Các hoạt động của phòng Quản trị thiết bị trong tháng 07.2022

Ngày đăng :29/07/2022

+ Công tác bố trí chuẩn bị bàn ghế âm thanh họp cơ quan

+ Hỗ trợ thực hiện không gian Hồ Chí Minh

+ Kiểm tra sửa chữa chiếu sáng hè năm 2022

 

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm