Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2017-2018 của khoa CNTT (lớp LRMT, TKĐH khóa 215, 216, 217), từ 7/5/2018

Ngày đăng :31/01/2018

Link TKB:

#LRMT215          #LRMT216          #LRMT217 

#TKĐH215          #TKĐH216          #TKĐH217A       #TKĐH217B

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: TKĐH 215

GVCN: Phan Ngọc Yến (0962993631)

·         Môn Bài tập tốt nghiệp: học sinh đăng ký làm đề tài tại nhà từ ngày 1/3/2018, nộp lại Báo cáo thực hiện bài tập tốt nghiệp vào hạn chót là ngày 15/5/2018 (Cô Thu Vân phụ trách phân công, hướng dẫn, đánh giá đề tài)

Áp dụng từ ngày 7/5/2018

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Chế bản sách báo (Indesign)

Nhóm 1

GV: C.H.Vân

26/2-14/5/18

Thi:21/5/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11
(đã trừ lễ 30/4)

KT quay camera, chụp ảnh

Nhóm 1

GV: T.Hoàng

27/2-15/5/18

Thi:22/5/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11

(đã trừ lễ 1/5)

Cơ sở KT Đồ họa (Flash CB)

Nhóm 1

GV: C.Hạnh

28/2-28/3/18

Thi:4/4/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11

Dựng video

Nhóm 1

GV: C.Vân

1/3-29/3/18

Thi:5/4/18

(12 buổi,60g,
còn 6b từ HK1)

P: A0.11

Công nghệ Multimedia

Nhóm 1

GV: C.Ngọc Hoa

9/3-18/5/18

Thi:25/5/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11

Đồ họa hình động (Flash NC)

Nhóm 1

GV: C.Hạnh

11/4-16/5/18

Thi:23/5/18

(9 buổi, 45g)

P: A0.11

Biên tập ảnh NT (AI nâng cao)

Nhóm 1

GV: C.Vân

11/4-16/5/18

Thi:24/5/18

 (12 buổi,60g)

P: A0.11

Chiều

Chế bản sách báo (Indesign)

Nhóm 2

GV: C.H.Vân

26/2-14/5/18

Thi:21/5/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11
(đã trừ lễ 30/4)

KT quay camera, chụp ảnh

Nhóm 2

GV: T.Hoàng

27/2-15/5/18

Thi:22/5/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11

(đã trừ lễ 1/5)

Cơ sở KT Đồ họa (Flash CB)

Nhóm 2

GV: C.Hạnh

28/2-28/3/18

Thi:4/4/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11

Dựng video

Nhóm 2

GV: C.Vân

1/3-29/3/18

Thi:5/4/18

(12 buổi,60g,
còn 6b từ HK1)

P: A0.11

Công nghệ Multimedia

Nhóm 2

GV: C.Ngọc Hoa

9/3-18/5/18

Thi:25/5/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11

Đồ họa hình động (Flash NC)

Nhóm 2

GV: C.Hạnh

11/4-16/5/18

Thi:23/5/18

 (9 buổi, 45g)

P: A0.11

Biên tập ảnh NT (AI nâng cao)

Nhóm 2

GV: C.Vân

11/4-16/5/18

Thi:24/5/18

 (12 buổi,60g)

P: A0.11

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: LRMT 215

GVCN: Võ Kim Nguyên (0938848086)

Áp dụng từ ngày 7/5/2018

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Thiết kế mạch in
Nhóm 1

GV: T.Nhuận

7/5,14/5/18

(12 buổi,60g)

P:B2.9

Thiết kế mạch in
Nhóm 1

GV: T.Nhuận

9/5,16/5

(12 buổi,60g)

P:B2.9

Quản trị mạng
 Nhóm 1

GV: T.Hoàng

10/5-24/5

Thi: 26/5/2018

P:A1.7

Thiết kế mạch in
Nhóm 1

GV: T.Nhuận

11,18/5

(12 buổi,60g)

P:B2.9

Chiều

Thiết kế mạch in
Nhóm 1

GV: T.Nhuận

7/5,14/5/18

(12 buổi,60g)

P:B2.9

Thiết kế mạch in
Nhóm 1

GV: T.Nhuận

9/5,16/5

(12 buổi,60g)

P:B2.9

Quản trị mạng
 Nhóm 2

GV: T.Hoàng

10/5-24/5

Thi: 26/5/2018

P:A1.7

Thiết kế mạch in
Nhóm 1

GV: T.Nhuận

11/5

Thi: 18/5/2018

(12 buổi,60g)

P:B2.9

  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: LRMT 216

GVCN: Nguyễn Hoàng (0907603831)

Áp dụng từ ngày 7/5/2018

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Lập trình CB (*)

Cả lớp

GV: T.Khải

7-18/6

Thi 25/6/2018

(12 buổi,60g)

P:  A0.12

KT đo lường

Cả lớp

GV: C.Nhi

27/2-17/4/18

Thi: 24/4/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.4

Lập trình CB (*)

Cả lớp

GV: T.Khải

2-9-16/5

 

 (bổ sung 3 buổi)

P:  A0.12

SC Máy in và TB Ngoại vi

Nhóm 1

GV: T.Nam

29/2-19/4/18

Thi: 26/4/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.3

Lắp ráp cài đặt máy tính

Nhóm 1

GV: T.Nguyên

2/3-6/4/18

Thi: 13/4/18

 (15 buổi,75g, 7 buổi từ HK1)

P:  B2.2

 

Cơ sở dữ liệu

Cả lớp

GV: T.Nam

23/5-27/6

 

(12 buổi, 60g; còn 6b chuyển HK3)

P: A0.12

SC bộ nguồn

Nhóm 1

GV: T.Nguyên

3/5-21/6/18

Thi: 28/6/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.3

Xử lý sự cố phần mềm

Cả lớp

GV: T.Hoàng

20/4-29/6/18

Thi: 30/6/18

 (12 buổi,60g)

P:  B2.2

Chiều

Chính trị 30g + PL15g  Cả lớp

GV: T. Xuân

26/2-9/4/18

Thi PL: 16/4/18

Thi CT: 23/4/18

 (9 buổi,45g)

P:  A2.4

KT Điện tử

Cả lớp

GV: C.Nhi

20/3-29/5/18

Thi: 5/6/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.4

Điện kỹ thuật

Cả lớp

GV: C.Nhi

28/2-9/5/18

Thi: 16/5/18

 (12 buổi,60g)

P:  B2.4

SC Máy in và TB Ngoại vi

Nhóm 2

GV: T.Nam

29/2-19/4/18

Thi: 26/4/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.3

Lắp ráp cài đặt máy tính

Nhóm 2

GV: T.Nguyên

2/3-6/4/18

Thi: 13/4/18

 (15 buổi,75g, 7 buổi từ HK1)

P:  B2.2

 

SC bộ nguồn

Nhóm 2

GV: T.Nguyên

3/5-21/6/18

Thi: 28/6/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.3

 

·         

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: LRMT 217

GVCN: Đỗ Văn Nghĩa (0906 628 283)

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Tin học VP

Nhóm 1

GV: C.H.Yến

26/2-14/5/18

Thi: 21/5/18

 (12 buổi,60g)

P:  A1.7

Văn hóa

 

Văn hóa

GDTC

Cả lớp

GV: T. Trí

2/3-30/5/18

Thi: 6/4

 (6 buổi, 30g)

P:  Sân tr.

Lập trình CB

Nhóm 1

GV: T.Khải

3/3-12/5/18

Thi: 19/5/18

 (12 buổi,60g)

P:  A0.12

KT sửa chữa màn hình

Nhóm 1

GV: T.Ẩn

28/5-18/6

Thi: 25/6/18

 (12 buổi,60g)

P:  B2.3

KT sửa chữa màn hình

Nhóm 1

GV: T.Ẩn

9/5-20/6/18

 

 

P:  B2.3

Chiều

Tin học VP

Nhóm 2

GV: C.H.Yến

26/2-14/5/18

Thi: 21/5/18

 (12 buổi,60g)

P:  A1.7

SC bộ nguồn

Nhóm 1

Gv:T.Nguyên

27/2-17/4/18

Thi: 24/4/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.3

SC bộ nguồn

Nhóm 2

GV: T.Nguyên

28/2-18/4/18

Thi: 24/4/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.3

Anh văn

Cả lớp

GV: C.T.Vân

3/5-21/6/18

Thi:28/6/18

(12 buổi,60g) (*)

P: B2.4

Điện KT

Cả lớp

GV: C.Nhi

2/3-11/5/18

Thi: 18/5/18

 (9buổi,45g)

P:  B2.4

Lập trình CB

Nhóm 2

GV: T.Khải

3/3-12/5/18

Thi: 19/5/18

 (12 buổi,60g)

P:  A0.12

KT sửa chữa màn hình

Nhóm 2

GV: T.Ẩn

28/5-18/6

Thi: 25/6/18

 (12 buổi,60g)

P:  B2.3

KT Đo lường

Cả lớp

GV: C.Nhi

8/5-25/6/18

Thi: 29/6/18

 (9 buổi,45g)

P:  B2.5

(kể từ 21/5, Chuyển sang học chiều thứ Sáu)

KT sửa chữa màn hình

Nhóm 2

GV: T.Ẩn

9/5-20/6/18

 

 

P:  B2.3

 

Ghi chú:

·         Các lớp 217 có 1 tuần học GDQP tập trung tại trường vào tuần cuối tháng 3/2018.

·        (*) Môn Anh Văn còn 3 buổi GV sắp xếp dạy bổ sung trong HK

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: TKĐH 216

GVCN: Nguyễn Thu Vân (0989500156 )

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Chính trị 30g + PL15g

Cả lớp

GV: T. Xuân

26/2-9/4/18

Thi PL: 16/4/18

Thi CT: 23/4/18

 (9 buổi,45g)

P:  A3.2

NM Chế bản ĐT (AI CB)

Nhóm 1

GV: C.Vân

27/2-5/6/18

Thi : 12/6/18

(15 buổi,75g)

P:  A1.7
(có nghỉ lễ 1/5)

TK các trang web

Nhóm 1

GV: C.N.Yến

28/2-4/4/18

Thi: 11/4/18

 (12 buổi,60g)

(còn 7 buổi từ HK1)

P:  A0.10

NM Vẽ KT

Cả lớp

GV: T.An

1/3-19/4

Thi: 26/4/18

 (15 buổi,75g)

(còn 9 buổi từ HK1)

P:  A1.9

Xử lý ảnh CB (Photoshop)

Nhóm 1

GV: C.Linh

2/3-1/6/18

Thi : 8/6/18

(15 buổi,75g)

P:  A1.7

Chế bản các mẫu đặc thù

Nhóm 1

GV: C.Thủy

7/5-25/6/18

 (12 buổi,60g)

P:  A1.9

Chế bản các mẫu đặc thù

Nhóm 1

GV: C.Thủy

19,26/6

Thi : 30/6/18

P:  A1.9

Chế bản sách báo (Indesign)

Nhóm 1

GV: C.H.Vân

18/4-27/6/18

Thi: 30/6/18

 (12 buổi,60g)

P:  A0.10

 

 

Chiều

 

NM Chế bản ĐT (AI CB)

Nhóm 2

GV: C.Vân

27/2-5/6/18

Thi : 12/6/18

(15 buổi,75g)

P:  A0.10

(có nghỉ lễ 1/5)

TK các trang web

Nhóm 2

GV: C.N.Yến

28/2-2/4/18

Thi: 9/4/18

 (12 buổi,60g)

(còn 7 buổi từ HK1)

P:  A0.10

 

Xử lý ảnh CB (Photoshop)

Nhóm 2

GV: C.Linh

2/3-1/6/18

Thi : 8/6/18

(15 buổi,75g)

P:  A1.7

Chế bản các mẫu đặc thù

Nhóm 2

GV: C.Thủy

7/5-25/6/18

 (12 buổi,60g)

P:  A1.9

Chế bản các mẫu đặc thù

Nhóm 2

GV: C.Thủy

19,26/6

Thi : 30/6/18

P:  A1.9

Chế bản sách báo (Indesign)

Nhóm 2

GV: C.H.Vân

18/4-27/6/18

Thi: 30/6/18

 (12 buổi,60g)

P:  A0.10

Tổ chức SX

Cả lớp

GV: T.Dũng

3/5-21/6/18

Thi: 28/6/18

 (12 buổi,60g)

P:  B2.4

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP: TKĐH217A

GVCN TKĐH 217A: Nguyễn Thành Ba (0973313992)
(03 nhóm thực hành của TKĐH217 A và B gồm: nhóm 1: 31 hs lớp A; nhóm 2: 31 hs lớp B; nhóm 3: các học sinh TKĐH217 còn lại)

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Anh văn

Cả lớp

GV: C.Th.Vân

26/2-14/5/18

Thi:21/5/18

(12 buổi,60g)

P: B2.4
(đã trừ lễ 30/4)

Văn hóa

NM Vẽ KT

Cả lớp

GV: T.An

 2/5-27/6/18

(15 buổi,75g)

P: A1.9

 (còn 6b chuyển HK3)

Văn hóa

Chính trị 30g + PL15g

Cả lớp

GV: T. Xuân

2/3-9/4/18

Thi PL: 20/4

Thi CT: 27/4

 (9 buổi,45g)

P:  A1.9

 

 

 

 

 

GDTC

Cả lớp

GV: T. Trí

4/5-1/6/18

Thi: 8/6

 (6 buổi,30g)

P:  Sân tr.

Thiết kế
website 1

Nhóm 3

GV: C.N.Yến

14/4-23/6/18

Thi:30/6/18

(12 buổi,60g)

P: A1.7

Chiều

TBNV ĐH
(Ý tưởng TK)

Cả lớp

GV: C.Thủy

26/2-16/4/18

Thi:23/4/18

(9 buổi,45g)

P: A1.9

Mạng MT và Internet

Nhóm 3

GV: C.H.Yến

27/2-17/4/18

Thi:24/4/18

(9 buổi,45g)

P: A1.7

Mạng MT và Internet

Nhóm 1

GV: C.H.Yến

28/2-18/4/18

Thi:25/4/18

(9 buổi,45g)

P: A1.7

 

 

Thiết kế
website 1

Nhóm 1

GV: T.Xuyên

14/4-23/6/18

Thi:30/6/18

(12 buổi,60g)

P: A0.11

Ghi chú: các lớp 217 có 1 tuần học GDQP tập trung tại trường, vào tuần cuối tháng 3/2018.

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2017 - 2018
TKĐH217B

GVCN TKĐH217B  : Nguyễn Thị Tuyết Nhung  (0909 702 866) A1.12

(03 nhóm thực hành của TKĐH217 A và B gồm: nhóm 1: 31 hs lớp A; nhóm 2: 31 hs lớp B; nhóm 3: các học sinh TKĐH217 còn lại)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

TBNV ĐH
(Ý tưởng TK)

Cả lớp

GV: C.Thủy

26/2-16/4/18

Thi:23/4/18

(9 buổi,45g)

P: A1.9

Văn hóa

Mạng MT và Internet

Nhóm 2

GV: C.H.Yến

28/2-18/4/18

Thi:25/4/18

(9 buổi,45g)

P: A1.7

Văn hóa

NM Vẽ KT

Cả lớp

GV: T.An

 2/3-1/6/18

Thi: 8/6

(15 buổi,75g)

P: A1.9

 

Thiết kế
website 1

Nhóm 3

GV: C.N.Yến

14/4-23/6/18

Thi:30/6/18

(12 buổi,60g)

P: A1.7

Chiều

Anh văn

Cả lớp

GV: C.Th.Vân

26/2-14/5/18

Thi:21/5/18

(12 buổi,60g)

P: B2.4
(đã trừ lễ 30/4)

Mạng MT và Internet

Nhóm 3

GV: C.H.Yến

27/2-17/4/18

Thi:24/4/18

(9 buổi,45g)

P: A1.7

Chính trị 30g + PL15g

Cả lớp

GV: T. Xuân

28/2-7/4/18

Thi PL: 18/4

Thi CT: 25/4

 (9 buổi,45g)

P:  A1.9

 

 

Thiết kế
website 1

Nhóm 2

GV: C.N.Yến

14/4-23/6/18

Thi:30/6/18

(12 buổi,60g)

P: A1.7

GDTC

Cả lớp

GV: T. Trí

9/5-6/6/18

Thi: 13/6

 (6 buổi,30g)

P:  Sân tr.

Ghi chú: các lớp 217 có 1 tuần học GDQP tập trung tại trường, vào tuần cuối tháng 3/2018.

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN QUAN

 

 

 

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN