Lịch ôn tập thi tốt nghiệp lớp TKĐH217A, TKĐH217B, LRMT217 (Khoa CNTT)

Ngày đăng :23/07/2019

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG
    KINH TẾ-KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

  LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP TKĐH 217A
Từ ngày : 29/7/2019 – 09/8/2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Ngọc Yến

29/7 và 5/8

Phòng A0.11

Nhóm 1

Chính trị (5t)

GV: thầy Th.Hoàng

30/7 và 06/8

A0.13

(Cả lớp)

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Thu Vân

31/7 và 7/8

Phòng A0.11

Nhóm 1

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Thu Vân

1/8

Phòng A0.10

Nhóm 1

 

 

CHIỀU

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Ngọc Yến

29/7 và 5/8

Phòng A0.11

Nhóm 3

 

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Thu Vân

31/7 và 7/8

Phòng A0.11

Nhóm 3

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Thu Vân

1/8

Phòng A0.10

Nhóm 3

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG
    KINH TẾ-KỸ THUẬT THỦ ĐỨC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP TKĐH 217B
Từ ngày : 29/7/2019 – 09/8/2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô
Thu Vân

29/7

Phòng A0.10

Nhóm 2

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Thu Vân

30/7 và 7/8

Phòng A0.11

Nhóm 2

 

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Ngọc Yến

2/8 và 9/8

Phòng A0.11

Nhóm 2

Chính trị (5t)

GV: thầy Xuân

02/8 và 09/8

B1.9

(Cả lớp)

 

CHIỀU

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Ngọc Yến

29/7 và 5/8

Phòng A0.11

Nhóm 3

 

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Thu Vân

31/7 và 7/8

Phòng A0.11

Nhóm 3

LT nghề + TH nghề (5t)

GV: Cô Thu Vân

1/8

Phòng A0.10

Nhóm 3

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             TRƯỜNG CAO ĐẲNG
    KINH TẾ-KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  

 

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP LỚP LRMT 217
Từ ngày : 29/7/2019 – 09/8/2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

 

 

Sửa chữa laptop
GV: Thầy Nguyên

7/8/19
B2.4

(Cả lớp)

Kiến trúc MT, Mạng MT, CĐKPHH
GV: Thầy Nam

1/8/19
8/8/19

B2.4

(Cả lớp)

Chính trị (5t)

GV: thầy Xuân

02/8 và 09/8

A1.9

(Cả lớp)

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content