THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP KHOA CƠ KHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng :14/09/2016

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP CGKL 214A – HK 1, NĂM HỌC : 2016-2017

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Phay bào rãnh chốt đuôi én

N1

GV: T.Quang

12/9- 24/10

Thi: 31/10

P: B 0.5

Tiện ren thang N1

GV: T.Huy

13/9-11/10

Thi: 18/10

P: B 0.7

Hàn hồ quang tay cơ bản

N1

GV: T. Được

14/9-12/10

Thi: 19/10

Xưởng Hàn

Tiện ren vuông N1

GV: T.Được

15/9-13/10

Thi: 20/10

P: B 0.7

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

N1

GV: T.Triều

16/9 – 14/10

Thi: 21/10

P: B 0.5

Khoét, doa lỗ trên máy tiện

 N1

GV: T.Huy

25/10-22/11

Thi: 29/11

P: B 0.7

Tiện CNC cơ bản

 N1

GV: T.Dũng

27/10-24/11

Thi: 01/12

P: B 0.7

Phay bánh răng trụ răng thẳng

N1

GV: T.Triều

28/10 – 25/11

Thi: 02/12

P: B 0.5

Phay bào rãnh chữ T

N1

GV: T.Quang

07/11- 19/12

Thi: 26/12

P: B 0.5

Tiện côn

 N1

GV: T.Huy

6/12-10/01

Thi: 17/01

P: B 0.7

Hàn hồ quang tay nâng cao

N1

GV: T. Được

26/10-28/12

Thi: 04/01

Xưởng Hàn

Lăn nhám, lăn ép

 N1

GV: T.Huy

8/12-12/01

Thi: 19/01

P: B 0.7

Phay CNC cơ bản

N1

GV: T.Dũng

09/12 – 13/01

Thi: 20/01

P: B 0.5

Chiều

Phay bào rãnh chốt đuôi én

N2

GV: T.Quang

12/9- 24/10

Thi: 31/10

P: B 0.5

Tiện ren thang N2

GV: T.Huy

13/9-11/10

Thi: 18/10

P: B 0.7

Hàn hồ quang tay cơ bản

N2

GV: T. Được

14/9-12/10

Thi: 19/10

Xưởng Hàn

Tiện ren vuông N2

GV: T.Huy

15/9-13/10

Thi: 20/10

P: B 0.7

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

N2

GV: T.Triều

16/9 – 14/10

Thi: 21/10

P: B 0.5

Khoét, doa lỗ trên máy tiện

 N2

GV: T.Huy

25/10-22/11

Thi: 29/11

P: B 0.7

Tiện CNC cơ bản

 N2

GV: T.Dũng

27/10-24/11

Thi: 01/12

P: B 0.7

Phay bánh răng trụ răng thẳng

N2

GV: T.Triều

28/10 – 25/11

Thi: 02/12

P: B 0.5

Phay bào rãnh chữ T

N1

GV: T.Quang

07/11- 19/12

Thi: 26/12

P: B 0.5

Tiện côn

 N2

GV: T.Huy

6/12-10/01

Thi: 17/01

P: B 0.7

Hàn hồ quang tay nâng cao

N2

GV: T. Được

26/10-28/12

Thi: 04/01

Xưởng Hàn

Lăn nhám, lăn ép

 N2

GV: T.Huy

8/12-12/01

Thi: 19/01

P: B 0.7

Phay CNC cơ bản

N2

GV: T.Dũng

09/12 – 13/01

Thi: 20/01

P: B 0.5

 

 

 

 

LỚP CGKL 214B – HK 1, NĂM HỌC : 2016-2017

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Tiện ren thang N1

GV: T.Huy

12/9-10/10

Thi: 17/10

P: B 0.7

Phay bào rãnh chốt đuôi én

N1

GV: T.Quang

13/9- 25/10

Thi: 01/11

P: B 0.5

Tiện ren vuông N1

GV: T.Triều

14/9-12/10

Thi: 19/10

P: B 0.7

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

N1

GV: T.Huy

15/9 – 13/10

Thi: 20/10

P: B 0.5

Hàn hồ quang tay cơ bản

N1

GV: T. Được

16/9-14/10

Thi: 21/10

Xưởng Hàn

Khoét, doa lỗ trên máy tiện

 N1

GV: T.Huy

24/10-21/11

Thi: 28/11

P: B 0.7

Phay bào rãnh chữ T

N1

GV: T.Quang

08/11- 20/12

Thi: 27/12

P: B 0.5

Tiện CNC cơ bản

 N1

GV: T.Triều

26/10-23/11

Thi: 30/11

P: B 0.7

Phay bánh răng trụ răng thẳng

N1

GV: T.Huy

27/10 – 24/11

Thi: 01/12

P: B 0.5

 

