Phòng Đào Tạo

1. Giới thiệu

2. Chức năng – Nhiệm vụ:

- Tham mưu và giúp Ban giám hiệu trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo.

- Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo, Nhà trường.

- Tổ chức, thực hiện công tác tuyển sinh trình độ Cao đẳng và Trung cấp, liên kết đào tạo.

- Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, các trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo của Trường, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động dạy và học.

- Tổ chức thực hiện Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Bộ LĐTBXH và quy định của Trường. Giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý công tác đào tạo.

- Quản lý và cấp phát các văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ theo quy định hiện hành.

- Duy trì, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị liên quan khai thác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

3. Liên hệ:

Điện thoại: 0836 029 585 (Tuyển sinh)

Địa chỉ: số 17, đường 8, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: tuyensinh@ctd.edu.vn            Website: http://www.ctd.edu.vn

 

Tin tức