Thời khóa biểu HK1 2015-2016 của các lớp khoa Kế toán quản trị, cập nhật 4/9/2015

Ngày đăng :22/12/2015

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP KTDN 213 -  HKI, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 4/9/2015)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Thống kê DN

GV: thầy Thắng

07/09 – 16/11

Thi: 23/11

B2.2

KTDN 1

GV: Cô An

08/09 – 24/11

B2.2

Kinh tế vi mô

GV:Cô Khánh

09/09 – 23/09

Thi: 30/09

B2.2

KTDN 1

GV: Cô An

10/09 – 19/11

Thi: 26/11

B2.2

Quản trị văn phòng

GV: Thầy Lớn

11/09 – 30/10

Thi: 06/11

B2.2

Thực hành khai báo thuế

GV: thầy Thắng

30/11 – 28/12

Thi: 04/01

Phòng máy A0.11

KTDN 2

GV: Cô An

01/12 – 26/01

9 buổi

Phân tích HĐKD

GV: Cô Khánh

07/10 – 16/12

Thi: 23/12

B2.2

 

KTDN 2

GV: Cô An

03/12 – 21/01

Thi: 28/01

 

Tài chính DN

GV: Cô Khánh

13/11 – 29/01

10 buổi

 

 

 

KTDN 2

GV: Cô An

30/12 – 27/01

5 buổi

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP KTDN 214 -  HKI, NĂM HỌC 2015-2016

(cập nhật 4/9/2015)

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

LT tài chính tiền tệ

GV: Cô Khánh

07/09 – 26/10

Thi: 02/11

B2.3

Luật kinh tế

GV: thầy Thắng

08/09 – 13/10

Thi: 20/10

B2.3

Chính trị

GV: Cô Kim

09/09 – 14/10

Thi: 21/10

B2.3

Anh văn

GV: Cô Dung

10/09 – 19/11

Thi: 26/11

B2.3

Tin học

GV: cô Hạnh

11/09 – 16/10

Thi: 23/10

A0.11

Kinh tế vi mô

GV: Cô Khánh

09/11 – 28/12

8 buổi

B2.3

 

Lý thuyết kế toán

GV: thầy Thắng

27/10 – 19/01

Thi: 26/01

B2.3

Quản trị học

GV: thầy Thắng

28/10 – 25/11

5 buổi

Quản trị học

GV: thầy Thắng

03/12 – 17/12

Thi: 24/12

B2.3

Tin học văn phòng*

GV: cô Ngọc Yến

30/10 – 22/01

Thi: 29/01

A0.11

Pháp luật

GV: thỉnh giảng

04/01 – 18/01

Thi: 25/01

B2.3

 

 

GG quốc phòng

GV: thầy Vũ

02/12 – 20/01

Thi: 27/01

B2.3

Kinh tế vi mô

GV: Cô Khánh

31/12 – 14/01

Thi: 21/01

B2.3

 

CHIỀU

 

 

Giáo dục thể chất

GV: thầy Vũ

09/09 – 14/10

Thi: 21/10

Sân trường

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- * Môn tin học văn phòng giáo viên xếp lịch đôn thêm 1 buổi

- Môn Lý thuyết kế toán giáo viên xếp lịch dạy đôn thêm 1 buổi

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content