Thời khóa biểu HK1 Năm học 2019-2020_các lớp TKĐH (áp dụng từ 11/11/2019)

Ngày đăng :30/08/2019

Link tải file TKB: tại đây 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

                KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2019-2020
LỚP: TKĐH 218A

 

GVCN: Phan Ngọc Yến (0126 784 7213)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Văn hóa

Cả lớp

Hóa(2t)-Nhung

Lý(2t)- Dung

P. A0.13

TK website 2

Nhóm 1

GV: Cô H. Yến

10/9-19/11

Thi: 26/11/19

(60g,12b,tuần 1-12)

Phòng A1.7

Văn hóa

Cả lớp

Văn(2t)-Trang

ToánĐS

(2t)-An

P. A0.13

Nhập môn
kỹ thuật lập trình
Nhóm 3

GV: Thầy Khải

12/9-31/10

Thi: 7/11

(45g,9b, tuần 1-9)

Phòng A0.12

Văn hóa

Cả lớp

ToánĐS (2t)-An

ToánHH

(1t)-An

Lý(1t)-Dung

P. A0.13

Dựng video

Nhóm 3

GV: C.Vân

14/9-14/12

Thi:21/12

(75g,15b,
tuần 1-15)

Phòng A0.11

TK mẫu QC2

Nhóm 3

GV: C.Thu Vân

10/9-19/11

Thi: 26/11/19

(60g,12b,
tuần 1-12)

Phòng A0.11

 

Nhập môn CTDL và giải thuật

Nhóm 3

GV: Thầy Khải

14/11-2/1

Thi: 9/1

(45g,9b,
tuần 1-9)

Phòng A0.12

 

Đồ họa nhận diện thương hiệu

Nhóm 3

GV: C.Thu Vân

3/12-7/1

Thi: HK2

(30g,6b, tuần 13-18, chuyển HK2 6b)

Phòng A0.11

Thiết bị
ngoại vi số

Nhóm 1

GV: Cô Linh

45g-9b

31/10-19/12

Thi:26/12

Phòng: B2.3

 

Chiều

Anh văn CN

Cả lớp

GV: T. Thông

9/9-18/11

Thi: 25/11/19

(60g,12b, tuần 1-12)

Phòng:B3.7

Tạo hình
2D và 3D

Nhóm 3

GV: Cô N.Yến

10/9-10/12

Thi:17/12

(75g,15b,tuần 1-15)

Phòng A1.7

Dựng video

Nhóm 1

GV: C.Vân

11/9-11/12

Thi:18/12

(75g,15b,
tuần 1-15)

Phòng A0.11

Nhập môn
kỹ thuật lập trình
Nhóm 1

GV: Thầy Khải

12/9-31/10

Thi: 7/11

(45g,9b,
tuần 1-9)

Phòng A0.12

Tạo hình
2D và 3D

Nhóm 1

GV: Cô N.Yến

13/9-13/12

Thi:20/12

(75g,15b,
tuần 1-15)

Phòng A0.11

Thiết bị
ngoại vi số

Nhóm 3

GV: Cô Linh

45g-9b

2/11-21/12

Thi:28/12

Phòng: B2.2

 

TK mẫu QC2

Nhóm 1

GV: C.Thu Vân

10/9-19/11

Thi: 26/11/19

(60g,12b,
tuần 1-12)

Phòng A0.11

 

Nhập môn CTDL và giải thuật

Nhóm 1

GV: Thầy Khải

14/11-2/1

Thi: 9/1

(45g,9b,
tuần 1-9)

Phòng A0.12

TK website 2

Nhóm 3

GV: Cô H. Yến

13/9-22/11

Thi: 29/11/19

(60g,12b,
tuần 1-12)

Phòng A1.7

 

 

Đồ họa nhận diện thương hiệu

Nhóm 1

GV: C.Thu Vân

3/12-7/1

Thi: HK2

(30g,6b,
tuần 13-18, chuyển HK2 6b)

Phòng A0.11

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

               KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2019-2020
LỚP: TKĐH 218B

 

GVCN: Lê Hoàng Yến ( 097 691 1503 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

TK mẫu QC2

Nhóm 2

GV: C.Thu Vân

9/9-18/11

Thi: 25/11/19

(60g,12b,
tuần 1-12)

