LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CGKL-217

Ngày đăng :24/07/2019

 

 

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CGKL 217A

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHIỀU

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài l»10d

Gv: T. Huy

29/7-5/8

P: B0.5

Tiện & phay CNC

Gv: T. Triều

30/7-6/8

P: B0.3

Chính trị (5t)

GV: thầy Hoàng

31/7 và 07/8

A0.13

 

Hàn hồ quang tay cơ bản

Gv: T. Được

1/8-8/8

P: B0.4

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

Gv: T. Triều

2/8-9/8

P: B0.3

Dung sai & Đo lường kỹ thuật

Gv: T. Dũng

3/8-10/8

P: B0.4

 

 

 

         

  

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CGKL 217B

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHIỀU

Dung sai & Đo lường kỹ thuật

Gv: T. Dũng

29/7-5/8

P: B0.4

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài l»10d

Gv: T. Huy

30/7-6/8

P: B0.5

Chính trị (5t)

GV: thầy Hoàng

31/7 và 07/8

A0.13

 

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

Gv: T. Triều

1/8-8/8

P: B0.3

Hàn hồ quang tay cơ bản

Gv: T. Được

2/8-9/8

P: B0.4

Tiện & phay CNC

Gv: T. Triều

3/8-10/8

P: B0.3

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content