Thời khóa biểu HK1 Năm học 2018-2019_các lớp TKĐH (cập nhật 5/11/2018)

Ngày đăng :04/09/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: TKĐH 216

 

GVCN: Nguyễn Thu Vân (0989500156 - 0938350400 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

TK các mẫu quảng cáo

Corel NC

Nhóm 2

GV: C.Linh

10/9-19/11

Thi: 26/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.11

Biên tập ảnh nghệ thuật
(AI NC)

Nhóm 1

GV: C.Thu Vân

11/9-20/11

Thi: 27/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.11

Biên tập ảnh nghệ thuật
(AI NC)

Nhóm 2

GV: C.Thu Vân

12/9-21/11

Thi: 28/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.11

Xử lý ảnh NC

Nhóm 2

GV: C.H Vân

13/9 – 22/11

Thi: 29/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.11

Tạo các bản vẽ kỹ thuật (AutoCAD CB)

Nhóm 1

GV: Thầy Quang

14/9 – 23/11

Thi: 30/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.12

CN Multimedia
(Premier)

Nhóm 1

GV: C.Thu Vân

15/9 – 15/12

Thi: 22/12/2018

(15b-75g)

Phòng A0.11

TK web động

Nhóm 2

GV: C.H Yến

3/12-7/1

Thi: 15/1/2018

 (6b-30g)

Phòng A0.11

Cơ sở KT ĐH
(Flash CB)

Nhóm 1

GV: C.Hạnh

3/12-15/1

Còn 6b
chuyển HK2

(6b-30g)

Phòng A0.11

Cơ sở KT ĐH
(Flash CB)

Nhóm 2

GV: C.Hạnh

4/12-16/1

Còn 6b
chuyển HK2

(6b-30g)

Phòng A0.11

 

 

 

Chiều

 

Tạo các bản vẽ
kỹ thuật (AutoCAD CB)

Nhóm 2

GV: Thầy Quang

11/9 – 20/11

Thi: 27/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.11

TK các mẫu quảng cáo
(Corel NC)

Nhóm 1

GV: C.Linh

12/9-21/11

Thi: 28/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.11

Xử lý ảnh NC

Nhóm 1

GV: C.H Vân

13/9 – 22/11

Thi: 29/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.11

 

CN Multimedia
(Premier)

Nhóm 2

GV: C.Thu Vân

13/9 – 13/12

Thi: 20/12/2018

(15b-75g)

Phòng A0.11

 

TK web động

Nhóm 2

GV: C.H Yến

4/12-8/1

(6b-30g, nghỉ lễ 1/1)

Phòng A0.10

TK web động

Nhóm 1

GV: C.H Yến

5/12-2/1

(6b-30g)

Phòng A0.11

TK web động

Nhóm 1

GV: C.H Yến

6/12-3/1

 (6b-30g)

Thi: 10/1/2018

Phòng A0.11

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 1-3 _ TKĐH 217 A

 

GVCN: Nguyễn Thành Ba (0973313992)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Tạo hình 2D và 3D (3Ds Max)

Nhóm 3 (217AB)

GV: Cô Ng.Yến

10/9-10/12

Thi: 17/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

Văn hóa

Cả lớp 217A

 

Văn(2t)-C.Đào

ToánĐS(2t)-T.An

Hóa(1t)-T.Ba

 

P. A1.10

Anh văn CN

Cả lớp 217A

GV: C.Thùy Vân

24/10 – 2/1

Thi: 9/1/19

(12b-60g)

Phòng:____

Văn hóa

Cả lớp 217A

 

Lý(2t)-C.Cúc

ToánĐS(2t)-T.An

Hóa(1t)-T.Ba

 

P. A1.10

CN Multimedia

Nhóm 1(217A)

GV: Cô Hoa

14/9-14/12

Thi: 21/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

Vẽ KT CB

Cả lớp 217A

GV: T.An

15/9 – 13/10

Thi: 20/10/19

(15b-75g)

Phòng: ______

KT quay camera và chụp ảnh

Nhóm 3 (217AB)

GV: T.Hoàng

14/9-14/12

Thi: 21/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A0.10

Chiều

Tạo hình 2D và 3D (3Ds Max)

Nhóm 1 (217A)

GV: Cô Ng.Yến

10/9-10/12

Thi: 17/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

CSDL và hệ quản trị CSDL

Nhóm 1 (217A)

GV: Cô H.Yến

11/9 – 20/11

Thi: 27/11/2018

(12b-60g)

Phòng: A0.10

 

 

KT quay camera và chụp ảnh

Nhóm 1 (217A)

GV: T.Hoàng

12/9-12/12

Thi: 19/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A0.10

 

Nhập môn kỹ thuật lập trình

Nhóm 1 (217A)

GV: Thầy Khải

15/9-3/11

Thi: 10/11/2018

(9b-45g)

+ NM CTDL & giải thuật

17/11-5/1/2019

Thi: 12/1/2019

(9b-45g)

Phòng: A0.12

CSDL và hệ quản trị CSDL

Nhóm 3 (217AB)

GV: Cô H.Yến

10/9 – 19/11

Thi: 26/11/2018

(12b-60g)

Phòng: A0.10

Nhập môn kỹ thuật lập trình

Nhóm 3 (217AB)

GV: Thầy Khải

11/9-30/10

Thi: 6/11/2018

(9b-45g)

+ NM CTDL & giải thuật

13/11-1/1/2019

Thi: 8/1/2019

(9b-45g,
nghỉ 1/1,GV sắp lịch bù)

Phòng: A0.12

 

 

CN Multimedia

Nhóm 3 (217AB)

GV: Cô Hoa

14/9-14/12

Thi: 21/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 2-3 _ TKĐH 217 B

 

GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Nhung  (0909 702 866)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

KT quay camera và chụp ảnh

Nhóm 2 (217B)

GV: T.Hoàng

10/9-10/12

Thi: 17/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A0.10

Văn hóa

Cả lớp 217B

Lý(2t)- C.Linh

Văn(2t)-C.Trang

ToánĐS(1t)-C.Tâm

P. A1.12

 

CSDL và hệ quản trị CSDL

Nhóm 2 (217B)

GV: Cô H.Yến

14/9 – 21/11

Thi: 28/11/2018

(12b-60g)

Phòng A0.10

Văn hóa

Cả lớp 217B

Hóa(2t)-C.Nhung

ToánĐS(3t)-T.Đăng

P. A1.12

Tạo hình 2D và 3D (3Ds Max)

Nhóm 2 (217B)

GV: Cô Ng.Yến

16/9-14/12

Thi: 21/12/2018

(15b-75g)

 

Phòng: A0.11

 

Tạo hình 2D và 3D (3Ds Max)

Nhóm 3 (217AB)

GV: Cô Ng.Yến

10/9-10/12

Thi: 17/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

KT quay camera và chụp ảnh

Nhóm 3 (217AB)

GV: T.Hoàng

14/9-14/12

Thi: 21/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A0.10

Chiều

CSDL và hệ quản trị CSDL

Nhóm 3 (217AB)

GV: Cô H.Yến

10/9 – 19/11

Thi: 26/11/2018

(12b-60g)

Phòng: A0.10

Nhập môn kỹ thuật lập trình

Nhóm 3 (217AB)

GV: Thầy Khải

11/9-30/10

Thi: 6/11/2018

(9b-45g)

+ NM CTDL & giải thuật

13/11-1/1/2019

Thi: 8/1/2019

(9b-45g,
nghỉ 1/1,GV sắp lịch bù)

Phòng: A0.12

Anh văn CN

Cả lớp 217B

GV: C.Thùy Vân

24/10 – 2/1

Thi: 9/1/19

(12b-60g)

Phòng: ______

CN Multimedia (Premiere)

Nhóm 2 (217B)

GV: Cô Hoa

13/9-13/12

Thi: 20/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

Nhập môn kỹ thuật lập trình

Nhóm 2 (217B)

GV: Thầy Khải

14/9-2/11

Thi: 9/11/2018

(9b-45g)

+ NM CTDL & giải thuật

16/11-4/1/2019

Thi: 11/1/2019

(9b-45g)

Phòng: A0.12

 

 

CN Multimedia (Premiere)

Nhóm 3 (217AB)

GV: Cô Hoa

14/9-14/12

Thi: 21/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 1 và 3_ TKĐH 218 A

 

GVCN: Phan Ngọc Yến (0126 784 7213)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Văn hóa

Cả lớp 218A

Văn(2t)-Trang

Lý(2t)- Linh

 

P. A0.13

Tin học (*)

Nhóm 1(218A)

GV: Cô H.Yến

11/9-9/10

Thi: 16/10/2018

(6b-30g)

+ Kiến trúc MT

23/10-8/1

Thi: 15/1/2019

(12b-60g)

Phòng: A0.12

Văn hóa

Cả lớp 218A

Hóa(2t)-Ba

ToánĐS(2t)-An

 

P. A0.13

 

 

Văn hóa

Cả lớp 218A

ToánHH(1t)- Nhung

Lý(1t)- Linh

ToánĐS(2t)-An

 

P. A0.13

Vẽ KT CB

Cả lớp 218A

GV: T.An

17/10 – 19/1/19

 (15b-75g)

Phòng: B3.5

(hiện xếp 45g, còn 6 buổi, 30g chuyển HK2)

 

TK mẫu QC1 (Corel)

Nhóm 3 (218AB)

GV: Cô Ng.Yến

11/9-11/12

Thi: 18/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

 

 

 

 

Chiều

Mỹ thuật CB

Cả lớp 218A

GV: Cô Thủy

10/9 – 19/11

Thi: 26/11/2018

(12b-60g)

Phòng: HT

TK mẫu QC1 (Corel)

Nhóm 1 (218A)

GV: Cô Ng.Yến

11/9-11/12

Thi: 18/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

 

Giao tiếp trong kinh doanh

Cả lớp 218A

GV: Cô Hoa

13/9 – 1/11

Thi: 8/11/2018

(9b-45g)

Phòng: B3.5_

Anh văn

Cả lớp 218A

GV: Thầy Thông

14/9 – 23/11

Thi: 30/11/2018

(12b-60g)

Phòng: HT

Tin học

Nhóm 3 (218AB)

GV: T.Vinh

15/9-13/10

Thi: 20/10/2018

(6b-30g)

+ Kiến trúc MT

27/10-12/1

Thi: 19/1/2019

(12b-60g)

Phòng: A1.7

(bắt đầu từ 17/11)

 

 

An toàn &
vệ sinh CN

Cả lớp 218A

GV: Thầy Hiệp

14/11-12/12

Thi: 19/12/2019

(6b-30g)

Phòng: HT

 

 

(*) : Môn Tin Học + Kiến trúc máy tính (Cô Hoàng Yến): có nghỉ lễ 1/1, giáo viên sắp xếp lịch dạy bù.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

              KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         -------

 

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2018 - 2019
NHÓM 2 và 3_ TKĐH 218 B

 

GVCN: Lê Hoàng Yến ( 097 691 1503 )

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Anh văn

Cả lớp 218B

GV: Thầy Thông

10/9 – 19/11

Thi: 26/11/2018

(12b-60g)

Phòng: HT

TK mẫu QC1 (Corel)

Nhóm 3 (218AB)

GV: Cô Ng.Yến

11/9-11/12

Thi: 18/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

 

Tin học

Nhóm 2(218B)

GV: Cô H.Yến

13/9-11/10

Thi: 18/10/2018

(6b-30g)

+ Kiến trúc MT

25/10-10/1

Thi: 17/1/2019

(12b-60g)

Phòng: A0.10

Mỹ thuật CB

Cả lớp 218B

GV: Cô Thủy

14/9 – 23/11

Thi: 30/11/2018

(12b-60g)

Phòng: HT

 

Chiều

Văn hóa

Cả lớp 218B

 

Lý(2t)-T.Nghĩa

ToánĐS(2t)-C.Duyên

 

P. A0.13

Giao tiếp trong kinh doanh

Cả lớp 218B

GV: Cô Hoa

13/9 – 1/11

Thi: 8/11/2018

(9b-45g)

Phòng: B3.5

Văn hóa

Cả lớp 218B

 

ToánĐS(2t)-C.Duyên

Văn(2t)-C.Trang

 

P. A0.13

Văn hóa

Cả lớp 218B

 

Lý(1t)-T.Nghĩa

ToánHH(1t)- T.Ba

Hóa(2t)-C.Dung

 

P. A0.13

TK mẫu QC1 (Corel)

Nhóm 2 (218B)

GV: Cô Ng.Yến

15/9-14/12

Thi: 21/12/2018

(15b-75g)

Phòng: A1.7

 

(Bắt đầu từ 2/11)

Tin học

Nhóm 3 (218AB)

GV: T.Vinh

22/9-13/10

Thi: 20/10/2018

(6b-30g)

+ Kiến trúc MT

27/10-12/1

Thi: 19/1/2019

(12b-60g)

Phòng: A0.12

(bắt đầu từ 17/11)

An toàn &
vệ sinh CN

Cả lớp 218B

GV: Thầy Hiệp

13/11-11/12

Thi: 18/12/2019

(6b-30g)

Phòng: B3.5

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content