Phòng Quản Trị Thiết Bị

1. Giới thiệu

- Trưởng phòng: Ths.Nguyễn Hoàng Minh

- Sơ đồ tổ chức:

2. Chức năng:

           Phòng Quản trị - Thiết bị có chức năng tham mưu Ban Giám Hiệu trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy của nhà trường; quản lý và thực hiện việc bảo trì, sữa chữa thường xuyên, mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và  NCKH trong trường như các thiết bị, mô hình, đồ dung dạy học, hệ thống điện; quản lý các nhà học dùng chung, bàn ghế.

* Danh mục thiết bị đào tạo theo các ngành nghề: link

3. Nhiệm vụ:

3.1. Quản trị trang thiết bị

           Trực tiếp thực hiện công tác quản lý - phát triển - khai thác - sử dụng - bảo trì - bảo vệ và sửa chữa - tư vấn sửa chữa, lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa trang thiết bị, mô hình, đồ dung dạy học.

           Quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường ở tất cả các nguồn vốn (ngân sách, Quỹ phát triển đơn vị, viện trợ, quà biếu tặng ...); bao gồm : đất đai, nhà cửa - vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ - dụng cụ, vật tư – thiết bị văn phòng … Có trách nhiệm lưu trữ và gìn giữ các hồ sơ, bản thiết kế, bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng mới và sửa chữa lớn. Lưu trữ và cập nhật thường xuyên các cataloge, giấy tờ có liên quan đến máy móc thiết bị thí nghiệm, thực hành...

           Tổ chức kiểm kê hằng năm (vào thời điểm 01/01 và 01/7 của năm), và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu; ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản; thường xuyên trình BGH duyệt thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng; Theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị với kế toán tài sản; Tin học hoá việc quản lý tài sản trong trường thông qua phầm mềm quản lý tài sản mới.

           Phối hợp với các đơn vị trong Trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị ở tất cả các nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

           Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc sử dụng phụ liệu thực hành theo định mức đã ban hành. Thanh toán các khoản mua sắm vật tư, thiết bị, phụ liệu thực hành phục vụ cho giảng dạy, thực tập, nghiện cứu khoa học của các đơn vị phòng khoa với phòng tài vụ

           Phối hợp với các đơn vị lập thủ tục xây dựng các dự án về đầu tư, tiếp nhận trang thiết bị.

           Bảo đảm việc mở cửa phòng thực hành theo đúng lịch học đã được Lãnh đạo Nhà trường hoặc người được ủy quyền phê duyệt. Nhằm tiết kiệm tối đa việc sử dụng điện - nước, nhân viên phụ trách nhà học có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra các phòng học: tắt đèn, quạt, đóng cửa khi không có giờ học (có lịch biểu thời gian kiểm tra cụ thể).

           Bảo quản tốt các trang thiết bị, phương tiện dạy học. Thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo cho đơn vị chức năng đến sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng hoặc trang bị thay thế, bổ sung tài sản cho phòng học.

           Quét dọn vệ sinh sạch sẽ các phòng xưởng thực hành. Thường xuyên làm vệ sinh trước và sau giờ.

           Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng nội quy của Nhà trường. Giử gìn trật tự và ngăn chận những người không phận sự vào phòng xưởng để thực hiện những hoạt động vi phạm nội quy hoặc không được phép của Nhà trường.

           Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hoạt động không phù hợp với thực tế để đề xuất và trình Ban Giám hiệu ký ban hành và sửa đổi các quy định, quy trình quản lý áp dụng trong phạm vi Trường, cụ thể như: Quy định về quản lý tài sản cố định - tài sản công cụ - vật liệu, Nội quy sử dụng phòng học; Quy trình quản lý việc nâng cấp, sửa chữa máy móc thiết bị, Quy trình mua sắm - bảo trì - điều động, thanh lý tài sản cố định, Quy trình mua sắm vật tư phụ liệu, Quy trình đăng ký sử dụng phòng học.

3.2. Quản trị cơ sở vật chất

           Quản lý và phục vụ công tác thông tin liên lạc, thư báo;

           Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Trường, bao gồm đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình của nhà trường;

           Dự kiến kế hoạch ngân sách hàng năm cho công tác xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường;

           Xây dựng và phổ biến kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống bão lụt và cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường trong nhà trường;

           Thực hiện các thủ tục quản lý và tổ chức giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa và duy tu cơ sở vật chất, cảnh quang môi trường của nhà trường;

           Tổ chức phục vụ các hoạt động của nhà trường về cơ sở vật chất. Phối hợp với phòng Đào tạo lên lịch phục vụ các hoạt động dạy – học theo thời khóa biểu đối với các phòng học lý thuyết;

           Quản lý, vận hành và điều phối hệ thống các thiết bị đảm bảo điện, nước trong nhà trường;

           Tổ chức cải tạo và đảm bảo cảnh quan môi trường của nhà trường;

           Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước và phòng chống cháy nổ các khu vực và đơn vị trong nhà trường;

           Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ cơ sở vật chất hiện có của nhà trường;

           Tổ chức phục vụ, khai thác, sử dụng các phòng học phục vụ cho giảng dạy, học tập.

4. Liên hệ:

- Điện thoại:         38.972.129            Ext: 115 (tổng đài)               

 

Tin tức