Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngày đăng :27/09/2017

          Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Hệ thống Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện những nội dung, công việc chính sau đây:

1/ Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới.

- Đảng ta là cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hoà trình độ, khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Muốn đề ra đường lối, chủ trương, quyết sách phù hợp, Đảng phải nâng cao tầm trí tuệ, nắm chắc yêu cầu thực tiễn, tình hình trong nước và quốc tế để tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Trong thực hiện Kế hoạch, Chương trình phối hợp thống nhất hành động cần phải đổi mới phương thức hoạt động, tránh lối mòn, sáo rỗng, đồng thời phải tránh hình thức, hấp tấp, vội vàng, làm tốt công tác dự báo, chú ý đến những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, rút kinh nghiệm và xây dựng phát triển. Các cấp ủy Đảng cần phải kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động, cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc.

2/ Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thật sự đặt vai trò xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả địa phương:

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến sự mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện thật cần thiết và là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính chất then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng thể hiện trong các điểm sau:

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, tổng kết thực tiễn, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của cả hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội gắn thực hiện Nghị quyết Đảng vào thực tiễn sinh động của cuộc sống. Trong thực hiện nhiệm vụ này, cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu này cần phải"động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng của toàn dân".

- Cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức đủ tài và đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, năng động, dám nghĩ, dám làm... không chỉ là sự quan tâm, phát huy nhân tố con người trong Đảng, mà còn để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề có ý nghĩa quyết định đến thành bại của sự nghiệp cách mạng.

- Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác trong Đảng và ngoài xã hội. Đề cao cảnh giác trước những tiêu cực trong xã hội xâm nhập vào Đảng, vào bộ máy Nhà nước, thách thức nghiêm trọng uy tín của Đảng, Nhà nước trong Nhân dân, ảnh hưởng đến việc cầm quyền của Đảng, sự tồn vong của chế độ và con đường phát triển đi lên của đất nước. Do vậy, toàn Đảng và mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần có sự nhận thức đúng đắn tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về nhiệm vụ xây dựng Đảng, để tham gia đấu tranh khắc phục tình trạng trên, xây dựng Đảng ta thực sự "là đạo đức, là văn minh".

3/ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

- Phương thức lãnh đạo của Đảng có vai trò quan trọng để đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đó cũng chính là yêu cầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra trong trong hai tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết và đặt trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò đại diện Nhân dân, giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức, đoàn thể để bổ sung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương; để đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

4/ Giải quyết tốt mối quan hệ với dân:

- Giải quyết mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân hiện nay đang trở thành vấn đề cấp thiết, là bài học lớn rút ra từ hơn 30 năm đổi mới.

- Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế... để giải quyết mối quan hệ này, nhưng nói chung hiệu quả vẫn còn rất thấp. Điều đó phản ánh sự cố gắng, quyết tâm chính trị nhưng vấn đề cơ bản hiện nay là tổ chức thực hiện tích cực, kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả ở các cấp, các ngành. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, trước hết là các cấp ủy đảng.

- Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với dân, ở tất cả các cấp, các ngành phải quán triệt lời dạy giáo huấn của Bác: Các quyết định, chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích của đa số nhân dân làm mục đích; các chính sách được ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, đảng viên, công chức phải là công bộc của dân, "vì nhân dân phục vụ"; các biện pháp thực hiện phải dựa vào sức dân và mang lợi ích cho dân... Điều quan trọng là mọi hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực sự lấy dân làm gốc.

- Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" hiện nay không chỉ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy các cấp, từ Trung ương đến cơ sở, của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân.

Ngô Hoàng Châu – Quận 10

http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/htvalamtheotamguongdaoduchcm/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=342&PublishedDate=2017-04-05T23:15:00Z

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content