Phòng Công Tác HSSV & Quan Hệ Xí Nghiệp

Phòng Công Tác HSSV & Quan Hệ Xí Nghiệp

1. Giới thiệu:

 

 

2. Chức năng:

Phòng Công tác quản lý học sinh, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục học sinh;

Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội và của địa phương trong công tác quản lý học sinh, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác quản lý học sinh vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác quản lý học sinh và đảm bảo cho học sinh thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

3. Nhiệm vụ:

- Quản lý cán bộ, viên chức; tài sản, trang thiết bị thuộc phòng;

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh;

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh tự học, thực tập sản xuất, giới thiệu việc làm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học;

- Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ của nhà nước, nhà trường về học bổng, học phí; về khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác có liên quan đến đời sống tinh thần và vật chất của học sinh;

- Tham mưu Hiệu trưởng ký các loại văn bản:

+ Thông báo, báo cáo về công tác quản lý học sinh trong phạm vi nhà trường;

+  Giấy giới thiệu học sinh về học tập, rèn luyện, thực tập sản xuất, việc làm;

+  Thư mời phụ huynh học sinh để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc học tập và rèn luyện của học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng và P.Hiệu trưởng phụ trách phân công

- Tổ chức bộ phận tư vấn giới thiệu việc làm trong việc giới thiệu cho học sinh sau khi tốt nghiệp và giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

- Liên hệ với các đơn vị, xí nghiệp, doanh nghiệp có hoạt động phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường để giới thiệu cho học sinh đi thực tập thực tế trong quá trình học nhằm giúp các em tiếp cận với môi trường lao động và tiếp cận công nghệ thực tế của doanh nghiệp.,,,,

4. Liên hệ:

- Điện thoại: 38.972.129                                     Ext: 116 (tổng đài)

Buổi sinh hoạt dưới cờ " Phổ biết pháp luật và An toàn giao thông trong học đường"

Tổ chức "Sàn giao dịch Tư vấn giới thiệu việc làm" cho học sinh sinh viên của trường

Tin tức

Tuyển dụng