THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ HKI NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng :04/09/2018

LỚP CGKL 216A – HK I, NĂM HỌC: 2018-2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Tiện CNC cơ bản

GV: T.Dũng

10/9 - 05/11

Thi: 12/11

P: B 0.4

Hàn hồ quang tay nâng cao

GV: T. Lộc

11/9-15/01

Thi: 22/01

Xưởng Hàn

Phay bánh răng trụ răng thẳng

GV: T.Huy

07/11 – 16/01

Thi: 23/01

P: B 0.5

Phay bào rãnh chữ T

GV: T.Được

13/9 – 08/11

Thi: 15/11

P: B 0.4

Phay đa giác

GV: T. Được

14/9-12/10

Thi: 19/10

P: B0.4

Lăn nhám, lăn ép

 GV: T.Triều

15/9 -13/10

Thi: 20/10

P: B 0.3

Phay CNC cơ bản

GV: T.Dũng

19/11 - 14/01

Thi: 21/01

P: B 0.4

Phay bào rãnh chốt đuôi én

GV: T.Được

22/11 -17/01

Thi: 24/01

P: B0.4

Phay bào mặt phẳng bậc

GV: T. Được

26/10-30/11

Thi: 07/12

P: B0.4

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

GV: T.Triều

27/10 – 05/01

Thi: 12/01

P: B 0.3

 

LỚP CGKL 216B – HK I, NĂM HỌC: 2018-2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chiều

Phay bào rãnh chữ T

GV: T.Quang

10/9 - 05/11

Thi: 12/11

P: B 0.4

 

Hàn hồ quang tay nâng cao

GV: T. Sơn

12/9-16/01

Thi: 23/01

Xưởng Hàn

Phay bánh răng trụ răng thẳng

GV: T.Huy

08/11 – 17/01

Thi: 24/01

P: B 0.5

Phay bào mặt phẳng bậc

GV: T. Triều

26/10-30/11

Thi: 07/12

P: B0.3

Lăn nhám, lăn ép

 GV: T.Triều

15/9 -13/10

Thi: 20/10

P: B 0.3

Phay bào rãnh chốt đuôi én

GV: T.Quang

19/11 - 14/01

Thi: 21/01

P: B 0.4

Tiện ren thang

GV: T. Triều

14/12-18/01

Thi: 25/01

P: B0.3

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

GV: T.Triều

27/10 – 05/01

Thi: 12/01

P: B 0.3

 

 LỚP CGKL 217A – HK I, NĂM HỌC: 2018-2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Lý(2t)- C.Cúc

Văn(2t)-C.Trang

Hóa(1t)-C.Dung

P. A1.9

 

Tiện ren vuông

GV:T.Huy

11/9 – 06/11

Thi: 13/11

P: B 0.5

Phay bào mặt phẳng bậc

GV: T.Sơn

12/9 – 07/11

Thi: 14/11

P: B 0.3

Hàn hồ quang tay cơ bản

GV: T. Sơn

13/9-17/01

Thi: 24/01

Xưởng Hàn

Toán(4t)-C.Tâm

Hóa(1t)-C.Dung

P. A1.9

 

Tiện rãnh cắt đứt

GV: T. Sơn

15/9 – 13/10

Thi: 20/10

P: B 0.5

Tiện ren thang

GV:T.Huy

20/11 -15/01

Thi: 22/01

P: B 0.5

Tiện côn

GV: T.Sơn

21/11 -16/01

Thi: 23/01

P: B0.3

Tiện lỗ

GV: T. Sơn

27/10 – 05/01

Thi: 12/01

P: B 0.5

 

LỚP CGKL 217B – HK I, NĂM HỌC: 2018-2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chiều

 

Phay bánh răng trụ răng thẳng

GV: T.Triều

11/9 – 06/11

Thi: 13/11

P: B 0.3

Tiện ren vuông

GV:T.Huy

12/9 – 07/11

Thi: 14/11

P: B 0.5

Hàn hồ quang tay cơ bản

GV: T. Sơn

13/9-17/01

Thi: 24/01

Xưởng Hàn

 

Tiện rãnh cắt đứt

GV: T. Sơn

15/9 – 13/10

Thi: 20/10

P: B 0.5

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

GV: T.Triều

20/11 -15/01

Thi: 22/01

P: B0.3

Tiện ren thang

GV:T.Huy

21/11 -16/01

Thi: 23/01

P: B 0.5

Tiện lỗ

GV: T. Sơn

27/10 – 05/01

Thi: 12/01

P: B 0.5

SÁNG THỨ 2 VÀ THỨ 6 HỌC VĂN HÓA TẠI PHÒNG A1.9

 

LỚP CGKL 218 – HK I, NĂM HỌC: 2018-2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Vẽ kỹ thuật

GV: T.Quang

10/9 – 03/12

Thi: 10/12

P: B 3.7

Giáo dục thể chất

GV: T.X Lộc

11/9 – 9/10

Thi: 16/10

Sân trường

ToánĐS(2t)-C.Tâm

Hóa(2t)-T.Ba

P. A1.9

 

Lý(3t)-C.Linh

Toán HH(1t)-T.Ba

P. A1.9

 

Kỹ thuật an toàn- Môi trường công nghiệp

GV: T.Dũng

14/9 – 12/10

Thi: 19/10

P: B 3.7

ToánĐS(2t)-C.Tâm

Văn(2t)-C.Trang

P. A1.9

 

Autocad

GV: T.Quang

17/12 – 14/01

Thi 21/01

P: A0.12

Anh văn

GV: C. Vân

23/10 – 17/01

Thi: 22/01

P: B 3.7

Cơ kỹ thuật

GV: T.Dũng

26/10 – 20/01

Thi: 25/01

P: B 3.7

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content