THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP KHOA CƠ KHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng :15/02/2017

LỚP CGKL 215A– HK II, NĂM HỌC : 2016-2017

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Ngoại ngữ

GV: Thùy Vân

13/02 – 24/04

Thi: 08/05

P: B 3.7

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l ≈ 10d

N2

GV: T. Huy

14/02 – 11/4

Thi: 18/04

P: B 0.7

Phay, bào rãnh cắt đứt

N2

GV: T. Triều

15/02 – 22/3

Thi: 29/3

P: B 0.5

Tiện rãnh cắt đứt

N2

GV: T. Triều

16/02 – 23/3

Thi: 30/3

P: B 0.7

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng  

N2

GV: T. Được

17/02 – 14/4

Thi: 21/04

P: B 0.5

Nguội cơ bản

N2

GV:  T.Lộc

15/5 – 12/6

Thi 19/6

Xưởng Nguội

 

Tiện côn

N2

GV: T. Huy

25/4 – 13/6

Thi: 20/6

P: B 0.7

Phay, bào mặt phẳng bậc

N2

GV: T. Quang

05/4 – 03/5

Thi: 10/5

P: B 0.5

Tiện lỗ

N2

GV: T. Triều

06/04 – 04/5

Thi: 11/5

P: B 0.7

Phay bào rãnh chốt đuôi én

N2

GV: T. Quang

28/4 – 16/6

Thi: 23/6

P: B 0.5

 

Phay đa giác

N1

GV: T. Quang

14/2 – 14/3

Thi: 21/3

P: B 0.5

Gá lắp kết cấu hàn

N2

GV:  T.Được

17/5 – 14/6

Thi 21/6

Xưởng Hàn

Tiện ren tam giác

N2

GV: T. Triều

18/5 – 15/6

Thi: 22/6

P: B 0.7

Chiều

Cơ kỹ thuật

GV: T. Dũng

13/02 – 24/04

Thi: 08/05

P: B 3.7

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l ≈ 10d

N1

GV: T. Huy

14/02 – 11/4

Thi: 18/04

P: B 0.7

Phay, bào rãnh cắt đứt

N2

GV: T. Triều

15/02 – 22/3

Thi: 29/3

P: B 0.5

Tiện rãnh cắt đứt

N1

GV: T. Triều

16/02 – 23/3

Thi: 30/3

P: B 0.7

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng  

N1

GV: T. Được

17/02 – 14/4

Thi: 21/04

P: B 0.5

Nguội cơ bản

N1

GV:  T.Lộc

15/5 – 12/6

Thi 19/6

Xưởng Nguội

Tiện côn

N1

GV: T. Huy

25/4 – 13/6

Thi: 20/6

P: B 0.7

Phay, bào mặt phẳng bậc

N2

GV: T. Quang

05/4 – 03/5

Thi: 10/5

P: B 0.5

Tiện lỗ

N1

GV: T. Triều

06/04 – 04/5

Thi: 11/5

P: B 0.7

Phay bào rãnh chốt đuôi én

N1

GV: T. Quang

28/4 – 16/6

Thi: 23/6

P: B 0.5

 

Phay đa giác

N2

GV: T. Quang

14/2 – 14/3

Thi: 21/3

P: B 0.5

Gá lắp kết cấu hàn

N1

GV:  T.Được

17/5 – 14/6

Thi 21/6

Xưởng Hàn

 

Tiện ren tam giác

N1

GV: T. Triều

18/5 – 15/6

Thi: 22/6

P: B 0.7

 

 

LỚP CGKL 215B– HK II, NĂM HỌC : 2016-2017

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l ≈ 10d

N2

GV: T. Huy

13/02 – 10/4

Thi: 17/04

P: B 0.7

Cơ kỹ thuật

GV: T. Dũng

14/02 – 25/04

Thi: 09/05

P: B 3.7

Tiện rãnh cắt đứt

N2

GV: T. Huy

15/02 – 22/3

Thi: 29/3

P: B 0.7

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng  

N2

GV: T. Được

16/02 – 13/4

Thi: 20/04

P: B 0.5

Tiện côn

N2

GV: T. Huy

17/2 – 14/4

Thi: 21/4

P: B 0.7

Điện cơ bản

N2

GV: C.Vy

24/4 – 19/5

Thi: 26/5

P: B 1.5

Gá lắp kết cấu hàn

N2

GV:  T.Lộc

16/5 – 13/6

Thi 20/6

Xưởng Hàn

Tiện lỗ

N2

GV: T. Huy

05/04 – 03/5

Thi: 10/5

P: B 0.7

Phay đa giác

N2

GV: T. Quang

27/4 – 01/6

Thi: 08/6

P: B 0.5

Tiện ren tam giác

N2

GV: T. Huy

28/4 – 16/6

Thi: 23/6

P: B 0.7

Phay, bào rãnh cắt đứt

N1

GV: T. Triều

13/02 – 20/3

Thi: 27/3

P: B 0.5

Phay, bào mặt phẳng bậc

N1

GV: T. Quang

16/5 – 13/6

Thi 20/6

P: B 0.5

Tiện ren vuông

N2

GV: T. Huy

17/5 – 14/6

Thi: 21/6

P: B 0.7

 

Chiều

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l ≈ 10d

N1

GV: T. Huy

13/02 – 10/4

Thi: 17/04

P: B 0.7

Ngoại ngữ

GV: Thùy Vân

14/02 – 25/04

Thi: 09/05

P: B 3.7

Tiện rãnh cắt đứt

N1

GV: T. Huy

15/02 – 22/3

Thi: 29/3

P: B 0.7

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng  

N1

GV: T. Được

16/02 – 13/4

Thi: 20/04

P: B 0.5

Tiện côn

N1

GV: T. Huy

17/2 – 14/4

Thi: 21/4

P: B 0.7

Điện cơ bản

N1

GV: C.Vy

24/4 – 19/5

Thi: 26/5

P: B 1.5

Gá lắp kết cấu hàn

N1

GV:  T.Lộc

16/5 – 13/6

Thi 20/6

Xưởng Hàn

Tiện lỗ

N1

GV: T. Huy

05/04 – 03/5

Thi: 10/5

P: B 0.7

Phay đa giác

N1

GV: T. Quang

27/4 – 01/6

Thi: 08/6

P: B 0.5

Tiện ren tam giác

N1

GV: T. Huy

28/4 – 16/6

Thi: 23/6

P: B 0.7

Phay, bào rãnh cắt đứt

N2

GV: T. Triều

13/02 – 20/3

Thi: 27/3

P: B 0.5

Phay, bào mặt phẳng bậc

N2

GV: T. Quang

16/5 – 13/6

Thi 20/6

P: B 0.5

Tiện ren vuông

N1

GV: T. Huy

17/5 – 14/6

Thi: 21/6

P: B 0.7

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content