HOẠT ĐỘNG

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

"ĐÀO TẠO GẮN THỰC TIỄN - KIẾN THỨC TẠO TƯƠNG LAI"

        Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức (được đổi tên từ trường Cao đẳng nghề Thủ Đức) trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng; mục tiêu của trường là: Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố và phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

        Trong năm học 2018-2019, năm học 2019-2020, nhà trường tiến hành đào tạo cả 3 trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.