Thời khóa biểu các lớp TKĐH (khoa CNTT), HK1 NH 2023-2024

Ngày đăng :05/09/2023

Tải file TKB TKĐH HK1 NH 2023-2024 - tại đây

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TK222TXGVCN: Thầy Lê Nguyễn Thanh An (0906774181)                                                      

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Kỹ thuật in
 (12b)

Tuần 2-14

11/9 – 27/11

Thi: 4/12/2023

GV: C.Thu Vân

Phòng A0.11

Kỹ xảo video với AE (15b)

Tuần 2-16

12/9-12/12

Thi: 19/12/2023

GV: C. H Yến

Phòng A0.10

Kỹ thuật quay phim và chụp ảnh (12b)

Tuần 2-13

13/9 – 22/11

Thi: 29/11/2023

GV: Thầy Khải

Phòng A1.7

Xử lý ảnh NC (18b)

Tuần 2-19

14/9-4/1

Thi: 11/1/2024

GV: C. Th Linh

Phòng A1.7

 

 

 

 

Thiết kế logo & các ấn phẩm VP (12b)

Tuần 14-19

6/12 – 10/1

 

GV: Thầy Huynh

Phòng A1.7

 

Thiết kế logo & các ấn phẩm VP (12b)

Tuần 14-19

8/12 – 5/1

Thi: 12/1/2024

GV: Thầy Huynh

Phòng A1.7

 

 

Ghi chú:

-        Thời gian học: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h15

-        Địa điểm học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2)

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TKĐH222A

GVCN: Cô Lê Hoàng Yến (0938685382)                                                                      

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Kỹ thuật quay phim và chụp ảnh (12b)

Tuần 2-13

12/9 – 21/11

Thi: 28/11/2023

GV: Thầy Khải

Phòng A1.7

 

 

Xử lý ảnh NC (18b)

Tuần 2-19

15/9-5/1

Thi: 12/1/2024

GV: C. Th Linh

Phòng A0.11

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Kỹ thuật in (12b)

Tuần 2-14

11/9 – 27/11

Thi: 4/12/2023

GV: C.Thu Vân

Phòng A0.11

Kỹ xảo video với AE (15b)

Tuần 2-16

12/9-12/12

Thi: 19/12/2023

GV: C. H Yến

Phòng A0.10

Dựng phối cảnh với Sketchup (12b)

Tuần 2-13

13/9-22/11

Thi: 29/11/2023

GV: C. Ng Yến

Phòng A0.10

Thiết kế logo & ấn phẩm VP (12b)

Tuần 2-13

14/9-23/11

Thi: 30/11/2023

GV: Thầy Huynh

Phòng A0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2)

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TKĐH222B

GVCN: Cô Lê Hoàng Yến (0938685382)                                                                      

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Kỹ xảo video với AE (15b)

Tuần 2-16

12/9-12/12

Thi: 19/12/2023

GV: C. H Yến

Phòng A0.10

Kỹ thuật quay phim và chụp ảnh (12b)

Tuần 2-13

13/9 – 22/11

Thi: 29/11/2023

GV: Thầy Khải

Phòng A1.7

Dựng phối cảnh với Sketchup (12b)

Tuần 2-13

14/9-23/11

Thi: 30/11/2023

GV: C. Ng Yến

Phòng A0.10

Kỹ thuật in (12b)

Tuần 2-13

15/9-24/11

Thi: 1/12/2023

GV: C. Thu Vân

Phòng A1.7

 

 

 

Thiết kế logo & các ấn phẩm VP (12b)

Tuần 14-19

6/12 – 10/1

GV: Thầy Huynh

Phòng A1.7

 

Thiết kế logo & các ấn phẩm VP (12b)

Tuần 14-19

8/12 – 5/1

Thi: 12/1/2024

GV: Thầy Huynh

Phòng A1.7

 

Chiều

 

 

 

 

Xử lý ảnh NC (18b)

