THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ HKII NĂM HỌC 2019 - 2020( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/5/2020)

Ngày đăng :12/05/2020

LỚP CĐ219CGKL

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Chính trị

GV: Thầy Xuân

18/5 – 20/7

Thi 27/7

P.B0.5

Dung sai – Đo lường kỹ thuật

Gv: T Dũng

19/5 – 23/6

Thi: 30/6

P.B0.5

Nguyên lý cắt

Gv: T Huy

20/5 – 24/6

Thi: 1/7

P.B0.5

 

Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

GV: T.Triều

21/5 – 6/8

Thi: 13/8

P: B 0.4

Cơ lý thuyết Gv: T. Triều

22/5 – 31/7

Thi: 7/8

P.B0.4

 

Nguội cơ bản

Gv: T. Quang

23/5 – 1/8

Thi: 8/8

Xưởng Nguội

 

Vật liệu cơ khí

Gv: T Dũng

7/7 – 11/8

Thi: 18/8

P.B0.5

 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

 Gv: T Dũng

8/7 – 5/8

Thi: 12/8

P.B0.5

 

LỚP CGKL 218

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Phay bào mặt phẳng bậc

N1

GV: T.Quang

18/5 – 29/6

Thi: 6/7

P: B 0.4

Phay đa giác

N1

GV: T.Được

19/5 – 30/6

Thi: 7/7

P: B 0.3

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

N1

GV: T.Triều

20/5 – 01/7

Thi: 8/7

P: B 0.4

Tiện ren vuông

N1

GV: T.Được

21/5 – 2/7

Thi: 9/7

P: B 0.3

Tiện ren thang

N1

GV: T.Được

22/5 – 3/7

Thi: 10/7

P: B 0.3

Tiện rãnh cắt đứt

N1

GV: T.Triều

23/5 – 4/7

Thi: 11/7

P: B 0.3

Phay bào mặt phẳng bậc

N2

GV: T.Được

18/5 – 29/6

Thi: 6/7

P: B 0.3

Phay đa giác

N2

GV: T.Quang

19/5 – 30/6

Thi: 7/7

P: B 0.4

Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn

N2

GV: T.Được

20/5 – 01/7

Thi: 8/7

P: B 0.3

 

Tiện ren vuông

N2

GV: T.Huy

21/5 – 2/7

Thi: 9/7

P: B 0.5

Tiện ren thang

N2

GV: T.Huy

22/5 – 3/7

Thi: 10/7

P: B 0.5

Tiện rãnh cắt đứt

N2

GV: T.Được

23/5 – 4/7

Thi: 11/7

P: B 0.5

Phay bào rãnh cắt đứt

N1

GV: T.Được

13/7 – 20/7

P: B 0.4

Phay bào rãnh cắt đứt

N2

GV: T.Được

14/7 – 21/7

P: B 0.4

Phay bào rãnh cắt đứt

N1

GV: T.Được

15/7 – 22/7

P: B 0.4

Phay bào rãnh cắt đứt

N2

GV: T.Được

16/7 – 23/7

P: B 0.3

Phay bào rãnh cắt đứt

N1

GV: T.Được

17/7 – 24/7

Thi: 24/7

P: B 0.3

Phay bào rãnh cắt đứt

N2

GV: T.Được

18/7 – 25/7

Thi: 25/7

P: B 0.4

Người đăng: Khoa Cơ khí