Thời khóa biểu khoa Điện HKI-NH 2019-2020

Ngày đăng :09/09/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

 KHOA ĐIỆN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐCN 218A  – HKI, NĂM HỌC: 2019 - 2020

 

GVCN:  Cô Nguyễn Thị Hương Trang                                                                 ĐT: 0979.131.758

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

Cung cấp điện

(60 giờ,12buổi)

GV: Cô Trang

09/9/19-18/11/19

Thi 25/11/2019

P: B1.7

 

Lý(2t)-Nghĩa

ToánĐS (2t)-Đăng

P. A1.12

Trang bị điện 1

(180 giờ,36buổi)17

GV: Thầy Sỹ

11/9/19-15/01/20

P: B1.2

Nhóm 1A

Hóa(2t)- Cúc

ToánHH (1t)- Ba

Lý(1t)-Nghĩa

P. A1.12

PLC Căn bản

(60 giờ,12buổi)

GV: Cô Trang

13/9/19-22/11/19

Thi 29/11/2019

P: B1.6

Nhóm 1A

Tin học

7/12-4/01

Thi 11/1

GV: Vinh

Phòng A0.12

Nhóm1A

 

PLC Căn bản

(60 giờ,12buổi)

GV: Thầy Kiệt

11/9/19-27/11/19

Thi 04/12/2019

P: B1.6

Nhóm 2A

CHIỀU

Trang bị điện 1

(180 giờ,36buổi)18

GV: Cô Trang

09/9/19-30/12/19

Thi 06/01/2020

P: B1.3

Nhóm 2A

Điện khí nén

(90 giờ,18buổi)

GV: Thầy Sơn

10/9/19-31/12/19

Thi 07/01/2020

P: B1.8

Nhóm 1A

ToánĐS (2t)-Đăng

Văn(2t)-Trang

P. A1.12

Điện khí nén

(90 giờ,18buổi)

GV: Thầy Sơn

12/9/19-02/01/19

Thi 09/01/2020

P: B1.8

Nhóm 2A

Trang bị điện 1

(180 giờ,36buổi)19

GV: Thầy Sỹ

13/9/19-10/01/20

Thi 17/01/2020

P: B1.2

Nhóm 1A

Tin học

7/12-4/01

Thi 11/1

GV: Vinh

Phòng A0.12

Nhóm2A

 

Trang bị điện 1

(180 giờ,36buổi)18

GV: Cô Trang

13/9/19-03/01/20

P: B1.3

Nhóm 2A

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

 KHOA ĐIỆN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐCN 218B – HK I, NĂM HỌC: 2019 - 2020

 

GVCN:  Thầy Trương Anh Kiệt                                                                 ĐT: 0971.219.748

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

PLC Căn bản

(60 giờ,12buổi)

GV: Thầy Kiệt

09/9/19-18/11/19

Thi 25/11/2019

P: B1.6

Nhóm 1B

Trang bị điện 1

(180 giờ,36buổi)18

GV: Cô Vy

10/9/19-31/12/19

Thi 07/01/2020

P: B1.2

Nhóm 1B

Cung cấp điện

(60 giờ,12buổi)

GV: Cô Thuần

11/9/19-27/11/19

Thi 04/12/2019

P: B1.7

 

Trang bị điện 1

(180 giờ,36buổi)18

GV: Cô Vy

12/9/19-02/01/20

P: B1.2

Nhóm 1B

Trang bị điện 1

(180 giờ,36buổi)19

GV: Cô Vy

13/9/19-10/01/20

Thi 17/01/2020

P: B1.2

Nhóm 2B

Tin học

 14/9-12/10

Thi 19/10

GV: Hiếu

Phòng A0.10

Nhóm1B

 

Điện khí nén

(90 giờ,18buổi)

GV: Thầy Kiệt

10/9/19-31/12/19

Thi 07/01/2020

P: B1.8

Nhóm 2B

CHIỀU

PLC Căn bản

(60 giờ,12buổi)

GV: Thầy Kiệt

09/9/19-18/11/19

Thi 25/11/2019

P: B1.6

Nhóm 2B

Lý(3t)- Cúc

ToánHH(1t)- Ba

P. A1.11

 

Trang bị điện 1

(180 giờ,36buổi)17

GV: Cô Vy

11/9/19-15/01/20

P: B1.2

Nhóm 2B

ToánĐS (2t)-Đăng

Văn(2t)-Đào

P. A1.11

Hóa(2t)- Dung ToánĐS (2t)-Đăng

P. A1.11

Tin học

 26/10-23/11

Thi 30/11

GV: Hiếu

Phòng A0.10

Nhóm2B

 

Điện khí nén

(90 giờ,18buổi)

GV: Thầy Sơn

09/9/19-30/12/19

Thi 06/01/2020

P: B1.8

Nhóm 1B

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content