Phòng A0.11

TK mẫu QC2

Nhóm 3

GV: C.Thu Vân

10/9-19/11

Thi: 26/11/19

(60g,12b,
tuần 1-12)

Phòng A0.11

 

Anh văn CN

Cả lớp

GV: Cô Thùy Vân

11/9-20/11

Thi: 27/11/19

(60g,12b, tuần 1-12)

Phòng:B3.7

Tạo hình
2D và 3D

Nhóm 2

GV: Cô N.Yến

12/9-12/12

Thi:19/12

(75g,15b,
tuần 1-15)

Phòng A0.11

Thiết bị
ngoại vi số

Nhóm 2

GV: Cô Linh

1/11 – 20/12

Thi: 27/12

(45g,9b,tuần 8-16)

Phòng: B2.2

Dựng video

Nhóm 3

GV: C.Vân

14/9-14/12

Thi:21/12

(75g,15b,
tuần 1-15)

Phòng A0.11

Đồ họa nhận diện thương hiệu

Nhóm 2

GV: C.Thu Vân

7/12-11/1

Thi: HK2

(30g,6b,tuần 13-18, chuyển HK2 6b)

Phòng A0.11

Đồ họa nhận diện thương hiệu

Nhóm 3

GV: C.Thu Vân

3/12-7/1

Thi: HK2

(30g,6b,
tuần 13-18, chuyển HK2 6b)

Phòng A0.11

 

Nhập môn
kỹ thuật lập trình
Nhóm 3

GV: Thầy Khải

12/9-31/10

Thi: 7/11

(45g,9b,
tuần 1-9)

Phòng A0.12

 

 

 

Nhập môn
kỹ thuật lập trình
Nhóm 2

GV: Thầy Khải

10/9-29/10

Thi: 5/11

(45g,9b, tuần 1-9)

Phòng A0.12

 

Nhập môn CTDL và giải thuật

Nhóm 3

GV: Thầy Khải

14/11-2/1

Thi: 9/1

(45g,9b,
tuần 1-9)

Phòng A0.12

 

 

 

Nhập môn CTDL và giải thuật

Nhóm 2

GV: Thầy Khải

12/11-31/12

Thi: 7/1

(45g,9b,
tuần 1-9)

Phòng A0.12

 

 

 

 

Chiều

Văn hóa

Cả lớp

Hóa(2t)-Dung

ToánĐS (2t)-Nhi

P. A0.13

Tạo hình
2D và 3D

Nhóm 3

GV: Cô N.Yến

10/9-10/12

Thi:17/12

(75g,15b,
tuần 1-15)

Phòng A1.7

Văn hóa

Cả lớp

Văn(2t)-  Trang

ToánĐS (2t)-Nhi

P. A0.13

 

Văn hóa

Cả lớp

Lý(3t)-Nghĩa

ToánHH (1t)- Phong

P. A0.13

 

Dựng video

Nhóm 2

GV: C.Vân

13/9-13/12

Thi:20/12

(75g,15b,
tuần 1-15)

Phòng A0.10

Thiết bị
ngoại vi số

Nhóm 3

GV: Cô Linh

45g-9b

2/11-21/12

Thi:28/12

Phòng: B2.2

TK website 2

Nhóm 2

GV: Cô H. Yến

13/9-22/11

Thi: 29/11/19

(60g,12b,
tuần 1-12)

Phòng A1.7

TK website 2

Nhóm 3

GV: Cô H. Yến

13/9-22/11

Thi: 29/11/19

(60g,12b,
tuần 1-12)

Phòng A1.7

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

               KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP: TKĐH 219A

(Áp dụng từ 18/9/2019)

 

GVCN: NGUYỄN THU VÂN ; SĐT: 0989500156

TKĐH 219A

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng

Anh Văn
(90 giờ)

GV:Thầy Thông

09/9/19-30/12/19

Thi: 6/1/20

P: B 3.6

(Ghép 3lớp ĐT+ĐL+ĐH)

 

 

 

Tin học

(45giờ)

GV: Thầy Hiếu

13/9/19-1/11/19

Thi: 8/11/19

Phòng: A0.11

(Ghép 2lớp ĐT+ĐH)

 

 

 

An toàn và Vệ sinh Công nghiệp

GV: Thầy Hiệp

03/12/19-31/12/19

Thi: 07/01/20

(30g,6b)

