HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Ngày đăng :14/04/2022

CÔNG ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT THỦ ĐỨC TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là vận động tất cả mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam dành sự ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam thay vì sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài có chất lượng, giá cả, công dụng sản phẩm tương đương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Với mục đích nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện Công văn số 537-CV/TU ngày 12/4/2022 của Thành ủy Thủ Đức về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Thủ Đức và chỉ đạo của cấp ủy chi bộ trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức, Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức triển khai vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các nội dung sau:

+ Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (Chỉ thị 28/CT-TTg); Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới (Chỉ thị số 03-CT/TW) trong hội nghị công đoàn viên, người lao động hàng quý và thông qua bảng thông tin điện tử, bảng thông tin cố định của đơn vị

+ Tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng biết, hiểu, đánh giá đúng về hàng Việt Nam; từ đó hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động.

+ Giáo viên lồng ghép tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa, qua hoạt động trải nghiệm, và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

+ Giáo viên, Phòng Công tác học sinh sinh viên và Đoàn thanh niên lồng ghép tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa, qua hoạt động trải nghiệm, và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

+ Giáo viên, Khoa chuyên môn, Đoàn thanh niên: nghiên cứu xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận động cho học sinh, sinhviên, đoàn viên.

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền,giáo dục nâng cao nhận thức về Cuộc vận động cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh sinh viên.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Vì vậy, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong đơn vị, mỗi cá nhân với tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, ý thức, trách nhiệm với những việc làm, hành động thiết thực tham gia hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động góp phần đem lại lợi ích cho quốc gia, cho cộng đồng và cả người tiêu dùng về trước mắt cũng như lâu dài./.

#caodangkinhtekythuatthuduc

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content