TKB HK2, KHOA ĐIỆN TỬ

Ngày đăng :05/03/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC

                      KHOA ĐIỆN TỬ

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: ĐTCN 216A

 

GVCN: TrầnHữuPhong (0973810014)

 

ThứHai

Thứ Ba

ThứTư

ThứNăm

ThứSáu

Sáng

 

 

ĐK. ĐiệnkhíNén

(75 giờ)

GV: ThầyDuy

20/02/19-29/05/19

Thi: 05/06/19

P: B1.8

 

PLC cơbản

(75giờ)

GV: ThầyTuấn

21/02/19-30/05/19

Thi: 06/06/19

P: B1.9

 

Điệntửnângcao

(60 giờ)

GV: ThầyẨn

22/2/19-03/05/19

Thi: 10/05/19

P: B2.9

 

Chiều

PLC cơbản

(15giờ)

GV: ThầyTuấn

20/05/19-03/06/19

P: B1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC

                      KHOA ĐIỆN TỬ

                                -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: ĐTCN 216B

 

GVCN: NguyễnPhúNhuận (0993079436)

 

ThứHai

Thứ Ba

ThứTư

ThứNăm

Thứ Bảy

Sáng

PLC cơbản

(15giờ)

GV: ThầyTuấn

20/05/19-03/06/19

P: B1.9

 

 

 

 

 

Chiều

Điệntửnângcao

(60 giờ)

GV: ThầyẨn

18/2/19-29/04/19

Thi: 06/05/19

P: B2.9

 

 

 

ĐK. ĐiệnkhíNén

(75 giờ)

GV: ThầyDuy

20/02/19-29/05/19

Thi: 05/06/19

P: B1.8

 

PLC cơbản

(75giờ)

GV: ThầyTuấn

21/02/19-30/05/19

Thi: 06/06/19

P: B1.9

 

KTCảmBiến

(20 giờ)

GV: ThầyNhuận

23/02/19-09/03/19

Thi: 16/03/19

P: B2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC

KHOA ĐIỆN TỬ

                     -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: ĐTCN 217A

 

GVCN: Phan Thị Thùy Trang  (0909283049)

Buổi

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ 7

Sáng

Vi Điều Khiển

(55 giờ)

GV: Thầy Phong

18/02/19-29/04/19

Thi: 03/05/19

P: B2.7

Nhóm 2

 

 

 

Vi Điều Khiển

(25 giờ)

GV: Thầy Phong

21/02/19-21/03/19

P: B2.7

Nhóm 1

Vi Điều Khiển

(55 giờ)

GV: Thầy Phong

22/02/19-26/04/19

Thi: 03/05/19

P: B2.7

Nhóm 1

 

Kỹ Thuật Cảm Biến

(20 giờ)

GV: Thầy Nhuận

13/04/19 – 04/05/19

PB2.5

Nhóm 1

Vi Điều Khiển

(25 giờ)

GV: Thầy Phong

28/03/19-25/04/19

P: B2.7

Nhóm 2

Chiều

 

 

 

 

VĂN HÓA

A1.8

 

 

Kỹ Thuật Cảm Biến

(25 giờ)

GV: Thầy Nhuận

03/04/19-04/05/19

P: B2.5

Nhóm 2

 

VĂN HÓA

A1.8

 

Kỹ Thuật Cảm Biến

(55 giờ)

GV: Thầy Nhuận

22/02/19-26/04/19

Thi:03/05/19

P: B2.5

Nhóm 1

Kỹ Thuật Cảm Biến

(50 giờ)

GV: Thầy Nhuận

23/03/19-18/05/19

Thi: 25/05

P: B2.5

Nhóm 2

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC

KHOA ĐIỆN TỬ

                     -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: ĐTCN 217B

 

GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Nhung  (0909702866)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 

Vi Điều Khiển

(55 giờ)

GV: Thầy Phong

19/02/19-23/04/19

Thi: 07/05/19

P: B2.7

Nhóm 1

(đã bù 30/4)

