Tác phẩm: Lịch sử nước ta - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng :20/10/2018

Tác phẩm "Lịch sử nước ta" được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào cuối năm 1941 với 208 câu thơ lục bát và 30 cột mốc lịch sử quan trọng. Bài thơ thể hiện sự tự hào truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta qua gần 4000 năm lịch sử, và là sự kêu gọi tất cả người dân Việt Nam cùng đoàn kết, đứng lên giành độc lập, tự do.

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=WquM1ORDVjU

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=ri6T49-qQe8

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content