TKB Khoa Điện HK2 - NH 2018 -2019

Ngày đăng :21/02/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

KHOA ĐIỆN

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐCN 216A  – HK II, NĂM HỌC: 2018 – 2019

 

GVCN: Cô Phan Dương Thụy Vy,   ĐT: 0902436083

 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

 

SÁNG

 

ĐK Điện khí nén

(90giờ, 18 buổi) 12

GV: Thầy Kiệt

18/02/19-06/05/19

Thi 13/05/2019

P: B1.9

Nhóm 3

 

ĐK Điện khí nén

(90giờ, 18 buổi) 12

GV: Thầy Sơn

20/02/19-15/05/19

P: B1.9

Nhóm 1

ĐK Điện khí nén

(90giờ, 18 buổi) 06

GV: Thầy Sơn

05/04/19-09/05/19

Thi 16/05/2019

P: B1.9

Nhóm 1

PLC cơ bản

(60 giờ, 12 buổi)6

GV: Thầy Kiệt

22/02/19-29/03/19

P: B1.6

Nhóm 1

 

PLC cơ bản

(60 giờ, 12 buổi)6

GV: Thầy Linh

23/02/19-30/03/19

P: B1.6

Nhóm 3

 

 

PLC nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)7

GV: Thầy Kiệt

05/04/19-17/05/19

P: B1.6

Nhóm 1

 

PLC nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)7

GV: Thầy Linh

06/04/19-18/05/19

P: B1.6

Nhóm 3

 

 

HIỀU

ĐK Điện khí nén

(90giờ, 18 buổi) 06

GV: Thầy Kiệt

18/02/19-25/03/19

P: B1.9

Nhóm 3

Trang bị điện 2

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Thầy Dũng

19/02/19-09/04/19

Thi 16/04/2019

P: B1.2

Nhóm 3

Trang bị điện 2

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Thầy Sỹ

20/02/19-10/04/19

Thi 17/04/2019

P: B1.2

Nhóm 1

 

 

PLC cơ bản

(60 giờ, 12 buổi)6

GV: Thầy Kiệt

22/02/19-22/03/19

Thi 29/03/2019

P: B1.6

Nhóm 1

 

PLC cơ bản

(60 giờ, 12 buổi)6

GV: Thầy Linh

23/02/19-23/03/19

Thi 30/03/2019

P: B1.6

Nhóm 3

 

 

PLC nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)7

GV: Thầy Kiệt

05/04/19-10/05/19

Thi 17/05/2019

P: B1.6

Nhóm 1

 

PLC nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)6

GV: Thầy Linh

06/04/19-11/05/19

Thi 18/05/2019

P: B1.6

Nhóm 3

 

 

PLC nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)4

GV: Thầy Kiệt

22/04/19-13/05/19

P: B1.6

Nhóm 1

 

PLC nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)4

GV: Thầy Linh

23/04/19-14/05/19

P: B1.6

Nhóm 3

 

 
 

 

Ghi chú:

 •  
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

 KHOA ĐIỆN

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐCN 216B  – HK II, NĂM HỌC: 2018 - 2019

GVCN: Thầy Trầm Minh Tuấn,   ĐT: 0909108135

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

Trang bị điện 2

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Thầy Tuấn

18/02/19-08/04/19

Thi 15/04/2019

P: B1.2

Nhóm 2

 

 

 

 

PLC cơ bản

(60 giờ, 12 buổi)

GV: Thầy Tuấn

22/02/19-29/03/19

P: B1.5

Nhóm 2

PLC cơ bản

(60 giờ, 12 buổi)6

GV: Thầy Linh

23/02/19-30/03/19

P: B1.6

Nhóm 3

 

PLC Nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)4

GV: Thầy Tuấn

22/04/19-13/05/19

P: B1.5

Nhóm 2

PLC Nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)7

GV: Thầy Tuấn

05/04/19-17/05/19

P: B1.5

Nhóm 2

PLC nâng cao

(90 giờ, 15 buổi)6

GV: Thầy Linh

06/04/19-11/05/19

P: B1.6

Nhóm 3

 

ĐK Điện khí nén

(90giờ, 18 buổi) 12

GV: Thầy Kiệt

18/02/19-06/05/19

Thi 13/05/2019

P: B1.9

Nhóm 3

CHIỀU

ĐK Điện khí nén

(90giờ, 18 buổi) 06

GV: Thầy Kiệt

18/02/19-25/03/19

P: B1.9

Nhóm 3

Trang bị điện 2

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Thầy Dũng

19/02/19-09/04/19

Thi 16/04/2019

P: B1.2

Nhóm 3

 

ĐK Điện khí nén

(90giờ, 18 buổi) 12

GV: Thầy Duy

20/02/19-15/05/19

P: B1.9

Nhóm 2

ĐK Điện khí nén

(90giờ, 18 buổi) 6

GV: Thầy Duy

11/04/19-09/05/19

Thi 16/05/2019

P: B1.9

Nhóm 2

PLC cơ bản

(60 giờ, 12 buổi)

GV: Thầy Tuấn

22/02/19-22/03/19

Thi 29/03/2019

P: B1.5

Nhóm 2

PLC cơ bản

(60 giờ, 12 buổi)6

GV: Thầy Linh

23/02/19-23/03/19

Thi 30/03/2019

P: B1.6

Nhóm 3

 

PLC nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)4

GV: Thầy Linh

23/04/19-14/05/19

P: B1.6

Nhóm 3

 

PLC Nâng cao

(90 giờ, 18 buổi)7

GV: Thầy Tuấn

05/04/19-10/05/19

Thi 17/05/2019

P: B1.5

Nhóm 2

PLC nâng cao

(90 giờ, 15 buổi)6

GV: Thầy Linh

06/04/19-11/05/19

P: B1.6

Nhóm 3

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

 KHOA ĐIỆN

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐCN 217A  – HK I, NĂM HỌC: 2018 - 2019

GVCN: Cô DƯƠNG GIANG MINH TÂM                                                                          ĐT:

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

 

Trang bị điện 2

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Cô Trang

19/02/19-09/04/19

Thi 16/04/2019

P: B1.3

Nhóm 1+3

 

Văn(2t)-Trang

Toán ĐS(3t)-Tâm

P. A1.10

 

Hóa(2t)- Ba

Lý(2t)-Nghĩa

ToánĐS(1t)-Tâm

P. A1.10

 

 

CHIỀU

 

KT lắp đặt điện

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Cô Trang

19/02/19-09/04/19

Thi 16/04/2019

P: B1.3

Nhóm 1+3

 

 

Truyền động điện

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Thầy Sơn

21/02/19-11/04/19

Thi 18/04/2019

P: B3.4

 

PLC Nâng cao

(60 giờ, 12 buổi)12

GV: Thầy Khoa

22/02/19-03/05/19

Thi 10/05/2019

P: B1.5

Nhóm 1+3

 

 

 

Ghi chú:

 • Các môn học lý thuyết thi kết thúc môn tại hội trường 1 (lầu 1 khu A)
 • Nhóm 1+3 là 2 nhóm 1 và nhóm 3 ghép  lại thành 1 nhóm
 • Lớp ôn tập và thi tốt nghiệp phần văn hóa từ 06/05/201- 26/05/2019
 • Lớp thực tập tốt nghiệp từ 26/05/2019-28/07/2019
 • Lớp ôn tập và thi tốt nghiệp nghề từ ngày 29/07/2019-19/08/2019

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

 KHOA ĐIỆN

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐCN 217B  – HKII, NĂM HỌC: 2018 - 2019

GVCN: NGUYỄN THÀNH BA                                                                ĐT: 0961.811.332

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 SÁNG

 

 

 

Trang bị điện 2

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Cô Trang

19/02/19-09/04/19

Thi 17/04/2019

P: B1.3

Nhóm 1+3

 

Trang bị điện 2

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Thầy Kiệt

20/02/19-10/04/19

Thi 17/04/2019

P: B1.3

Nhóm 2

 

KT lắp đặt điện

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Thầy Kiệt

21/02/19-11/04/19

Thi 18/04/2019

P: B1.3

Nhóm 2

 

Truyền động điện

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Thầy Sơn

21/02/19-11/04/19

Thi 18/04/2019

P: B3.4

 

 

CHIỀU

PLC Nâng cao

(60 giờ, 12 buổi)12

GV: Thầy Tuấn

18/02/19-29/04/19

Thi 06/05/2019

P: B1.5

Nhóm 2

KT lắp đặt điện

(45 giờ, 9 buổi)9

GV: Cô Trang

19/02/19-09/04/19

Thi 17/04/2019

P: B1.3

Nhóm 1+3

 

Văn(2t)-Trang

ToánĐS(3t)-Tâm

P. A1.10

ToánĐS(1t)-Tâm

Lý(2t)-Nghĩa

Hóa(2t)- Ba

P. A1.12

 

PLC Nâng cao

(60 giờ, 12 buổi)12

GV: Thầy Khoa

22/02/19-03/05/19

Thi 10/05/2019

P: B1.5

Nhóm 1+3

 

 

 

Ghi chú:

 • Các môn học lý thuyết thi kết thúc môn tại hội trường 1 (lầu 1 khu A)
 • Nhóm 1 + 3 là 2 nhóm 1 và nhóm 3 ghép  lại thành 1 nhóm
 • Lớp ôn tập và thi tốt nghiệp phần văn hóa từ 06/05/201- - 26/05/2019
 • Lớp thực tập tốt nghiệp từ 26/05/2019-28/07/2019
 • Lớp ôn tập và thi tốt nghiệp nghề từ ngày 29/07/2019-19/08/2019

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

 KHOA ĐIỆN

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐCN 218A  – HKII, NĂM HỌC: 2018 - 2019

GVCN:  Cô Nguyễn Thị Hương Trang                                                                 ĐT: 0979.131.758

