Hướng dẫn cài đặt app Sổ sức khỏe điện tử

Ngày đăng :11/09/2021

Hướng dẫn cài đặt app Sổ sức khỏe điện tử

Bài hướng dẫn :  /ckeditor_assets/attachments/1749/h_ng_d_n_cai_d_t_app_s_s_c_kh_e_di_n_t.docx

- Sau khi cài đặt xong, thầy cô cần điền đủ thông tin cá nhân để sau này được cấp thẻ xanh .

- Thầy cô vào mục "Cá nhân" ở góc dưới màn hình, rồi điền thông tin còn thiếu vào form và nhấn "Lưu" nhé (chi tiết ỏ cuối file hướng dẫn )

 

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm