TKB HỌC KỲ II KHOA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CẬP NHẬT NGÀY 23-4-2019

Ngày đăng :23/04/2019

LỚP KTDN 216 -  HK 2, NĂM HỌC 2018-2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

Thực hành KTDN

(40 giờ)

GV: Cô Tuyến

19/2 -2/4

Thi: 9/4

Nhóm 1

B2.2

Thực hành KTDN

(35 giờ)

GV: Cô Tuyến

20/2 -3/4

Nhóm 1

B2.7

 

 

CHIỀU

 

Thực hành KTDN

(40 giờ)

GV: Cô Tuyến

18/2 -1/4

Thi: 8/4

Nhóm 2

B2.7

Kế toán HCSN

(40 giờ)

GV: Cô Khánh

19/2-2/4

Thi: 9/4

B3.2

 

Thực hành KTDN

(35 giờ)

GV: Cô Tuyến

20/2 -3/4

Nhóm 2

B2.7

Tin học kế toán (60 giờ)

GV: Thầy Thắng

21/2 – 2/5

Thi: 9/5

A0.10

Kế toán HCSN

(35 giờ)

GV: Cô Khánh

22/2-5/4

B3.2

 

 

LỚP QTDN 216 -  HK 2, NĂM HỌC 2018-2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

Soạn thảo văn bản (45 giờ)

GV: Thầy An

18/2 – 8/4

Thi: 15/4

A0.12

Thống kê DN (60 giờ)

GV: Thầy Thanh

19/2 – 7/5

Thi: 14/5

B3.3

 

Quản trị SXKD

(50 giờ)

GV: Thầy Thanh

20/2 – 24/4

B3.3

Quản trị SXKD

(50 giờ)

GV: Thầy Thanh

21/2 – 18/4

Thi: 25/4

B3.3

 

 

 

LỚP KTDN 217 -  HK 2, NĂM HỌC 2018-2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

VĂN HÓA

Lý 2t – cô Linh

Văn 2t – cô Đào

Toán 1t- thầy Đăng

P.A1.8

Thống kê DN

(60 giờ)

GV: Thầy Thanh

19/2 – 7/5

Thi: 14/5

B2.4

VĂN HÓA

Hóa 2t – cô Cúc

Toán 3t- thầy Đăng

P.A1.8

 

 

Kế toán HCSN

(75 giờ)

GV: Cô Khánh

22/2-24/5

Thi: 31/5

B2.4

 

Thực hành KTDN

(35 giờ)

GV: Cô Tuyến

23/2 – 6/4

Nhóm 1

B2.7

 

 

 

 

 

Tin học văn phòng (60 giờ)

GV: Thầy Vinh

23/2 – 4/5

Thi: 11/5

Nhóm 2

A0.12

CHIỀU

 

Thực hành KTDN

(40 giờ)

GV: Cô Tuyến

19/2-2/4

Thi: 9/4

Nhóm 1

B2.2

Tin học kế toán

(60 giờ)

GV: Thầy Thắng

20/2 – 8/5

Thi: 15/5

A0.12

Thực hành KTDN

(40 giờ)

GV: Cô Tuyến

21/2-4/4

Thi: 11/4

Nhóm 2

B2.7

 

 

Thực hành KTDN

(35 giờ)

GV: Cô Tuyến

23/2 – 6/4

Nhóm 2

B2.7

 

 

 

 

 

Tin học văn phòng (60 giờ)

GV: Thầy Vinh

23/2 – 4/5

Thi: 11/5

Nhóm 1

A0.12

 

 LỚP QTDN 217 -  HK 2, NĂM HỌC 2018-2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

Quản trị SXKD

(85 giờ)

GV: Thầy Thanh

18/2 – 10/6

B2.4

 

 

Tin học ứng dụng trong kinh doanh (60 giờ)

GV: Thầy Vinh

21/2 – 2/5

Thi: 9/5

A0.12

 

Quản trị nhân lực (30 giờ)

GV: Cô Kim

22/2 – 22/3

Thi: 29/3

 

B3.3

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

VĂN HÓA

Văn 2t – cô Đào

Lý 2t – cô Linh

Toán 1t- thầy Đăng

P.A1.11

 

Quản trị nhân lực (30 giờ)

GV: Cô Kim

20/2 – 26/3

 

B2.4

 

VĂN HÓA

Hóa 2t – cô Nhung

Toán 3t- thầy Đăng

P.A1.11

 

Quản trị SXKD

(35 giờ)

GV: Thầy Thanh

2/5 – 6/6

Thi: 16/6

B3.2

Thị trường chứng khoán (60 giờ)

GV: Thầy Thắng

22/2 – 3/5

Thi: 10/5

B2.4

 

 

 

Soạn thảo văn bản (45 giờ)

GV: Thầy An

23/4 – 18/6

Thi: 25/6

A0.12

 

 

 

 

 

LỚP KTDN 218 A -  HK 2, NĂM HỌC 2018-2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

 

 

 

Lý thuyết thống kê

(45 giờ)

