Lịch ôn tập tốt nghiệp các lớp 215 Khoa Cơ khí năm 2018

Ngày đăng :17/05/2018

  

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CGKL 215A

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

CHIỀU

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l ≈ 10d

21/5-28/5

GV:T.Triều

P.B0.3

Phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

22/5-29/5

GV: T. Quang

P.B0.4

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Hàn hồ quang tay cơ bản

24/5-31/5

GV: T.Được

P.B0.3

Tiện &Phay CNC cơ bản

25/5-01/6

GV:T.Dũng

P.B0.4

Dung sai- Đo lường kỹ thuật

27/5-03/6

GV: T. Dũng

P.B0.3

Chính trị (5t)

GV: T Xuân

08/06 và 15/06

P.B3.7

 

 

 

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CGKL 215B

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

CHIỀU

Dung sai- Đo lường kỹ thuật

21/5-28/5

GV: T. Dũng

P.B0.4

Tiện &Phay CNC cơ bản

22/5-29/5

GV:T.Dũng

P.B0.3

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l ≈ 10d

23/5-30/5

GV:T.Huy

P.B0.5

Phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

24/5-31/5

GV: T. Quang

P.B0.4

Thực hiện mô hình tốt nghiệp

GV: T. Triều

14/5 đến 16/6

P.B0.3

Hàn hồ quang tay cơ bản

27/5-03/6

GV: T.Được

P.B0.4

Chính trị (5t)

GV: T Xuân

05/06 và 12/06

P.B3.7

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content