 

 

Kỹ Thuật Cảm Biến

(35 giờ)

GV: Thầy Nhuận

22/02/19-29/03/19

Thi: 05/04/19

P: B2.5

Nhóm 1

 

Kỹ Thuật Cảm Biến

(10 giờ)

GV: Thầy Nhuận

23/02/19-02/03/19

P: B2.5

Nhóm 1

 

Sáng

 

Kỹ Thuật Cảm Biến

(50 giờ)

GV: Thầy Nhuận

19/02/19-16/04/19

Thi: 23/04/19

P: B2.5

Nhóm 2

 

 

 

Kỹ Thuật Cảm Biến

(25 giờ)

GV: Thầy Nhuận

09/03/19-06/04/19

P: B2.5

Nhóm 2

Chiều

 

 

 

 

VĂN HÓA

P: A1.9

 

Vi Điều Khiển

(55 giờ)

GV: Thầy Phong

19/02/19-07/05/19

P: B2.7

Nhóm 2

(đã bù 30/4)

 

Kỹ Thuật Cảm Biến

(30 giờ)

GV: Thầy Nhuận

20/02/19-27/03/19

P: B2.5

Nhóm 1

 

 

 

 

 

VĂN HÓA

P:A1.9

 

Vi Điều Khiển

(30 giờ)

GV: Thầy Phong

22/02/19-29/03/19

P: B2.7

Nhóm 1

 

 

Vi Điều Khiển

(30 giờ)

GV: Thầy Phong

05/04/19-03/05/19

Thi:10/05/19

P: B2.7

Nhóm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC

KHOA ĐIỆN TỬ

                     -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: ĐTCN 218A

 

GVCN: Bùi Thị Mộng Nhi  (0908981263)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ 7

Sáng

Mạch điện tử CB

 (60 giờ)

GV: C.Nhi

18/02/19-29/04/19

Thi:06/05/19

P. B2.9

Nhóm 1

KT xung số

 (90 giờ)

GV: Thầy Khoa

19/02/19-18/06/19

Thi: 25/06/19

P: B2.10

Nhóm 1

(đã bù 30/4)

Mạch điện tử CB

 (60giờ)

GV: C.Nhi

20/02/19-08/05/19

Thi: 15/05/19

P. B2.9

Nhóm 2

(đã bù 01/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VH

P:A 1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VH

P:A 1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VH

P:A 1.11

Thiết kế mạch in bằng máy tính

 (40 giờ)

GV: Thầy Phong

06/05/19-24/06/19

P: B2.7

Nhóm 2

Máy điện

 (60 giờ )

GV: Thầy Minh

19/02/19-07/05/19

Thi: 14/05/19

P: B1.4

Nhóm 2

(đã bù 30/4)

AV chuyên ngành

(30 giờ)

GV:Thầy Nhuận

22/05/19-19/06/19

Thi:26/06/19

P: B3.5

Chiều

Máy điện

(60 giờ )

GV: Thầy Minh

18/02/19-29/04/19

Thi: 06/05/19

P: B1.4

Nhóm 1

Thiết kế mạch in bằng máy tính

(35 giờ)

GV: Thầy Phong

14/5/19-25/06/19

P: B2.7

Nhóm 1

(còn 40 giờ)

Điện tử tương tự

(60 giờ)

GV: Thầy Vân

20/02/19-08/05/19

Thi: 15/05/19

P: B2.9

Nhóm 1

(đã bù 01/05)

Ngoại ngữ (tiếng anh)

(60 giờ)

GV:Thầy Thông

21/02/19-02/05/19

Thi:09/05/19

P: B3.5

Tin học

(30 giờ)

GV:

22/2/19-22/3/19

Thi:29/03/19

P: B2.2

Nhóm 1

 

Tin học

(30 giờ)

GV:

23/2/19-23/3/19

Thi:30/03/19

P: B2.2

Nhóm 2

 

KT xung số

 (90 giờ)

GV: Thầy Khoa

18/02/19-10/06/19

Thi:17/06/19

P: B2.10

Nhóm 2

 

Điện tử tương tự

 (60 giờ)

GV: Thầy Vân

19/02/19-07/05/19

Thi:14/05/19

P: B2.9

Nhóm 2

(đã bù 30/4)

 

AV chuyên ngành

(30 giờ)

GV:Thầy Nhuận

16/05/19-20/06/19

P: B3.5

Thiết kế mạch in bằng máy tính

 (35 giờ)

GV: Thầy Phong

17/5/19-21/06/19

Thi: 28/06/19

P: B2.7

Nhóm 2

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT THỦ ĐỨC

KHOA ĐIỆN TỬ

                     -------

THỜI KHÓA BIỂU HK II - NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP: ĐTCN 218B

 

GVCN: Nguyễn Giang Châu  (0938708098)

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

Sáng

Điện tử tương tự

 ( 60 giờ)

GV: Thầy Châu

18/02/19-29/04/19

Thi:06/05/19

P: B2.7

Nhóm1

 

 

 

 

 

 

 

 

VH

P: A1.9

Ngoại ngữ(AV)

(60 giờ)

GV:Thầy Thông

20/02/19-08/05/19

Thi : 15/05/19

P: B3.5

(đã bù 01/05)

Trang bị điện

 (45 giờ)

GV: T.Thuận

21/02/19-11/04/19

Thi: 18/04/19

P: B1.2

Nhóm 1

Tin học

(30 giờ)

GV:

22/2/19-22/3/19

Thi:29/03/19

P: B2.2

Nhóm 1

Tin học

(30 giờ)

GV:

23/2/19-23/3/19

Thi:30/03/19

P: B2.2

Nhóm 2

 

AVchuyên ngành

(60 giờ)

GV:Thầy Nhuận

12/04/19-21/06/19

Thi : 28/06/19

P: B3.5

 

 

KT xung số

 (90 giờ)

GV: Cô Lãnh

23/02/19 -15/06/19

Thi: 22/06/19

P: B2.10

Nhóm 1

 

 

Máy điện

(60 giờ )

GV: T.Thuận 18/02/19-29/04/19

Thi:06/05/19

P: B1.4

Nhóm 2

 

Thiết kế mạch in bằng máy tính

 (60 giờ)

GV: Thầy Nhuận

21/02/19-09/05/19

P: B2.7

Nhóm 2

 

Chiều

Điện tử tương tự

 (60 giờ)

GV: Thầy Châu

18/02/19-29/04/19

Thi:06/05/19

P: B2.7

Nhóm 2

KT xung số

 (90 giờ)

GV: Cô Lãnh

19/02/19 -18/06/19

Thi: 25/06/19

P: B2.10

Nhóm 2

(đã bù 30/4)

 

 

 

VH

P: A1.9

Trang bị điện

 (45 giờ )

GV: T.Thuận

21/02/19-28/03/19

Thi: còn 3 buổi, GV báo lịch sau

P: B1.2

Nhóm 2

 

 

 

VH

P: A1.9

 

 

 

Máy điện

(60 giờ )

GV: T.Thuận 18/02/19-29/04/19

Thi:06/05/19

P: B1.4

Nhóm 1

 

Thiết kế mạch in bằng máy tính

 (30 giờ)

GV: Thầy Nhuận

02/04/19-07/05/19

P: B2.7

Nhóm 1

 

 

Thiết kế mạch in bằng máy tính

 (15 giờ)

GV: Thầy Nhuận

20/05/19-27/05/19

Thi: 03/06/19

P: B2.7

Nhóm 1

 

Thiết kế mạch in bằng máy tính

 (30 giờ)

GV: Thầy Nhuận

04/04/19-09/05/19

P: B2.7

Nhóm 1

 

 

Thiết kế mạch in bằng máy tính

 (15 giờ)

GV: Thầy Nhuận

10/06/19-17/06/19

Thi: 24/06/19

P: B2.7

Nhóm 2

 

 

 

 

 

 
 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content