Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11

Ngày đăng :14/11/2018

Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11

Chủ đề và khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content