Tuần 2-19

15/9-5/1

Thi: 12/1/2024

GV: C. Th Linh

Phòng A0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2)

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TKĐH222C

GVCN: Cô Nguyễn Thị Thùy Linh (0976 699 013)                                                     

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Kỹ thuật in (6b+6b)

Tuần 2-14

11/9-27/11

Thi: 4/12/2023

GV: C. Thu Vân

Phòng A0.11

 

Thiết kế logo & các ấn phẩm VP (12b)

Tuần 2-13

13/9 – 22/11

Thi: 29/11/2023

GV: Thầy Huynh

Phòng A0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

Kỹ thuật quay phim và chụp ảnh (12b)

Tuần 2-13

12/9 – 21/11

Thi: 28/11/2023

GV: Thầy Khải

Phòng A1.7

Kỹ xảo video với AE (15b)

Tuần 2-16

13/9-13/12

Thi: 20/12/2023

GV: C. H Yến

Phòng A0.11

Xử lý ảnh NC (18b)

Tuần 2-19

14/9-4/1

Thi: 11/1/2024

GV: C. Th Linh

Phòng A1.7

Dựng phối cảnh với Sketchup (12b)

Tuần 2-13

15/9-24/11

Thi: 1/12/2023

GV: C. Ng Yến

Phòng A0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2)

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TKĐH222D

GVCN: Cô Nguyễn Thị Thùy Linh (0976 699 013)                                                     

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Kỹ thuật in (6b+6b)

Tuần 2-14

12/9-21/11

Thi: 28/11/2023

GV: C. Thu Vân

Phòng A0.11

 

Xử lý ảnh NC (18b)

Tuần 2-19

14/9-4/1

Thi: 11/1/2024

GV: C. Th Linh

Phòng A1.7

Dựng phối cảnh với Sketchup (12b)

Tuần 2-13

15/9-24/11

Thi: 1/12/2023

GV: C. Ng Yến

Phòng A0.10

 

 

Thiết kế logo & các ấn phẩm VP (12b)

Tuần 14-19

5/12 – 9/1

GV: Thầy Huynh

Phòng A0.11

 

 

 

 

Chiều

Kỹ xảo video với AE (15b)

Tuần 2-17

11/9-18/12

Thi: 25/12/2023

GV: C. H Yến

Phòng A0.10

 

Kỹ thuật quay phim và chụp ảnh (12b)

Tuần 2-13

13/9 – 22/11

Thi: 29/11/2023

GV: Thầy Khải

Phòng A1.7

 

 

 

 

 

 

Thiết kế logo & các ấn phẩm VP (12b)

Tuần 14-19

7/12 – 4/1

Thi: 11/1/2024

GV: Thầy Huynh

Phòng A0.11

 

 

 

Ghi chú:

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2)

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TKĐH223A

GVCN: Cô Phan Ngọc Yến (0767 847 213)                                                                  

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

 

ĐH vector 1 (CorelDraw) (15b)

Tuần 2-17

13/9-20/12

Thi: 27/12/2023

GV: C. Ng Yến

Phòng A0.10

Xử lý ảnh (19b)

Tuần 2-21

14/9-18/1

Thi: 25/1/2024

GV: Th. Bá Dũng

Phòng A0.11

Nguyên lý thiết kế (12b)

Tuần 2-13

15/9-24/11

Thi: 1/12/2023

GV: Thầy Huynh

Phòng B3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Tin học (11b)

Tuần 2-13

11/9-13/11

Thi: 27/11/2023

GV: Thầy Sơn

Phòng A0.12

 

 

 

Tiếng Anh (18b) Tuần 2-20

15/9-12/1

Thi: 19/1/2024

GV: Cô Nhi

Phòng B3.6

 

 

 

 

 

Chính trị + Pháp luật (9b)

Tuần 11-20

16/11-11/1

Thi: 18/1/2024

GV: Thầy Xuân

Phòng B3.5

 

 

