Thông báo kết quả đấu thầu cung cấp dịch vụ giữ xe HSSV

Ngày đăng :28/09/2019

Thông báo 226 về kết quả đấu thầu cung cấp dịch vụ giữ xe học sinh sinh viên 

Vui lòng xem chi tiết trong tập tin đính kèm tại đây

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content