kế hoạch cải thiện chất lượng;

+ Định kỳ hàng năm báo cáo Hiệu trưởng kết quả cải thiện chất lượng của Trường trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường, kết quả đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá kết quả đầu ra, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tiếp theo;

+ Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

+ Chủ trì triển khai công tác nghiên cứu khoa học của trường

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Hiệu trưởng giao.

Thông báo