Tuyển dụng : Phòng Giới Thiệu Việc Làm

Ngày đăng :03/05/2019

Công ty TNHH Nhựa Hừng Đông

Địa chỉ : Đường số 3, KCN Sóng Thần, DA - BD 

Số điện thoại : 0765 988 288 Cô Thảo 

Người đăng: PHÒNG CTHSSV&QHXN