Thời khóa biểu HK1 NH 16-17, các lớp LRMT214, LRMT215, TKDH214, TKDH215, cập nhật 11.11.2016

Ngày đăng :10/09/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2016 - 2017
LỚP: LRMT 214

GVCN: Nguyễn Hoàng (0907603831)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Anh văn CN

(2N)

GV: C.Thùy Vân

12/9-21/11/16

Thi:28/11/16

(12 buổi,60g)

P:B2.4

HĐH mã nguồn mở

(N1)

GV: T.Hoàng

8/11/16-27/12/16

Thi:3/1/17

(9 buổi,45g)

P:A0.12

+SC máy tính (N1)

GV: T.Nguyên

14/9-4/1/17

Thi:11/1/17

(15 buổi,75g)

P:B0.4

TK Mạch in
(N2)

GV: T.Nhuận

13/10-12/1/17

Thi:19/1/17

(15 buổi,75g)

P:B2.7

Mạng Windows (N2)

GV: T.Nam

11/11-6/1

Thi:13/1/17

(15 buổi,75g)

P:A0.12

SC Laptop

(N1)

GV: T.Nguyên 5/12-16/1/16

(15 buổi,75g, còn 8buổi)

P:B0.2

Mạng Windows (N2)

GV: T.Nam

9/11-7/12/16

 

 

P:A0.12

Chiều

 

KT Xung số
(N1)

GV: T.Châu

13/9-3/1/17

Thi:10/1/17

(18 buổi,90g)

P:B2.10

+SC máy tính (N2)

GV: T.Nguyên

14/9-4/1/17

Thi:11/1/17

(15 buổi,75g)

P:B0.4

 

KT Xung số
(N2)

GV: T.Châu

16/9-6/1/17

Thi:13/1/17

(18 buổi,90g)

P:B2.10

SC Laptop

(N2)

GV: T.Nguyên 5/12-16/1/16

(15 buổi,75g, còn 8buổi)

 

P:B0.2

HĐH mã nguồn mở

(N2)

GV: T.Hoàng

8/11/16-27/12/16

Thi:3/1/17

(9 buổi,45g)

P:A0.12

Mạng Windows (N1)

GV: T.Nam

9/11-7/12/16

 

 

P:A0.12

 

Mạng Windows (N1)

GV: T.Nam

11/11-6/1

Thi:13/1/17

(15 buổi,75g)

P:A0.12

                                   

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2016 - 2017
LỚP: LRMT 215

GVCN: Võ Kim Nguyên (0938848086)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

KT Đo lường

(N1)

GV: T.Ẩn

(15/9-3/11)

Thi:10/11/16

(9 buổi,45g)

P: B2.7

KT Đo lường

(N2)

GV: T.Ẩn

(16/9-4/11)

Thi:11/11/16

(9 buổi,45g)

P: B2.7

Internet

(N1)

GV: T.Hoàng

(7/11-26/12)

Thi:2/1/17

(9 buổi,45g)

P:A0.12

Kiến trúc MT

(2N)

GV: T.Nam

(1/11-10/1/17)

Thi:17/1/17

(12 buổi,60g)

P: B3.5

Chính trị+P:luật

(2N)

GV: T.Xuân

(23/11-13/1)

Thi:20/1/17

(15 buổi,45g)

P: B3.4

GD QP+An ninh

GV: T.Vũ

(17/11-5/1)

Thi:12/1/17

(9 buổi,45g)

P: B2.4

KT Điện tử

(N2)

GV: T.Ẩn

(18/11-20/1)

 

(18 buổi,90g; còn 8 buổi)

P: B2.7

Lắp ráp CĐ MT (N2)

GV: T.Nguyên

23/12-13/1/17

 (bsung 4 buổi)

P:B0.4

Chiều

Internet

(N2)

GV: T.Hoàng

(7/11-26/12)

Thi:2/1/17

(9 buổi,45g)

P:A0.12

Lắp ráp CĐ MT (N1)

GV: T.Nguyên

8/11-12/1

Thi:17/1/17

(15 buổi,75g)

P:B0.4

Điện Kỹ thuật

(2N)

GV: C.Nhi

(14/9-23/11)

Thi:30/11/16

(12 buổi,60g)

P: B2.4

Lắp ráp CĐ MT (N2)

GV: T.Nguyên

10/11-14/1

Thi:19/1/17

(15 buổi,75g)

P:B0.4

KT Điện tử

(N1)

GV: T.Ẩn

(18/11-20/1)

 

(18 buổi,90g; còn 8b)

P: B2.7

Lắp ráp CĐ MT (N1)

GV: T.Nguyên

23/12-13/1/17

 (bsung 4 buổi)

P:B0.4

Lưu ý: Học sinh học môn Quốc phòng An ninh, Giáo dục thể chất mặc đồng phục thể dục khi đi học.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2016 - 2017
LỚP: TKĐH 215

GVCN: Phan Ngọc Yến (0962993631)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

Tạo các b.vẽ KT

(N1)

GV: C.Hạnh

(15/9-24/11)

Thi:1/12/16

(12 buổi,60g)

P:A0.10

NM vẽ KT

(N1)

GV: T.An

(16/9-16/12)

Thi:23/12/16

(15 buổi,75g)

P:B3.4

Đồ họa 2D

(N1)

GV: C.N.Yến

(31/10-16/1)

Thi: 16/1/17

(18 buổi,90g)

P:A0.11

Xử lý ảnh CB

(N1)

GV: C.Thu Vân

(13/9-3/1)

Thi:10/1/17

(18 buổi,90g)

P:A0.11

GD QP-AN

(2N)

GV: T.Vũ

(16/11-4/1)

Thi: 11/1/17

(9 buổi,45g)

P:A1.9

Đồ họa 2D

(N1)

GV: C.N.Yến

(8/12-12/1)

 

 

P:A0.11

 

Chiều

 

 

NM vẽ KT

(N2)

GV: T.An

(14/9-14/12)

Thi:21/12/16

(15 buổi,75g)

P:B3.4

Tạo các b.vẽ KT

(N2)

GV: C.Hạnh

(15/9-24/11)

Thi:1/12/16

(12 buổi,60g)

P:A0.10

Anh văn

(2N)

GV: C.Thùy Vân

(16/9-25/11)

Thi:2/12/16

(12 buổi,60g)

P:B3.4

Đồ họa 2D

(N2)

GV: C.N.Yến

(31/10-16/1)

Thi: 16/1/17

(18 buổi,90g)

P:A0.11

Xử lý ảnh CB

(N2)

GV: C.Thu Vân

(13/9-3/1)

Thi:10/1/17

(18 buổi,90g)

P:A0.11

Đồ họa 2D

(N2)

GV: C.N.Yến

(8/12-12/1)

 

 

P:A0.11

 

Lưu ý: Học sinh học môn Quốc phòng An ninh, Giáo dục thể chất mặc đồng phục thể dục khi đi học.

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK I - NĂM HỌC 2016 - 2017
LỚP: TKĐH 214

GVCN: Nguyễn Thu Vân (0989500156)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

 

 

Anh văn

(2N)

GV: C.Thùy Vân

(14/9-23/11)

Thi:30/11/16

(12 buổi,60g)

P:B2.4

 

 

Anh văn CN

(2N)

GV: C.Thùy Vân

(5/12-9/1)

 

(12 buổi,60g)

P:B2.4

Đồ họa 3D

(N1)

GV: C.Ngọc Yến

(8/11-20/12)

Thi: 27/12/16

(7 buổi,35g)

P:A0.10

Anh văn CN

(2N)

GV: C.Thùy Vân

(7/12-4/1)

Thi: 11/1/17

(12 buổi,60g)

P:B2.4

Hiệu ứng phim

(N1)

GV: C.Thu Vân

(17/11-12/1)

Thi: 19/1/17

 (18 buổi,90g)

P:A0.10

Đồ họa 3D

(N1)

GV: C.Ngọc Yến

(11/11-23/12)

 

 

P:A0.10

Chiều

Hiệu ứng phim

(N1)

GV: C.Thu Vân

(7/11-26/12)

 

(18 buổi,90g)

P:A0.10

Đồ họa 3D

(N2)

GV: C.Ngọc Yến

(8/11-20/12)

Thi: 27/12/16

(7 buổi,35g)

P:A0.10

Hiệu ứng phim

(N2)

GV: C.Thu Vân

(9/11-28/12)

 

 (18 buổi,90g)

P:A0.10

Hiệu ứng phim

(N2)

GV: C.Thu Vân

(17/11-12/1)

Thi: 19/1/17

 (18 buổi,90g)

P:A0.10

Đồ họa 3D

(N2)

GV: C.Ngọc Yến

(11/11-23/12)

 

 

P:A0.10

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content