THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng :22/02/2019

LỚP CGKL 216A 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

 

 

Khoan, khoét, doa lỗ trên máy tiện

GV: T. Huy

21/2-21/03

Thi: 28/3

P: B0.5

Phay bánh răng trụ răng thẳng

GV: T.Huy

22/02 – 2/4

Thi: 19/4

P: B 0.5

Phay bánh răng trụ răng thẳng

GV: T.Huy

4/4 – 18/4

P: B 0.5

 

 

LỚP CGKL 216B 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Phay CNC cơ bản

GV: T.Triều

18/2 -8/4

Thi: 15/04

P: B0.3

 

Phay đa giác

GV: T. Quang

20/2-20/3

Thi: 27/3

P: B0.4

Khoét, doa lỗ trên máy tiện

GV: T. Triều

21/2-21/03

Thi: 28/3

P: B0.3

 

Tiện CNC cơ bản

GV: T.Triều

23/2 – 13/4

Thi: 20/4

P: B 0.4

 

 LỚP CGKL 217A 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

VH

Phay bánh răng trụ răng thẳng

GV: T.Huy

19/2 – 16/4

Thi: 23/4

P: B 0.3

Phay bào rãnh chữ T

GV: T.Được

20/2 – 17/4

Thi: 24/4

P: B 0.3

Tiện CNC cơ bản

GV: T.Dũng

21/2 – 11/4

Thi: 18/4

P: B 0.4

VH

Phay, bào rãnh, cắt đứt

GV: T.Sơn

23/2 – 13/4

Thi: 20/4

P: B 0.4

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

GV: T.Huy

7/5 -2/7

Thi: 9/7

P: B0.3

Phay bào rãnh chốt đuôi én

GV: T.Được

8/5 -3/7

Thi: 10/7

P: B0.4

Phay CNC cơ bản

GV: T.Dũng

25/4 – 13/6

Thi: 20/6

P: B 0.4

Khoét, doa lỗ trên máy tiện

GV: T.Sơn

27/4 – 25/5

Thi: 01/6

P: B 0.5

Phay đa giác

GV: T.Được

27/6 -25/7

Thi: 01/8

P: B0.4

Tiện ren tam giác

GV: T.Sơn

8/6-20/7

Thi: 27/7

P: B 0.5

 

LỚP CGKL 217B 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chiều

 

Tiện côn

19/2 – 16/4

Thi: 23/4

GV: T.Huy

P: B 0.5

Phay bào rãnh chữ T

GV: T.Triều

20/2 – 17/4

Thi: 24/4

P: B 0.4

Tiện CNC cơ bản

GV: T.Triều

21/2 – 11/4

Thi: 18/4

P: B 0.4

 

Phay, bào rãnh, cắt đứt

GV: T.Sơn

23/2 – 13/4

Thi: 20/4

P: B 0.4

Phay bào mặt phẳng bậc

GV: T.Huy

7/5 -2/7

Thi: 9/7

P: B0.4

Phay bào rãnh chốt đuôi én

GV: T.Triều

8/5 -3/7

Thi: 10/7

P: B0.4

Phay CNC cơ bản

GV: T.Triều

25/4 – 13/6

Thi: 20/6

P: B 0.4

Khoét, doa lỗ trên máy tiện

GV: T.Sơn

27/4 – 25/5

Thi: 01/6

P: B 0.5

 

 

Phay đa giác

GV: T.Được

27/6 -25/7

Thi: 01/8

P: B0.4

Tiện ren tam giác

GV: T.Sơn

8/6-20/7

Thi: 27/7

P: B 0.5

SÁNG THỨ 2 VÀ THỨ 6 HỌC VĂN HÓA

 

LỚP CGKL 218 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

 

 

VH

VH

 

VH

Chiều

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài l»10d

N1

18/2-15/4

Thi: 22/4

GV: T.Triều

P:B0.5

Chính trị +Pháp luật

19/02-09/4

Thi Pháp luật: 09/4

Thi Chính trị: 16/4

GV: T. Hoàng

P: B3.7

Nguội cơ bản

N1

20/2-10/4

Thi: 17/4

GV: T. Lộc

Xưởng Nguội

 

Vật liệu cơ khí

22/2-12/4

Thi 19/4

GV: T.Dũng

P: B3.7

 

 

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

N2

18/2-15/4

Thi: 22/4

GV: T.Được

P:B0.4

Dung sai-Đo lường kỹ thuật

23/4-11/6

Thi 18/6

GV: T.Dũng

P: B3.7

 

Gá lắp kết cấu hàn

N2

20/2-10/4

Thi: 17/4

GV: T. Được

Xưởng Hàn

Kỹ thuật điện

26/4-14/6

Thi 21/6

GV: T. Thuận

P: B3.7

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

N1

29/4-24/6

Thi: 01/7

GV: T.Được

P:B0.4

 

Nguội cơ bản

N2

24/41-19/6

Thi: 26/6

GV: T. Lộc

Xưởng Nguội

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài l»10d

N2

29/4-24/6

Thi: 01/7

GV: T.Triều

P:B0.5

 

Gá lắp kết cấu hàn

N1

24/41-19/6

Thi: 26/6

GV: T. Được

Xưởng Hàn

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content