P: B 2.6

(lớp ghép ĐT+ĐH)

Tin học VP

GV: ­­­­­­T.Hiếu

15/11/19-11/1/19

Thi: 11/1/19

P: A0.12

Giáo dục
thể chất

(30giờ)

GV: Thầy Lộc

07/12/19- 04/01/20

Thi: 11/01/20

Sân trường

(Ghép 3lớp ĐT+ĐL+ĐH )

Chiều

Thiết kế mẫu quảng cáo với Adobe Illustrator

GV: T.Nam

9/9-9/12

Thi: 16/12/19

(75g,15b)

Phòng A0.10

 

 Thiết bị
ngoại vi số

GV: Thầy Nam

45g-9b

12/11-31/12

Thi:7/1/2020

Phòng: B2.2

 

Xử lý ảnh với Adobe Photoshop
(75 giờ)

GV:C.Vân

19/9-17/12/19

Thi: 23/12/19

P: A0.11

 

 

 

 

 


 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

               KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP: CĐ TKĐH 219

(Áp dụng từ 18/9/2019)

 

GVCN: NGUYỄN THU VÂN ; SĐT: 0989500156

CĐ TKĐH 219

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng

 

Giáo dục thể chất

17/9 – 15/10

Thi 22/10

Sân trường

Gv: T. Tuấn

Tin học 

GV: Thầy Khải

18/9/19 - 04/12/19

Thi: 11/12/19

P. A1.7

(60g, 12b)

Pháp luật
(30 giờ)

GV: T.Xuân

19/9 – 17/10

Thi: 24/10

P: B1.7

(30g, 6b)

Anh văn

GV: T. Thông 13/9/19-03/01/19

Thi: 10/01/20

P. B2.4

(90g, 18b)

 

An toàn và Vệ sinh Công nghiệp

GV: Thầy Hiệp

03/12/19-31/12/19

Thi: 07/01/20

(30g,6b)

P: B 2.6

(lớp ghép ĐT+ĐH)

Chiều

Thiết kế mẫu quảng cáo với Adobe Illustrator

GV: T.Nam

9/9-9/12

Thi: 16/12/19

(75g,15b)

Phòng A0.10

 

 Thiết bị
ngoại vi số

GV: Thầy Nam

45g-9b

12/11-31/12

Thi:7/1/2020

Phòng: B2.2

 

Xử lý ảnh với Adobe Photoshop
(75 giờ)

GV:C.Vân

19/9-17/12/19

Thi: 23/12/19

P: A0.11

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

               KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2019-2020
LỚP: Liên kết TTGDTX-GDNN Thủ Đức_Lớp A

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chiều

Thiết kế mẫu quảng cáo với Corel Draw

GV: C.Thu Vân

14/10-6/1/2020

Thi: 13/1/2020

(56g,14b)

Phòng A0.11

 

Thiết bị
ngoại vi số

GV: C.Hoàng Yến

15/10-19/11/2019

Thi: 26/11/2019

(28g,7b)

Phòng A0.10

 

 

Xử lý ảnh với Adobe Photoshop

GV: C.Hồng Vân

19/10-11/1/2020

Thi: 18/1/2020

(56g,14b)

Phòng A0.11

 

 

Thiết kế web

GV: C.Hoàng Yến

6/12-17/1/2020

(28g,7b)

HK2 còn 10b

Phòng A0.10

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

               KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2019-2020
LỚP: Liên kết TTGDTX-GDNN Thủ Đức_Lớp B

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chiều

Thiết bị
ngoại vi số

GV: C.Hoàng Yến

14/10-18/11/2019

Thi: 25/11/2019

(28g,7b)

Phòng A1.7

 

 

Xử lý ảnh với Adobe Photoshop

GV: C.Hồng Vân

17/10-9/1/2020

Thi: 16/1/2020

(56g,14b)

Phòng A0.11

 

Thiết kế mẫu quảng cáo với Corel Draw

GV: C.Hạnh

14/10-6/1/2020

Thi: 13/1/2020

(56g,14b)

Phòng A0.12

Thiết kế web

GV: C.Hoàng Yến

2/12-13/1/2020

(28g,7b)

HK2 còn 10b

Phòng A1.7

 

 

 

 

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content