GV: Thầy Thanh

21/2 – 11/4

Thi: 18/4

B2.4

 

VĂN HÓA

Lý 2t – thầy Nghĩa

Hóa 2t – thầy Ba

P.A0.13

 

Kế toán HCSN(50 giờ)

GV: Cô Khánh

16/4 – 25/6

B3.4

 

Thuế (30 giờ)

GV: Cô An

2/5 – 6/6

B2.4

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

Quản trị DN

(45 giờ)

GV: Thầy Thắng

18/2 – 8/4

Thi: 15/4

B2.4

VĂN HÓA

Toán ĐS 2t- cô Tâm

Văn 2t – cô Trang

P.A0.13

 

 

Anh văn

(60 giờ)

GV: Cô Vân

20/02-08/05

Thi: 15/5

B2.4

Marketing

(45 giờ)

GV: Cô Yến

21/2 – 11/4

Thi: 18/4

B2.4

VĂN HÓA

Toán HH 1t- cô Nhung

Lý 1t – thầy Nghĩa

Toán ĐS 2t- cô Tâm

P.A0.13

 

 

Thuế

(30 giờ)

GV: Cô An

6/5 – 3/6

Thi: 10/6

B2.4

 

 

 

Kế toán HCSN

25 giờ

GV: Cô Khánh

29/5 – 19/6

Thi: 26/6

B2.4

Quản trị học

(45 giờ)

GV: Cô Yến

2/5 – 13/6

Thi: 27/6

B2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTDN 218 B -  HK 2, NĂM HỌC 2018-2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

Quản trị văn phòng (45 giờ)

GV: Cô Yến

18/2 – 8/4

Thi: 15/4

B3.2

Tài chính DN

(40 giờ)

GV: Cô Tuyến

19/2 – 2/4

Thi: 9/4

B3.2

Thống kê DN (60 giờ)

GV: Thầy Thanh

20/2 – 8/5

Thi: 15/5

B3.2

Anh văn

(60 giờ)

GV: Thầy Thông

21/2 – 02/05

Thi: 09/05

B3.2

Tài chính DN

(35 giờ)

GV: Cô Tuyến

22/2 – 4/4

B3.2

 

Quản trị học

(45 giờ)

GV: Cô Yến

29/4 – 10/6

Thi: 24/6

B3.2

Thuế (30 giờ)

GV: Cô An

23/4 – 28/5

Thi: 4/6

B3.2

 

Kế toán HCSN

30 giờ

GV: Cô Khánh

16/5 – 13/6

Thi: 20/6

B3.2

Thuế (30 giờ)

GV: Cô An

26/4 – 31/5

 

B3.2

 

 

CHIỀU

 

Kế toán HCSN (45 giờ)

GV: Cô Khánh

16/4 – 18/6

B2.4

VĂN HÓA

Văn 2t – cô Đào

Toán ĐS 2t-thầy Duyên

P.A1.12

 

VĂN HÓA

Lý 1t – thầy Nghĩa

Toán HH 1t- cô Nhung

Toán ĐS 2t-thầy Duyên

P.A1.12

 

VĂN HÓA

Lý 2t – thầy Nghĩa

Hóa 2t- cô Dung

P.A1.12

 

 

LỚP QTDN 218 -  HK 2, NĂM HỌC 2018-2019

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

VĂN HÓA

Văn 2t – cô Đào

Hóa 2t  - cô Nhung

P.A1.10

Quản trị văn phòng (60 giờ)

GV: Cô Yến

19/2 – 7/5

Thi: 14/5

B3.3

Giao tiếp trong kinh doanh

(60 giờ)

GV: Cô Hoa

20/2 – 8/5

Thi: 15/5

B3.3

Nguyên lý kế toán (45 giờ)

GV: Cô Tuyến

21/2 – 11/4

Thi: 18/4

B3.3

 

VĂN HÓA

Lý 2t – cô Cúc

Toán ĐS 2t-thầy Đăng

P.A1.12

VĂN HÓA

Toán ĐS 2t-thầy Đăng

Lý 1t – cô Cúc

Toán HH 1t- cô Nhung

P.A1.12

 

 

 

Tài chính DN

20 giờ

GV: Cô Tuyến

4/6 – 18/6

Thi: 25/6

B3.3

 

Tài chính doanh nghiệp

40 giờ

GV: Cô Tuyến

2/5 – 20/6

B3.3

 

 

CHIỀU

Chính trị  (30 giờ) + Pháp luật (15 giờ)

GV: Thầy Xuân

18/02 – 22/04

Thi: PL (08/4)

Thi: Chính trị (22/04)

B3.2

 

Quản trị DN

(60 giờ)

GV: Thầy Thắng

2/4 – 18/6

Thi: 25/6

B2.4

 

Thuế(45 giờ)

GV: Cô An

17/4 – 19/6

B3.2

 

 

 

 

Thuế (15 giờ)

GV: Cô An

7/6 – 14/6

Thi: 21/6

B3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content