Phòng Tài chính - Kế toán

1. Giới thiệu

- Trưởng phòng: Ths.Trần Ngọc Cường

- Sơ đồ tổ chức:

2. Chức năng:

           Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng Quản lý Tài chính – Tài sản của nhà trường theo đúng quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao.

3. Nhiệm vụ:

           Xây dựng kế hoạch chi tiêu, lập dự toán thu chi ngân sách và các khoản thu sự nghiệp theo đúng chế độ chính sách và các thủ tục tài chính của nhà nước, đảm bảo theo yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động của nhà trường;

           Thực hiện  thu chi, cấp phát và thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho hoạt động của trường, đảm bảo  thanh toán lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho cán bộ giáo viên đúng kỳ hạn, đúng tiêu chuẩn chế độ quy định;

           Có biện pháp quản lý kiểm soát việc thu chi các nguồn vốn của nhà trường và hướng dẫn các bộ phận chi tiêu đúng quy định;

           Phối hợp với các bộ phận trong trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức tốt các việc quản lý triển khai mua sắm, phân phối, sử dụng và bảo quản  các loại tài sản, vật tư nhằm phát huy hiệu quả các phương tiện, công cụ, tránh lãng phí thất thoát;

           Tổ chức tiến hành tổng hợp chung việc kiểm kê vốn bằng tiền và các tài sản khác, phối hợp với các đơn vị hữu quan làm thủ tục thanh lý các loại vật tư, tài sản không còn khả năng sử dụng đúng quy định;

           Tổ chức làm thủ tục nhập, xuất kho, quản lý bằng sổ sách, chứng từ đối với tất cả các loại tài sản của nhà trường;

           Tham gia ký kết, đôn đốc thực hiện  về tài chánh đối với hợp đồng kinh tế;

           Giám sát mua vật tư thiết bị;

           Thực hiện việc chi tiêu đúng luật ngân sách, điều phối sử dụng nguồn vốn tự có hợp lý có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho hoạt động của nhà trường.

4. Liên hệ:

- Điện thoại:         028.38972129 - 106