LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CGKL-216

Ngày đăng :04/06/2019

 

 

  

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CGKL 216A

Từ ngày : 10/06/2019 – 22/06/2019

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHIỀU

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài

Gv: T. Huy

l»10d

10/6

P: B0.3

Hàn hồ quang tay cơ bản

Gv: T. Được

11/6

P: B0.3

Chính trị (5t)

GV: thầy Hoàng

12/06 và 19/06

B3.6

 

Dung sai & Đo lường kỹ thuật

Gv: T. Dũng

13/6

P: B0.5

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

Gv: T. Huy

14/6

P: B0.3

Tiện & phay CNC

Gv: T. Dũng

15/6

P: B0.4

 

 

 

  

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CGKL 216B

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHIỀU

Dung sai & Đo lường kỹ thuật

Gv: T. Dũng

10/6

P: B0.5

Tiện & phay CNC

Gv: T. Triều

11/6

P: B0.3

Chính trị (5t)

GV: thầy Hoàng

12/06 và 19/06

B3.6

 

Hàn hồ quang tay cơ bản

Gv: T. Được

13/6

P: B0.3

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài

Gv: T. Triều

l»10d

14/6

P: B0.3

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

Gv: T. Triều

15/6

P: B0.3

 

 

 

        

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content