 

 

Ghi chú:

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2) + 1 tuần học GDQP (từ 11/12 – 17/12)

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TKĐH223B

GVCN: Thầy Võ Lê Hoàng Khải (0382138754)                                                          

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

ĐH vector 1 (CorelDraw) (15b)

Tuần 2-19

11/9-25/12

Thi: 8/1/2024

GV: Cô Linh

Phòng A1.7

 

 

Tiếng Anh (18b) Tuần 2-20

14/9-11/1

Thi: 18/1/2024

GV: Thầy Thông

Phòng B3.6

Chính trị + Pháp luật (9b)

Tuần 2-10

15/9-3/11

Thi: 10/11/2023

GV: Thầy Xuân

Phòng B3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

Nguyên lý thiết kế (12b)

Tuần 2-13

12/9-21/11

Thi: 28/11/2023

GV: Thầy Huynh

Phòng B3.5

 

Tin học (11b)

Tuần 2-12

14/9-16/11

Thi: 23/11/2023

GV: Thầy Khải

Phòng A0.10

Xử lý ảnh (19b)

Tuần 2-21

15/9-19/1

Thi: 26/1/2024

GV: Th. Bá Dũng

Phòng A1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2) + 1 tuần học GDQP (từ 11/12 – 17/12)

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TKĐH223C

GVCN: Thầy Bá Dũng                                                                                                     

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Tin học (11b)

Tuần 2-13

11/9-13/11

Thi: 27/11/2023

GV: Thầy Sơn

Phòng A0.10

 

Chính trị + Pháp luật (9b)

Tuần 2-10

13/9-1/11

Thi: 8/11/2023

GV: Thầy Xuân

Phòng B3.5

Tiếng Anh (18b) Tuần 2-20

14/9-11/1

Thi: 18/1/2024

GV: Cô Nhi

Phòng B3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

ĐH vector 1 (CorelDraw) (15b)

Tuần 2-19

11/9-25/12

Thi: 8/1/2024

GV: Cô Linh

Phòng A1.7

Xử lý ảnh (19b)

Tuần 2-21

12/9-16/1

Thi: 23/1/2024

GV: Th. Bá Dũng

Phòng A0.11

 

 

Nguyên lý thiết kế (12b)

Tuần 2-13

15/9-24/11

Thi: 1/12/2023

GV: Thầy Huynh

Phòng B3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2) + 1 tuần học GDQP (từ 11/12 – 17/12)

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                        -------

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: TKĐH223TX

GVCN:                                                                                                                             

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Kỹ năng mềm (9b)

Tuần 2-10

11/9-30/10

Thi: 6/11/2023

GV: Thầy Khiết

Phòng B3.5

Nguyên lý thiết kế (12b)

Tuần 2-13

12/9-21/11

Thi: 28/11/2023

GV: Thầy Huynh

Phòng B3.5

Tiếng anh (18b)

Tuần 2-20

13/9-10/1

Thi: 17/1/2024

GV: Cô Nhi

Phòng B3.6

Chính trị + Pháp luật (9b)

Tuần 2-10

14/9-2/11

Thi: 9/11/2023

GV: Thầy Xuân

Phòng B3.3

 

 

Tin học (11b)

Tuần 14-19

4/12-8/1

GV: Thầy Sơn

Phòng A0.10

 

 

Tin học (11b)

Tuần 14-19

7/12-4/1

Thi: 11/1/2024

GV: Thầy Sơn

Phòng A0.10

GDTC (7b)

Tuần 2-10

3/11-15/12

Thi: 22/12/2023

GV: Thầy quang

Sân trường

 

Chiều

VH7 môn

VH7 môn

VH7 môn

VH7 môn

VH7 môn

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

-        Buổi chiều: Lớp học theo TKB học văn hóa 7 môn.

-        TKB đã xếp trừ ngày lễ 20/11 (Thứ 2) + Tết tây 1/1 (thứ 2)

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN