TKB HỌC KỲ II KHOA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Ngày đăng :31/01/2020

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP KTDN 218 A -  HK 4, NĂM HỌC 2019 - 2020

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

Tài chính doanh nghiệp

GV: Cô Tuyến

10/2 – 23/3

Thi: 30/3

B3.4

Thực hành KTDN

GV: Cô An

11/2 – 19/5

B2.7

Phân tích HĐKD

GV: Cô Khánh

12/4 – 18/3

B3.4

Thực hành KTDN

GV: Cô An

13/2 – 14/5

Thi: 21/5

B2.7

Tài chính doanh nghiệp

GV: Cô Tuyến

14/2 – 27/3

Thi: 30/3

B3.4

Soạn thảo văn bản

GV: Thầy An

15/2 – 4/4

Thi: 11/4

A0.12

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Tin học kế toán

GV: Thầy Thắng

13/2 – 23/4

Thi: 7/5

A0.12

Phân tích HĐKD

GV: Cô Khánh

14/4 – 13/3

Thi: 20/3

B3.4

 

 

LỚP KTDN 218 B -  HK 4, NĂM HỌC 2019 - 2020

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

 

Thực hành KTDN

GV: Cô An

12/2 – 20/5

B2.7

Tin học kế toán

GV: Thầy Thắng

13/2 – 23/4

Thi: 7/5

A0.12

Thực hành KTDN

GV: Cô An

14/2 – 15/5

Thi: 22/5

B2.7

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo văn bản

GV: Thầy An

18/4 – 6/6

Thi: 13/6

A0.12

CHIỀU

Phân tích HĐKD

GV: Cô Khánh

10/2 – 16/3

B3.4

 

 

Phân tích HĐKD

GV: Cô Khánh

12/2 – 11/3

Thi: 18/3

B3.4

 

 

 

 

 

         

LỚP QTDN 218 -  HK 4, NĂM HỌC 2019 - 2020

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

Quản trị SXKD

GV: Cô Khánh

10/2 – 27/4

B3.5

Thị trường chứng khoán

GV: Thầy Thắng

11/2 – 21/4

Thi: 28/4

B3.5

Soạn thảo văn bản

GV: Thầy An

12/2 – 01/4

Thi: 8/4

A0.12

Quản trị SXKD

GV: Cô Khánh

13/2 – 23/4

Thi: 7/5

B3.5

Quản trị chuỗi cung ứng

GV: Cô Yến

14/2 – 24/4

Thi: 8/5

B3.5

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

GV: Thầy Vinh

15/2 – 16/5

Thi: 23/5

A0.12

 

 

Người đăng: Khoa Cơ khí