TKB HKII năm học 2015-2016 (CÁC LỚP LRMT, TKĐH, KTDN)

Ngày đăng :24/02/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP KTDN 213 -  HKII, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 25/4/2016)

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Tin học kế toán

GV: thầy Thắng

22/02 – 02/05

Thi: 09/05/2016

A0.12

TH kế toán trong DNSX

GV: Cô Thắm

23/02 – 26/04

B2.2

Kế toán thương mại

GV: Cô An

13/4 – 4/5

Thi:

 11/05/2015

B2.2

TH kế toán trong DNSX

GV: Cô Thắm

25/02 – 28/04

Thi: 06/05/2016

B2.2

Tài chính doanh nghiệp

GV: Cô Khánh

26/02- 15/04

Thi:

22/04/2016

B2.2

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : Môn kế toán thương mại trước đây dạy chiều thứ 3. Từ ngày 13/4 chuyển lên sang thứ tư, sau khi kết thúc môn kiểm toán.

           

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP KTDN 214 -  HKII, NĂM HỌC 2015-2016

(áp dụng từ 22/02 đến 30/06/2016)

 

           

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Sáng

Kế toán HCSN

GV: Cô Khánh

22/02 – 4/04

Thi:

11/04/2016

B2.3

Marketing

GV: thầy thắng

23/02 – 12/04

Thi:

19/04/2016

B2.3

Kế toán HCSN

GV: Cô Khánh

24/02 – 06/04

 

B2.3

Kinh tế chính trị

GV: thầy Xuân

25/02 – 05/05

Thi:

12/05/2015

B2.3

Thuế

GV: Cô An

26/02 – 06/5

Thi:

13/05/2015

B2.3

Lý thuyết thống kê

GV: Cô Khánh

25/04 – 13/06

Thi:

20/06/2016

B2.3

Quản trị văn phòng

GV: Thầy Thắng

26/04 – 14/06

Thi:

21/06/2016

B2.3

Quản trị DN

GV: Cô Khánh

13/04 – 01/06

Thi:

08/06/2016

B2.3

Thực hành khai báo thuế

GV: Thầy Thắng

19/05 – 23/06

Thi:

 30/06/2016

A0.12

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP LRMT213 -  HKII, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 7/1/2016)

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

 

Anh văn CN

GV: C.Thùy Vân

27/4-11/5/16

 

P: B2.4

SC M.In & TBNV

GV: T.Nam

28/4-12/5/16

 

P: B0.4

SC M.In & TBNV

GV: T.Nam

29/4-13/5/16

Thi : 20/5/16

P: B0.4

CHIỀU

Anh văn CN

GV: C.Thùy Vân

25/4-9/5/16

Thi : 16/5/16

P: B2.4

Anh văn CN

GV: C.Thùy Vân

26/4-10/5/16

 

P: B2.4

 

 

 

 

Ghi chú :  Lớp thực tập 8 tuần đầu học kỳ 2

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP LRMT214 -  HK II, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 25/4/2016)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Ngoại ngữ

GV: C.Thùy Vân

22/2-16/5/16

Thi : 23/5/16

P: B2.4

SC bộ nguồn (N1)

GV: T.Nguyên

23/2-12/4

Thi: 19/4/16

P: B0.4

 

Ngôn ngữ LT (N1)

GV: T.Hoàng

2/3-1/6/16

Thi: 8/6/16

P: A0.12

 

 

SC màn hình (N1)

GV: T.Nguyên

26/4-14/6/16

Còn 4b

P: B0.4

Mạng máy tính

(N1)

GV: T.Nam

30/3-8/6/16

Thi: 15/6/16

P: B0.4

 

Điện CB

(N1)

GV: C.Vy

1/4-10/6/16

Thi:17/6/16

P: B1.4

CHIỀU

Ngôn ngữ LT (N2)

GV: T.Hoàng

29/2-30/5/16

Thi: 6/6/16

P: A0.12

SC bộ nguồn (N2)

GV: T.Nguyên

23/2-12/4/16

Thi: 19/4/16

P: B0.4

Giáo dục TC

GV: T.Vũ

24/2-30/3/16

Thi: 6/4/16

Sân trường

Tin học VP*

(N1)

GV: T.Hoàng

25/2-17/3/16

Thi: 24/3

P: A0.12

Tin học VP*

(N1)

GV: T.Hoàng

26/2-18/3/16

Thi: 25/3

P: A0.12

 

 

SC màn hình (N2)

GV: T.Nguyên

26/4-14/6/16

Còn 4b

P: B0.4

Giáo dục QP

GV: T.Vũ

13/4-1/6/16

Thi: 8/6/16

B2.4

Mạng máy tính

(N2)

GV: T.Nam

31/3-9/6/16

Thi: 16/6/16

P: B0.4

Điện CB

(N2)

GV: C.Vy

1/4-10/6/16

Thi:17/6/16

P: B1.4

Ghi chú :

·         * : TKB còn xếp thiếu 1 buổi, GV tự xếp lịch bù trong học kỳ.

·         Học sinh học môn Giáo dục DTC, Giáo dục QP (thầy Vũ) : đi học mặc đồng phục thể dục.

·         Giờ Ngoại ngữ (cô Thùy Vân) : đã trừ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương + 30/4, 1/5 (2 tuần)

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP TKĐH214 -  HKII, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 9/5/2016)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

NM Vẽ KT

GV: T.An

22/2-18/4

P: B3.4

 

CS KT Đồ họa (N1)

GV: C.Hạnh

23/2 – 24/5

Thi: 31/5/16

P: A0.11

Giáo dục TC

GV: T.Vũ

24/2-30/3

Thi 6/4/16

Sân trường

TB NV Đồ họa (N1)

GV: C.Phương

9/3 – 21/4

Thi: Chiều 25/4/16 (*)

P: A0.11

Mỹ thuật CB

(HK1 còn 4b)

GV: C.Trân

26/2 – 11/3

Thi 1/4/15

P: B2.4

Tạo các B.Vẽ KT (N1)

GV: T.Quang

25/4 – 13/6

(còn 4b)

P: A0.11

Mỹ thuật ƯD (N1)

GV: C.Vân

7/6-14/6

 

P: A0.11

Mỹ thuật ƯD (N1)

GV: C.Vân

13/4-8/6

Thi: 15/6/16

P: A0.11

NM Vẽ KT

GV: T.An

28/4-12/5

Thi 19/5/16

P: B3.4

Kiến trúc máy tính (N1)

GV: T.Nguyên

8/4 – 17/6

Thi 24/6/15

P: A0.11

 

Thiết kế các trang web (N2)

GV: C.N.Yến

13/4-8/6

Thi: 15/6/16

P: A0.12

Thiết kế các trang web (N2)

GV: C.N.Yến

2/6-9/6

 

P: A0.12

CHIỀU

 

TB NV Đồ họa (N2)

GV: C.Phương

1/3 – 19/4

Thi: 26/4/16

P: A0.11

 

CS KT Đồ họa (N2)

GV: C.Hạnh

25/2 – 26/5

P: A0.11

(3 tuần cuối chuyển sang học chiều thứ 3: 10,17,24/5)

Kiến trúc máy tính (N2)

GV: T.Nam

8/4 – 17/6

Thi 24/6/15

P: A0.11

Tạo các B.Vẽ KT (N2)

GV: T.Quang

25/4 – 13/6

(còn 4b)

P: A0.11

Mỹ thuật ƯD (N2)

GV: C.Vân

7/6-14/6

 

P: A0.11

Mỹ thuật ƯD (N2)

GV: C.Vân

13/4-8/6

Thi: 15/6/16

P: A0.11

CS KT Đồ họa (N2)

GV: C.Hạnh

10/5 – 24/5

Thi: 31/5/16 (*)

P: A0.11

Thiết kế các trang web (N1)

GV: C.N.Yến

13/4-8/6

Thi: 15/6/16

P: A0.12

Thiết kế các trang web (N1)

GV: C.N.Yến

2/6-9/6

 

P: A0.12

Ghi chú :

+ Học sinh học môn GDTC, GDQP (thầy Vũ) : đi học mặc đồng phục thể dục

+ Môn Cơ sở kỹ thuật đồ họa (Cô Hồng Hạnh): Nhóm 2 học chiều thứ Năm từ 25/2 đến 26/5, sau đó Kiểm tra kết thúc môn chung với Nhóm 1 vào sáng thứ Ba 31/5/2016.

+ Môn Thiết bị ngoại vi đồ họa (Cô Phương): Nhóm 1 học sáng thứ Năm từ 9/3 đến 3/5, sau đó chuyển sang học chiều thứ 3 (10,17,24/5/2016) và Kiểm tra kết thúc môn chung với Nhóm 1 vào sáng thứ Ba 26/4.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KẾ TOÁN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP TKĐH213 -  HKII, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 14/4/2016)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

 

 

 

 

CHIỀU

Bài tập tốt nghiệp+ Hiệu ứng phim

GV: C.Vân

22/2 – 23/5

Thi: 30/5/16

P: A0.10

Đồ họa 3D

GV: C.Yến

23/2 – 28/3

 

P: A0.10

KTquay camera & chụp ảnh
(B.sung 3b)

GV: T.Hoàng

24/2 – 2/3

Thi: 9/3/16

P: A0.10

Chế bản các mẫu đặc thù

(b.sung 3b)

GV: C.Phương

25/2 – 3/3

Thi: 15/3/16*

P: A0.10

Đồ họa 3D

GV: C.Yến

26/2 – 24/3

Thi: 31/3/16

P: A0.10

 

Đồ họa hình động (BT.A.NT)

GV: C.Yến

5/4 – 17/5

 

P: A0.10

Tổ chức sản xuất

GV: T.Nam

16/3 – 25/5

Thi: 1/6/16

P: A0.10

 

Đồ họa hình động (BT.A.NT)

GV: C.Yến

7/4 – 20/5

Thi: 27/5/16

P: A0.10

Ghi chú :

 

 

Ghi chú:

-         Môn chế bản điện tử (Cô Phương) thi vào Sáng thứ Ba 15/3/2016, tại phòng A0.10. (học ngày thứ Năm 25/2 và 3/3/2016 ; thi: 15/3/2016)

 

 

 

 

 

 

Người đăng: