Thời khóa biểu Khoa Cơ khí HKI năm học 2019-2020

Ngày đăng :07/09/2019

LỚP CGKL 218 – HK I, NĂM HỌC: 2019-2020

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Tiện CNC cơ bản

N1

GV: T.Dũng

09/9 – 28/10

Thi: 04/11

P: B 0.4

Tiện lỗ

N1

GV: T.Huy

10/9 – 19/11

Thi: 26/11

P: B 0.5

ToánĐS (2t)-Tâm

Văn(2t)-Trang

P. A1.9

 

Lý(3t)-Nghĩa

Toán HH(1t)-Tâm

P. A1.9

 

Hàn hồ quang tay  cơ bản

N1

GV: T.Được

13/9 – 10/01

Xưởng hàn

ToánĐS (2t)-Tâm

Hóa(2t)-Cúc

P. A1.11

 

Phay CNC cơ bản

N1

GV: T.Dũng

11/11 – 30/12

Thi: 06/01

P: B 0.4

Khoét, doa lỗ trên
máy tiện

N1

GV: T.Huy

03/12 – 31/12

Thi:07/1

P: B 0.5

Phay bào rãnh chốt đuôi én

N2

GV: T.Quang

13/9 -13/12

Thi: 20/12

P: B0.4

 

Tiện ren tam giác

N2

GV: T.Triều

09/9 – 9/12

Thi: 16/12

P: B 0.3

Phay bánh răng trụ răng thẳng

N2

GV: T.Triều

10/9 – 19/11

Thi: 26/11

P: B 0.3

Tin học

N2

GV:

03/12 – 31/12

Thi:07/1

P:

Chiều

Tiện CNC cơ bản

N2

GV: T.Dũng

09/9 – 28/10

Thi: 04/11

P: B 0.4

Tiện lỗ

N2

GV: T.Huy

10/9 – 19/11

Thi: 26/11

P: B 0.5

Phay bào rãnh chữ T

N1

GV: T.Quang

11/9 -11/12

Thi: 18/12

P: B0.4

Mô-đun Xanh hóa

GV: T. Huy

12/9-24/10

P: B0.5

 

 

Hàn hồ quang tay cơ bản

N2

GV: T.Được

13/9 – 10/01

Xưởng hàn

Phay bào rãnh chữ T

N2

GV: T.Quang

14/9 -26/10

P: B0.4

Phay CNC cơ bản

N2

GV: T.Dũng

11/11 – 30/12

Thi: 06/01

P: B 0.4

Khoét, doa lỗ trên
máy tiện

N2

GV: T.Huy

03/12 – 31/12

Thi:07/1

P: B 0.5

 

Phay bào rãnh chữ T

N2

GV: T.Quang

31/10 -12/12

Thi: 19/12

P: B0.4

Phay bào rãnh chốt đuôi én

N1

GV: T.Quang

13/9 -13/12

Thi: 20/12

P: B0.4

Tiện ren tam giác

N1

GV: T.Triều

09/9 – 9/12

Thi: 16/12

P: B 0.3

Phay bánh răng trụ răng thẳng

N1

GV: T.Triều

10/9 – 19/11

Thi: 26/11

P: B 0.3

Tin học

N1

GV:

03/12 – 31/12

Thi:07/1

P:

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content