MẪU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, TỔ CÔNG ĐOÀN

Ngày đăng :20/10/2016

TẢI MẪU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, TỔ CÔNG ĐOÀN   Tải về

Mẫu đánh giá cán bộ, đoàn viên: sheet Đoàn viên

Mẫu đánh giá tổ công đoàn: sheet Tổ CĐ

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content