Sinh hoạt GVCN đầu khóa - Khoa Điện

Ngày đăng :31/08/2015

Tất cả các lớp Khoa Điện, sinh hoạt chung tại phòng A1.9, vào lúc 7 giờ ngày 01/09/2015.

Sau đó học sinh tập trung về lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm tại các phòng sau:

 

TT

LỚP

GVCN

PHÒNG

1

 ĐCN 213 A

Nguyễn Thị Hương Trang

A1.9

2

 ĐCN 213 B

Trương Anh Kiệt

B2.4

3

 ĐHKK 213

Nguyễn Thanh Phong

B3.2

4

 ĐCN 214 A

Phan Dương Thụy Vy

B2.3

5

 ĐCN 214 B

Trầm Minh Tuấn

B3.3

6

 ĐHKK 214

Trần Tuấn Kiệt

B3.4

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content