THỜI KHÓA BIỂU KHOA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HK1- NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng :18/12/2020

LỚP KTDN 220

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

 

 

 

 

Nguyên lý kế toán

GV: Cô Tuyến

14/9 – 19/10

Thi: 26/10

B2.4

 

Marketing căn bản

GV: Cô Yến

15/9 – 03/11

Thi: 10/11

B2.4

Nguyên lý kế toán

GV: Cô Tuyến

16/9 – 21/10

B2.4

 

Kinh tế vi mô

GV: Cô Khánh

17/9 – 5/11

Thi: 12/11

B2.4

Quản trị học

GV: Thầy Thắng

18/9 – 6/11

Thi: 13/11

B2.4

Tin học

GV: Thầy Vinh

19/9 – 28/11

Thi: 05/12

A1.7

Kế toán doanh nghiệp 1

GV: Thầy Thắng

02/11 – 28/12

Thi: 04/01/21

B2.4

Lý thuyết tài chính tiền tệ

GV: Cô Yến

17/11 – 05/1

Thi: 12/01/21

B2.4

 

Luật kinh tế

GV: Cô An

28/10 – 25/11

Thi: 02/12

B2.4

Kế toán doanh nghiệp 1

GV: Thầy Thắng

19/11 – 31/12

 

B2.4

Nguyên lý thống kê

GV: Cô Khánh

27/11 – 25/12

B2.4

 

Kế toán doanh nghiệp 2

GV: Cô Tuyến

11/01-25/1

B2.4

 

Nguyên lý thống kê

GV: Cô Khánh

09/12 – 23/12

Thi: 30/12

B2.4

Kế toán doanh nghiệp 2

GV: Cô Tuyến

07/01 – 28/01

B2.4

 

 

 

 

LỚP QTDN 220

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Marketing căn bản

GV: Cô Yến

14/9 – 2/11

Thi: 9/11

B3.5
 

Pháp luật kinh tế

GV: Cô An

15/9 – 13/10

Thi: 20/10

B3.5

Quản trị học

GV: Thầy Thắng

23/9 – 11/11

Thi: 18/11

B3.5

Tài chính doanh nghiệp

GV: Cô Tuyến

17/9 – 26/11

Thi: 03/12

B3.5

Tin học

GV: thầy Vinh

18/9 – 27/11

Thi: 04/12

A1.7

Lý thuyết QTKD

GV: Cô Yến

16/11 – 04/01

Thi: 11/01/21

B3.5

Kinh tế vi mô

GV: Cô Khánh

27/10 – 15/12

Thi: 22/12

B3.5

Nguyên lý kế toán

GV: Thầy Thắng

25/11 – 06/01

Thi: 13/01/21

B3.5

Nguyên lý thống kê

GV: Cô Khánh

10/12 – 07/01

Thi: 14/01/21

B3.5

Nguyên lý kế toán

GV: Thầy Thắng

11/12 – 08/1

B3.5

 

Nguyên lý thống kê

GV: Cô Khánh

29/12 – 12/01

B3.5

 

 

 

 

        

Người đăng: KHOA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