Toạ đàm về Quyết định số 1117/QĐ-TTg[1] Phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

Ngày đăng :15/11/2023

Link Bài viết gốc: https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/xay-dung-nguon-tai-nguyen-giao-duc-mo-va-vai-tro-cua-cac-truong-dai-hoc-1063.html

Bài viết nêu vai trò của các trường đại học trong xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở theo Quyết định 1117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/09/2023 và nêu một vài gợi ý để triển khai quyết định đó.

 

Người đăng: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN