Hướng dẫn tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2016

         Đối với các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề thực hiện như sau:
           1.  Quy trình tự kiểm định chất lượng dạy nghề:
Trường cao đẳng nghề triển khai thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy trình được quy định tại Điều 5, Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề:

           -  Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng dạy nghề.
           -  Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của phòng đào tạo và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác, các khoa và bộ môn trực thuộc cơ sở dạy nghề, các đơn vị nghiên cứu,dịch vụ, phục vụ dạy nghề, các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) trong cơ sở dạy nghề.
           -  Thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề của hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề.
           -  Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề trong cơ sở dạy nghề và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng cục Dạ nghề.
           ​2.  Đánh giá các chỉ số:
           a)  Cách tính điểm của tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề (các chỉ số, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề).
           b)  Cách tính điểm của tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề (các chỉ số, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề được quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề).
           Về đánh giá các chỉ số: việc đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề căn cứ vào các thông tin cần có để đánh giá, phương pháp đánh giá và các quy định hiện hành theo hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.
           3.  Về cách tính điểm của tiêu chuẩn:
           - Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn là 2 điểm khi cả 3 chỉ số của tiêu chuẩn được đánh giá “đạt”.
           - Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn là 1 điểm khi có 2 chỉ số của tiêu chuẩn được đánh giá “đạt”.
           - Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn là 0 điểm khi có 1 chỉ số hoặc không có chỉ số nào được đánh giá “đạt”.
           Nội dung chi tiết hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề được đăng tải trên trang Web của Tổng cục Dạy nghề. Các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề căn cứ hướng dẫn để thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề. Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề của trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trước ngày 10/6/2015 về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
           Tải văn bản gốc  tại đây.