Hàn hồ quang tay nâng cao

N1

GV: T. Được

28/10-30/12

Thi: 06/01

Xưởng Hàn

Tiện côn

 N1

GV: T.Huy

5/12-09/01

Thi: 16/01

P: B 0.7

Lăn nhám, lăn ép

 N1

GV: T.Triều

7/12-11/01

Thi: 18/01

P: B 0.7

Phay CNC cơ bản

N1

GV: T.Dũng

08/12 – 12/01

Thi: 19/01

P: B 0.5

Chiều

Tiện ren thang N2

GV: T.Huy

12/9-10/10

Thi: 17/10

P: B 0.7

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

N2

GV: T.Triều

13/9 – 11/10

Thi: 18/10

P: B 0.5

Tiện ren vuông N2

GV: T.Triều

14/9-12/10

Thi: 19/10

P: B 0.7

Phay bào rãnh chốt đuôi én

N2

GV: T.Quang

15/9- 27/10

Thi: 03/11

P: B 0.5

Hàn hồ quang tay cơ bản

N2

GV: T. Được

16/9-14/10

Thi: 21/10

Xưởng Hàn

Khoét, doa lỗ trên máy tiện

 N2

GV: T.Huy

24/10-21/11

Thi: 28/11

P: B 0.7

Phay bánh răng trụ răng thẳng

N2

GV: T.Triều

25/10 – 22/11

Thi: 29/11

P: B 0.5

Tiện CNC cơ bản

 N2

GV: T.Triều

26/10-23/11

Thi: 30/11

P: B 0.7

Phay bào rãnh chữ T

N2

GV: T.Quang

10/11- 22/12

Thi: 29/12

P: B 0.5

Hàn hồ quang tay nâng cao

N2

GV: T. Được

28/10-30/12

Thi: 06/01

Xưởng Hàn

Tiện côn

 N2

GV: T.Huy

5/12-09/01

Thi: 16/01

P: B 0.7

Phay CNC cơ bản

N2

GV: T.Triều

6/12-10/01

Thi: 17/01

P: B 0.5

Lăn nhám, lăn ép

 N2

GV: T.Triều

7/12-11/01

Thi: 18/01

P: B 0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP CGKL 215A– HK 1, NĂM HỌC : 2016-2017

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Kỹ thuật an toàn & môi trường công nghiệp

GV: T.Dũng

12/9 – 10/10

Thi: 17/10

P: B 3.7

Giáo dục thể chất

GV: T. Long

13/9 – 18/10

Thi: 25/10

Sân trường

Pháp luật

GV: T. Xuân

14/9 – 28/9

Thi: 05/10

P: B3.7

Kỹ thuật điện

GV: C. Nhi

15/09 – 03/11

Thi: 10/11

P: B 3.7

Vật liệu cơ khí

GV: T.Dũng

16/9 – 04/11

Thi: 11/11

P: B 3.7

 

Chính trị

GV: T. Xuân

12/10 – 9/11

Thi: 16/11

P: B 3.7

Vẽ kỹ thuật

GV: T.Dũng

24/10 – 09/01

Thi: 16/01

P: B 3.7

Dung sai - Đo lường kỹ thuật GV: T.Dũng

01/11 – 20/12

Thi: 27/12

P: B 3.7

Điện cơ bản

N1

GV: C.Vy

23/11 – 11/01

Thi: 18/01

P: B 1.5

Điện cơ bản

N2

GV: C.Vy

24/11 – 12/01

Thi: 19/01

P: B 1.5

Autocad

GV: T.Quang

18/11 – 16/12

Thi: 23/12

P: A 0.11

 

 

LỚP CGKL 215B– HK 1, NĂM HỌC : 2016-2017

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

 

 

Nguội cơ bản

N2

GV:  T.Lộc

17/11-29/12

Thi 05/01

Xưởng Nguội

 

 

Chiều

Kỹ thuật an toàn & môi trường công nghiệp

GV: T.Dũng

12/9 – 10/10

Thi: 17/10

P: B 3.7

Vật liệu cơ khí

GV: T.Dũng

13/9 – 01/11

Thi: 08/11

P: B 3.7

Kỹ thuật điện

GV:  C. Trang

14/09 – 02/11

Thi: 09/11

P: B 3.7

Pháp luật

GV: T. Xuân

15/9 – 29/9

Thi: 06/10

P: B 3.7

Giáo dục thể chất

GV: T. Long

16/9 – 21/10

Thi: 28/10

Sân trường

Vẽ kỹ thuật

GV: T.Dũng

24/10 – 09/01

Thi: 16/01

P: B 3.7

Dung sai - Đo lường kỹ thuật GV: T.Dũng

15/11 – 03/01

Thi: 10/01

P: B 3.7

Nguội cơ bản

N1

GV:  T.Lộc

16/11-28/12

Thi 04/01

Xưởng Nguội

 

Chính trị

GV: T. Xuân

13/10 – 10/11

Thi: 17/11

P: B 3.7

Autocad

GV: T.Quang

04/11 – 02/12

Thi: 09/12

P: A 0.11

 

 

Người đăng: