THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ (học sinh sinh viên)

Ngày đăng :27/02/2021

Học sinh sinh viên thực hiện khai báo y tế theo link bên dưới:

https://forms.gle/LVczESZoZEZ4w4zWA

Trưởng bộ phận thông tin đến Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn HSSV thực hiện khai báo y tế, đảm bảo 100% HSSV của lớp thực hiện khai báo y tế.

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content