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

Lý(3t)-Nghĩa

Toán HH(1t)- Ba

P. A1.12

Máy điện 1

(160 giờ,32buổi)16

GV: Thầy Tuấn

19/02/19-04/06/19

P: B1.7

Nhóm 2A

ToánĐS(2t)-Đăng

Văn(2t)-Trang

P. A1.12

ToánĐS(2t)-Đăng

Hóa(2t)- Cúc

P. A1.8

Máy điện 1

(160 giờ,32buổi)19

GV: Cô Trang

22/02/19-21/05/19

Thi 28/06/2019

P: B1.7

Nhóm 1A

Mạch điện

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Trang

23/02/19-13/04/19

Thi 20/04/2019

P: B3.4

 

Điện tử cơ bản

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Nhi

19/02/19-09/04/19

Thi 16/04/2019

P: B2.9

Nhóm 1A

Điện tử cơ bản

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Nhi

22/02/19-12/04/19

Thi 19/04/2019

P: B2.9

Nhóm 2A

Điện tử công suất

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Thầy Châu

27/04/19-15/06/19

Thi 22/06/2019

P: B2.6

Nhóm 1A

Kỹ thuật số

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Lãnh

23/04/19-18/06/19

Thi 25/06/2019

P: B2.10

Nhóm 1A

Kỹ thuật số

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Lãnh

26/04/19-14/06/19

Thi 21/06/2019

P: B2.10

Nhóm 2A

CHIỀU

 

Máy điện 1

(160 giờ,32buổi)16

GV: Thầy Tuấn

19/02/19-28/05/19

Thi 04/06/2019

P: B1.7

Nhóm 2A

 

Máy điện 1

(160 giờ,32buổi)13

GV: Cô Trang

04/04/19-27/06/19

P: B1.7

Nhóm 1A

Anh Văn

22/02-03/05

Thi: 10/05

P. B3.4

Điện tử công suất

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Thầy Châu

27/04/19-15/06/19

Thi 22/06/2019

P: B2.6

Nhóm 2A

 

Ghi chú:

 • Học sinh chú ý xem kỹ danh dách nhóm để đi học đúng thời khóa biểu, các môn học lý thuyết không ghi nhóm là học chung cả lớp
 • Các môn học lý thuyết thi kết thúc môn tại hội trường 1 (lầu 1 khu A)
 • Học sinh nghỉ hè từ ngày 08/07/2019

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC

 KHOA ĐIỆN

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP ĐCN 218B – HK II, NĂM HỌC: 2018 - 2019

GVCN:  Thầy Trương Anh Kiệt                                                                 ĐT: 0971.219.748

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 

Máy điện 1

(160 giờ,32buổi)19

GV: Cô Vy

18/02/19-17/06/19

Thi 24/06/2019

P: B1.4

Nhóm 2B

Kỹ thuật số

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Lãnh

19/02/19-09/04/19

Thi 16/04/2019

P: B2.10

Nhóm 1B

Điện tử công suất

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Thầy Châu

20/02/19-10/04/19

Thi 17/04/2019

P: B2.6

Nhóm 1B

Mạch điện

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Nhi

21/02/19-11/04/19

Thi 18/04/2019

P: B3.4

 

Anh văn

22/02-03/05

Thi: 10/05

P. B3.4

Máy điện 1

(160 giờ,32buổi)13

GV: Thầy Minh

30/03/19-22/06/19

P: B1.7

Nhóm 1B

 

Điện tử cơ bản

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Nhi

23/04/19-18/06/19

Thi 25/06/2019

P: B2.9

Nhóm 1B

Máy điện 1

(160 giờ,32buổi)13

GV: Cô Vy

20/03/19-19/06/19

P: B1.4

Nhóm 2B

Điện tử cơ bản

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Nhi

25/04/19-20/06/19

Thi 27/06/2019

P: B2.9

Nhóm 2B

CHIỀU

Kỹ thuật số

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Cô Lãnh

18/02/19-08/04/19

Thi 15/04/2019

P: B2.10

Nhóm 2B

Văn(2t)-Đào

Hóa(2t)- Dung

P. A1.11

Điện tử công suất

(45 giờ,9 buổi)9

GV: Thầy Châu

20/02/19-10/04/19

Thi 17/04/2019

P: B2.6

Nhóm 2B

ToánĐS(2t)-Đăng

Lý(2t)- Cúc

P. A1.11

Máy điện 1

(160 giờ,32buổi)19

GV: Thầy Minh

22/02/19-21/06/19

Thi 28/06/2019

P: B1.7

Nhóm 1B

Toán ĐS(2t)-Đăng

Lý(1t)- Cúc

Toán HH(1t)- Ba

 

 

 

Ghi chú:

 • Học sinh chú ý xem kỹ danh dách nhóm để đi học đúng thời khóa biểu, các môn học lý thuyết không ghi nhóm là học chung cả lớp
 • Các môn học lý thuyết thi kết thúc môn tại hội trường 1 (lầu 1 khu A)
 • Học sinh nghỉ hè từ ngày 08/07/2019

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content