Thời khóa biểu HK1 Năm học 2018-2019_các lớp LRMT (cập nhật 5/11/2018)

Ngày đăng :04/09/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: LRMT 216

 

GVCN: Nguyễn Hoàng ( 0907603831 )

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Quản trị mạng

Cả lớp

GV: T. Xuyên

11/9-20/11

Thi: 27/11/18

(12b-60g)

Phòng A0.10

Cơ sở dữ liệu

Cả lớp

GV: C.H Yến

12/9-24/10

Thi: 31/10/18

(12b-60g)

Phòng A0.10

Hệ điều hành mã nguồn mở

Cả lớp

GV: T. Hoàng

13/9-22/11

Thi: 29/11/18

(12b-60g)

Phòng A1.7

SC máy tính NC

Cả lớp

GV: T. Nguyên

14/9-23/11

Thi: 30/11/18

(12b-60g)

Phòng B2.3

Chuẩn đoán
KP HH

Cả lớp

GV: T. Nam

6/10-24/11

Thi: 1/12/18

(9b-45g)

Phòng B2.2

 

 

 

 

 

 

Chiều

KT SC màn hình

Cả lớp

GV: T. Ẩn

10/9-19/11

Thi: 26/11/18

(12b-60g)

Phòng B2.3

 

Thiết kế mạch in

Cả lớp

GV: T. Nhuận

12/9-21/11

Thi: 28/11/18

(12b-60g)

Phòng A0.12

Kỹ thuật
xung số

 Cả lớp

GV: Cô Lãnh

13/9-1/11/18

Thi: 8/11/18

(9b-45g)

P: B2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

+ Lớp LRMT216, 34hs, đi thực tập từ ngày 3/12/2018 đến 29/1/2019, sau đó nghỉ tết.

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: LRMT 217

 

GVCN: Đỗ Văn Nghĩa ( 0906 628 283 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Chính trị
+ Pháp luật

Cả lớp

GV: T. Xuân

10/9-5/11

Thi: 5/11/18

(9b-45g)

Phòng: B3.3

Văn hóa

Cả lớp

Lý(2t)- T.Nghĩa

Hóa(2t)-C.Dung

ToánĐS(1t)-C.Tâm

P.A0.13

Lắp ráp Cài đặt
máy tính

Nhóm 2

GV: T. Nguyên

12/9-21/11

Thi: 28/11/18

(12b-60g)

Phòng B2.2

Văn hóa

Cả lớp

Văn(2t)-C.Trang

ToánĐS(3t)-C.Tâm

P.A0.13

Anh văn CN

Cả lớp

GV: T.Thông

14/9-23/11

Thi: 30/11/18

(12b-60g)

Phòng: B3.3

Thiết kế
mạng LAN

Nhóm 1

GV: T. Xuyên

15/9-24/11

Thi: 1/12/18

(12b-60g)

+ Quản trị mạng

8/12-26/1

Thi: 26/1/19

(9b-45g)

Phòng A0.10

 

 

 

 

Thiết kế
mạch in

Nhóm 1

GV: T. Nhuận

07/12-11/01

(06b-30g)

Phòng A0.12

 

Chiều

 

Lắp ráp Cài đặt
máy tính

Nhóm 1

GV: T. Nguyên

11/9-20/11

Thi: 27/11/18

(12b-60g)

Phòng B2.2

Kỹ thuật
xung số

Nhóm 2

GV: T.Châu

14/11/18-2/01/19

Thi: 9/01/19

(9b-45g)

P: B2.10

 

Mạng máy tính

Nhóm 2

GV: T. Khải

13/9-1/11

Thi: 8/11/18

(9b-45g)

Phòng: A0.12

Kỹ thuật
xung số

Nhóm 1

GV: T.Châu

16/11/18-4/01/19

Thi: 11/01/19

(9b–45g)

P: B2.10

 

Thiết kế
mạng LAN

Nhóm 2

GV: T. Xuyên

15/9-24/11

Thi: 1/12/18

(12b-60g)

+ Quản trị mạng

8/12-26/1

Thi: 26/1/19

(9b-45g)

Phòng A0.10

SC laptop

Nhóm 1

GV: T. Nguyên

15/11-17/1

Thi: 24/1/18

(9b-45g)

Phòng: B2.2

 

Thiết kế mạch in

Nhóm 1

GV: T. Nhuận

05/12-02/01

Thi: 09/01

(06b-30g)

Phòng: A0.12

SC laptop

Nhóm 2

GV: T. Nguyên

15/11-17/1

Thi: 24/1/18

(9b-45g)

Phòng: B2.2

Thiết kế
mạch in

Nhóm 2

GV: T. Nhuận

14/09-23/11

Thi: 30/11

(12b-60g)

Phòng B2.2

Mạng máy tính

Nhóm 1

GV: T. Khải

6/10-24/11

Thi: 1/12/18

(9b-45g)

Phòng: B2.2

 

Ghi chú:

+ Lớp LRMT217, 48hs, đi thực tập trong HK2, từ 2/5 đến 30/6/19.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: LRMT 218A (Nhóm 1, 3)

 

GVCN: Nguyễn Thành Nam ( 0989 333 640 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Điện CB

Nhóm 3

GV:Cô Vy
11/9-30/10

Thi: 6/11/18

 (9b+45g)

Phòng:B1.7

Tin học + THVP

Nhóm 1

GV: T. Nam

12/9-21/11

Thi TH: 14/10/18

Thi THVP: 9/1/19

(6b+12b)

Phòng:A0.12

Tin học + THVP

Nhóm 3

GV: T. Vinh

13/9-22/11

Thi TH: 15/10/18

Thi THVP: 10/1/19

(6b+12b)

Phòng:A0.12

Kiến trúc
máy tính

GV:T.Nam 14/9-2/11

Thi: 9/11/18

(9b-45g)

 

+ Mạng MT

16/11-4/1

Thi: 11/1/19

(9b-45g)

Cả lớp

GV: T. Khải

Phòng:B3.5

Lập trình CB(*)

Nhóm 3

GV: T. Khải

17/11-28/1

Thi: 28/1

(12b, 60b)

(tuần 21/1: có 1 buổi học và 1 buổi thi)

Phòng:A0.12

 

An toàn Vệ Sinh
Công nghiệp

Cả lớp

GV: T. Hiệp
4/12-8/1

Thi: 15/1/18

 (6b+30g, nghỉ lễ 1/1)

Phòng: B3.5

 

Điện CB

Nhóm 1

GV:Cô Vy
13/9-1/11

Thi: 8/11/18

 (9b+45g)

Phòng: B1.7

Chiều

Văn hóa

Cả lớp

Hóa(2t)-T.Ba

ToánĐS(2t)-C.Tâm

P. A1.12

Văn hóa

Cả lớp

Lý(3t)- C.Cúc

Toán HH(1t)- T.Ba

P. A1.12

Điện kỹ thuật (*)

Cả lớp

GV: Cô Nhi
28/11-16/1

Thi: 23/1/18

 (9b,45g)

Phòng: B3.4

Lập trình CB (*)

Nhóm 1

GV: T. Khải

15/11-24/1

Thi: 26/1

(12b, 60b)

(tuần 21/1: có 1 buổi học và 1 buổi thi)

Phòng:A0.12

Văn hóa

Cả lớp

ToánĐS(2t)-C.Tâm

Văn(2t)-C.Đào

P. A1.11

 

 

 

 

 

 

 

(*): Môn Lập trình CB (thầy Khải): giáo viên tranh thủ xếp lịch dạy dồn vào các tuần cuối học kỳ để có thể kết thúc môn trước 1 tuần, vào tuần lễ 14/1/2019.

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: LRMT 218B (Nhóm 2,3)

 

GVCN: Võ Kim Nguyên ( 093 884 8086 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

Điện CB

Nhóm 3

GV:Cô Vy
11/9-30/10

Thi: 6/11/18

 (9b+45g)

Phòng: B1.7

An toàn Vệ Sinh
Công nghiệp

Cả lớp

GV: T. Hiệp
14/11-12/12

Thi: 19/12/18

 (6b+30g)

Phòng: B3.5

Tin học + THVP

Nhóm 3

GV: T. Vinh

13/9-22/11

Thi TH: 15/10/18

Thi THVP: 10/1/19

(6b+12b)

Phòng:A0.12

Điện CB

Nhóm 2

GV:Cô Vy
14/9-2/11

Thi: 9/11/18

 (9b+45g)

Phòng: B1.7

Lập trình CB(*)

Nhóm 3

GV: T. Khải

17/11-24/1

Thi: 26/1

(12b, 60b)

(tuần 21/1: có 1 buổi học và 1 buổi thi)

Phòng:A0.12

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

Văn hóa

Cả lớp

Lý(2t)-T.Nghĩa

ToánĐS(2t)-C.Tâm

 

P. A1.10

Tin học + THVP

Nhóm 2

GV: T. Nguyên

12/9-21/11

Thi TH: 14/10/18

Thi THVP: 9/1/19

(6b+12b)

Phòng:A0.10

Văn hóa

Cả lớp

Văn(2t)-C.Đào

Hóa(2t)-C.Nhung

 

P. A1.10

Kiến trúc
máy tính

14/9-2/11

Thi: 9/11/18

(9b-45g)

 

+ Mạng MT

16/11-4/1

Thi: 11/1/19

(9b-45g)

Cả lớp

GV: T. Nam

Phòng:B3.5

Văn hóa

Cả lớp

ToánĐS(2t)-Tâm

ToánHH(1t)- Ba

Lý(1t)-Nghĩa

 

P. A1.10

 

 

 

 

 

 

(*): Môn Lập trình CB (thầy Khải): giáo viên tranh thủ xếp lịch dạy dồn vào các tuần cuối học kỳ để có thể kết thúc môn trước 1 tuần, vào tuần lễ 14/1/2019.

 

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN