Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các nghề Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Thiết kế đồ họa năm 2021

Ngày đăng :28/12/2021

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp năm 2021

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2021

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại năm 2021

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo nghề Thiết kế đồ họa năm 2021

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2021

Người đăng: Phòng Khảo thí