THỜI KHÓA BIỂU LỚP C20LCGKL NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng :09/11/2020

     
       
TKB LỚP C20LCGKL
Stt Môn học Thứ Thời gian Phòng Giảng viên
1 Giáo dục thể chất  6 13/11/20 – 25/12/20
Thi: 08/01/21
Sân trường Từ Thanh Quang
2 Pháp luật 2-4 9/11/20– 18/11/20
Thi: 18/11/20
B0.5 Nguyễn Thanh Hoàng
3 Hệ thống quản lý
chất lượng ISO 
2-4 23/11/20 – 14/12/20
Thi: 16/12/20
B0.4 Nguyễn Anh Dũng
4 Quản trị doanh nghiệp 2-4 21/12/20 – 11/01/21
Thi: 13/01/21
B0.4 Nguyễn Anh Dũng
5 Đồ gá 2-4-6 22/02/21 – 17/3/21
Thi: 19/3/21
B0.5 Trần Đức Huy
6 Nguyên lý cắt 2-4-6 22/3/21 - 14/4/21
Thi: 16/4/21
B0.5 Trần Đức Huy
7 Nguyên lý – Chi tiết máy 2-4-6 19/4/21 - 26/5/21  Thi 28/5/21 B0.5 Võ Thành Được
8 Công nghệ chế tạo máy 2-4-6 31/5/21 - 07/7/21  Thi  9/7/21 B0.4 Nguyễn Tấn Vinh Quang
9 Chính trị 3-5-7 10/11/20 - 03/12/20 Thi 05/12/20 B0.5 Nguyễn Thanh Hoàng
10 Anh văn 3-5-7 8/12/20 - 29/12/20 Thi 31/12/20 HT Phạm Văn Thông
11 Tin học 3-5-7 05/01/21 - 19/01/21  Thi  21/01/21 A0.12 Bùi Nguyễn Quang Vinh
12 Cơ lý thuyết 3-5-7 23/02/21 - 01/4/21 Thi 03/4/21 B0.5 Lê Hải Triều
13 Hàn Tig cơ bản 3-5-7 06/4/21 - 25/5/21 Thi 27/5/21 Xưởng Hàn Võ Thành Được
14 Sức bền vật liệu 3-5-7 29/5/21-14/6/21   Thi:  16/6/21 B0.4 Nguyễn Tấn Vinh Quang

Người đăng: Khoa Cơ khí