THỜI KHÓA BIỂU KHOA KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày đăng :05/09/2022

    ​THỜI KHÓA BIỂU

LỚP KTDN 221 (SS: 36) -  HK 1, NĂM HỌC 2022 – 2023

GVCN: PHẠM ĐỨC THẮNG (0368.828.833)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

 

THỨ 6

 

THỨ 7

Sáng

Thống kê DN

GV: Thầy Thắng

5/9 – 24/10

Thi: 31/10

B3.2

Kế toán DN 3

GV: Cô Tuyến

06/9 – 15/11

Thi: 22/11

B3.2

Anh văn chuyên ngành

GV: Cô Nhi

07/9 – 16/11

Thi: 23/11

B3.2

Thực hành khai báo thuế

GV: Thầy Thắng

08/9 – 13/10

Thi: 20/10

A0.12

 

 

 

Kiểm toán

GV: Thầy Thắng

07/11 – 19/12

Thi: 26/12

B3.2

 

Kiểm toán

GV: Thầy Thắng

30/11 – 21/12

B3.2

Tin học kế toán

GV: Thầy Thắng

27/10 – 29/12

Thi: 05/01

A0.12

 

 

Chiều

 

 

 

Tin học

GV: Thầy Vinh

08/9 – 06/10

Thi: 13/10

A0.12

 

Tin học

GV: Thầy Vinh

10/9 – 08/10

A0.10

 

 

 

Tin học văn phòng

GV: Thầy Vinh

20/10 – 01/12

A0.10

 

Tin học văn phòng

GV: Thầy Vinh

15/10 – 26/11

Thi: 03/12

A0.10

 

 

 

 

 

Tin học kế toán

GV: Thầy Thắng

10/12 – 31/12

A0.10

 

                                                                                                                         

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP QTDN221 (SS: 39) -  HK 1, NĂM HỌC 2022 – 2023

GVCN: Đỗ Thị Lệ Khánh (0368.491.014)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

 

THỨ 6

 

THỨ 7

SÁNG

Quản trị SX và DV

GV: Cô Khánh

05/9 – 05/12

Thi: 12/12

B2.4

Quản trị chuỗi cung ứng

GV: Cô Yến

06/9 – 04/10

Thi: 11/10

B2.4

Giao tiếp trong kinh doanh

GV: Thầy Lớn

07/9 – 26/10

Thi: 02/11

B2.4

Anh văn chuyên ngành

GV: Thầy Thông

08/9 – 17/11

Thi: 24/11

B2.4

Quản trị bán hàng

GV: Cô Tuyến

09/9 – 07/10

Thi: 14/10

B2.4

Tin học

GV: Thầy Hiếu

10/9 – 12/11

Thi: 19/11

A0.10

 

Quản trị nhân lực

GV: Cô Yến

18/10 – 27/12

Thi: 03/01

B2.4

 

Quản trị SX và DV

GV: Cô Khánh

9/11 – 07/12

B2.4

 

Thống kê doanh nghiệp

GV: Thầy Thắng

21/10 – 23/12

Thi: 30/12

B2.4

Tin học văn phòng

GV: Thầy Hiếu

26/11 – 14/01

8 buổi

A0.10

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP QTDN 222 (SS: 37) -  HK 1, NĂM HỌC 2022 – 2023

GVCN: Trần Hải Yến(0937.259.833)

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

 

THỨ 6

 

THỨ 7

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

Pháp luật kinh tế

GV: Cô An

05/9 – 03/10

Thi: 10/10

B2.4

Lý thuyết QTKD

GV: Cô Yến

06/9 – 25/10

Thi: 01/11

B2.4

Nguyên lý kế toán

GV: Cô Tuyến

07/9 – 16/11

Thi: 23/11

B2.4

Kinh tế vi mô

GV: Cô Khánh

08/9 – 27/10

Thi: 03/11

B2.4

Quản trị học

GV: Thầy Thắng

09/9 – 28/10

Thi: 04/11

B2.4

 

Thuế

GV: Cô An

17/10 – 26/12

Thi: 02/01

B2.4

Marketing căn bản

GV: Cô Yến

08/11 – 27/12

Thi: 03/01

B2.4

Anh văn chuyên ngành

GV: Thầy Thông

30/11 – 21/12

Thi: 28/12

B2.4

Kinh tế vĩ mô

GV: Cô Khánh

10/11 – 29/12

Thi: 05/01

B2.4

Anh văn chuyên ngành

GV: Thầy Thông

11/11 – 23/12

B2.4

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP KTDN 222 (SS: 28) -  HK 1, NĂM HỌC 2022 – 2023

GVCN: Trần Thị Kim Tuyến(0905.354.727)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

 

THỨ 6

 

THỨ 7

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

Nguyên lý kế toán

GV: Cô Tuyến

05/9 – 14/11

Thi: 21/11

B3.2

Kinh tế vi mô

GV: Cô Khánh

06/9 – 25/10

Thi: 01/11

B3.2

Quản trị học

GV: Thầy Thắng

07/9 – 26/10

Thi: 02/11

B3.2

Lý thuyết tài chính tiền tệ

GV: Cô Yến

08/9 – 27/10

Thi: 03/11

B3.2

Luật kinh tế

GV: Cô An

09/9 – 07/10

Thi: 14/10

B3.2

 

Kế toán DN 1

GV: Cô Tuyến

28/11 – 09/01

B3.2

Kinh tế vĩ mô

GV: Cô Khánh

08/11 – 27/12

Thi: 03/01

B3.2

Kế toán DN 1

GV: Cô Tuyến

30/11 – 11/01

Thi: 13/01

B3.2

Marketing căn bản

GV: Cô Yến

10/11 – 29/12

Thi: 05/01

B3.2

Thuế

GV: Cô An

21/10 – 30/12

Thi: 06/01

B3.2

 

 

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm