TKB HK2, Khoa CNTT, các lớp LRMT

Ngày đăng :25/02/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: LRMT 216

 

GVCN: Nguyễn Hoàng ( 0907603831 )

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

   

 

 

 

Chiều

 

 

 

SC máy tính (Mainboard)

Cả lớp

GV: T.Nguyên

21/2-2/5

Thi: 9/5/19

(12b-60g,
tuần 1 - 12)

Phòng B2.3

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Cả lớp

GV: T.Khải

22/2-3/5

Thi: 10/5/19

(12b-60g,
tuần 1 -12)

Phòng A0.12

 

Ghi chú:

+ Lớp LRMT216, 34hs, đi thực tập từ ngày 3/12/2018 đến 29/1/2019, hạn chót nộp báo cáo thực tập (có nhận xét của đơn vị thực tập) về VP khoa CNTT: ngày 20/2/2019.

+ Thi tốt nghiệp nghề vào tuần lễ 24/6/2019.

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: LRMT 217

GVCN: Đỗ Văn Nghĩa ( 0906 628 283 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Văn hóa

Cả lớp

P.A0.13

Xử lý sự cố
phần mềm

Nhóm 1

GV: T.Nam

20/2-13/3

Thi: 20/3/19

(9b-45g,
bổ sung 5b)

Phòng B2.2

Văn hóa

Cả lớp

P.A0.13

Anh văn
Chuyên ngành

Cả lớp

GV: C.T Vân

22/2-3/5

Thi: 10/5/19

(12b-60g,
tuần 1 - 12)

Phòng: B3.5

Hệ điều hành
mã nguồn mở

Nhóm 1

GV: T.Nam

23/2-4/5

Thi: 11/5/19

(12b-60g,
tuần 1 - 12)

Phòng: A0.11

Chiều

 

SC máy tính (Mainboard)

Nhóm 2

GV: T.Nguyên

19/2-7/5

Thi: 14/5/19

(12b-60g,
tuần 1 – 13, nghỉ lễ 30/4)

Phòng B2.3

Xử lý sự cố
phần mềm

Nhóm 2

GV: T.Nam

20/2-13/3

Thi: 20/3/19

(9b-45g,
bổ sung 5b)

Phòng B2.2

 

SC máy tính (Mainboard)

Nhóm 1

GV: T.Nguyên

22/2-3/5

Thi: 10/5/19

(12b-60g,
tuần 1 – 12)

Phòng B2.3

 

Hệ điều hành
mã nguồn mở

Nhóm 2

GV: T.Nam

5/4-10/5

 (12b-60g, tuần 7 - 12)

Phòng: A0.11

Hệ điều hành
mã nguồn mở

Nhóm 2

GV: T.Nam

6/4-8/5

Thi: 11/5/19

 (12b-60g, tuần 7 - 12)
Phòng: A0.11

 

Ghi chú: Lớp LRMT217:

+ Thi tốt nghiệp văn hóa vào tuần lễ 20/5/2019 (ôn thi trước đó 2 tuần theo lịch học).

+ Đi thực tập trong 8 tuần, từ 27/5/19 đến 20/7/19.

+ Thi tốt nghiệp nghề vào tuần lễ 12/8/2019 (bắt đầu ôn thi và làm mô hình tốt nghiệp từ 21/7).

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: LRMT 218A (Nhóm 1, 3)

 

GVCN: Nguyễn Thành Nam ( 0989 333 640 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Anh văn
Cả lớp

GV: C.T Vân

19/2-7/5

Thi: 14/5/19

(12b-60g,
tuần 1 – 13, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B3.5

Kỹ thuật
Điện tử
Nhóm 3

GV: T.Ẩn

20/2-8/5

Thi: 15/5/19

(12b-60g,
tuần 1 – 13, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B2.6

Kỹ thuật
Điện tử
Nhóm 1

GV: T.Ẩn

21/2-9/5

Thi: 16/5/19

(12b-60g,
tuần 1 – 13, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B2.6

 

Giáo dục
thể chất
Cả lớp

GV: T.Lộc

23/2-23/3

Thi: 30/3/19

(6b-30g,
tuần 1 – 6)

Sân trường

SC máy in và TBNV
Nhóm 1

GV: T.Khải.

3/4-29/5

Thi: 5/6/19

(9b-45g,
tuần 6 – 16, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B2.3

SC máy in và TBNV
Nhóm 3

GV: T.Khải.

4/4-30/5

Thi: 6/6/19

(9b-45g,
tuần 6 – 16, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B2.3

Chính trị (30g)
+ Pháp luật (15g)
Cả lớp

GV: T.Xuân

5/4-24/5

Thi CT: 24/5/19

Thi CT: 1/6/19

Phòng: B3.5

 

Chiều

Văn hóa

Cả lớp

P. A1.12

Văn hóa

Cả lớp

P. A1.12

 

 

Văn hóa

Cả lớp

P. A1.11

 

Ghi chú: Lớp LRMT218A:

+ Lớp học quân sự tập trung trong 1 tuần, từ 25/3 đến 30/3. Các môn theo lịch giáo viên tự bố trí lịch học bù hoặc lùi 1 tuần (có báo lại khoa CNTT và P.Đào tạo).

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: LRMT 218B (Nhóm 2,3)

 

GVCN: Võ Kim Nguyên ( 093 884 8086 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Anh văn
Cả lớp

GV: C.T Vân

25/2-13/5

Thi: 20/5/19

(12b-60g,
tuần 2 – 14, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B3.5

Giáo dục
thể chất
Cả lớp

GV: T.Lộc

19/2-19/3

Thi: 26/3/19

(6b-30g,
tuần 1 – 6)

Sân trường

Kỹ thuật
Điện tử
Nhóm 3

GV: T.Ẩn

20/2-8/5

Thi: 15/5/19

(12b-60g,
tuần 1 – 13, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B2.6

 

Lập trình CB

Nhóm 2

GV: T. Khải

22/2-3/5

Thi: 10/5

(12b, 60b)

Phòng:A0.12

 

 

Chính trị (30g)
+ Pháp luật (15g)
Cả lớp

GV: T.Xuân

2/4-28/5

Thi CT: 28/5/19

Thi CT: 4/6/19

Phòng: B3.5

 

SC máy in và TBNV
Nhóm 3

GV: T.Khải.

4/4-30/5

Thi: 6/6/19

(9b-45g,
tuần 6 – 16, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B2.3

 

 

Chiều

 

Văn hóa

Cả lớp

 

P. A1.10

SC máy in và TBNV
Nhóm 2

GV: T.Khải.

3/4-29/5

Thi: 5/6/19

(9b-45g,
tuần 6 – 16, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B2.3

Văn hóa

Cả lớp

 

P. A1.10

Kỹ thuật
Điện tử
Nhóm 2

GV: T.Ẩn

22/2-10/5

Thi: 17/5/19

(12b-60g,
tuần 1 – 13, nghỉ lễ 30/4)

Phòng: B2.6

Văn hóa

Cả lớp

 

P. A1.10

Ghi chú: Lớp LRMT218B:

+ Lớp học quân sự tập trung trong 1 tuần, từ 25/3 đến 30/3. Các môn theo lịch giáo viên tự bố trí lịch học bù hoặc lùi 1 tuần (có báo lại khoa CNTT và P.Đào tạo).

 

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN